Informasjon fra Hovedstyret om forslag til grunnkontingent for 2021

Hovedstyret foreslår en grunnkontingentøkning til kr 700 for 2021. Dette er en vesentlig økning fra dagens nivå, og vi har, som forventet, fått mange reaksjoner på forslaget. Hovedstyret ønsker å utdype informasjonen gitt i RS-papirene til klubber, forbund og regioner. Vi forsøker her å beskrive mer inngående hvilke vurderinger som er gjort, hvilke tiltak som er iverksatt og skal iverksettes for å redusere kostnader, og hvordan NKKs inntekter skal benyttes i 2021 til beste for både klubber, forbund, regioner, og deres enkeltmedlemmer.

(Publisert 9.11.2020)

Historisk inntekt- og kostnadsbase

Situasjonen med alvorlig sykdom hos hund høsten 2019 medførte at NKK, med bakgrunn i råd fra Mattilsynet og Veterinærinstituttet, innstilte ca. 350 prøver, utstillinger og konkurranser i september og oktober. Dette medførte et betydelig inntektsbortfall for hele NKK organisasjonen. For NKK sentralt medførte alle innstillingene et direkte inntektsbortfall på ca 1,1 millioner kroner. Hovedstyret varslet derfor RS2019 om et behov for å bygge en bufferkapital for å stå imot slike kriser i fremtiden.

Før vi rakk å bygge denne nødvendige bufferkapitalen, traff koronakrisen oss med full kraft.

I mars/april 2020 stengte regjeringen for muligheten til å samle mennesker pga smittefare. En totalt uforutsett hendelse utsatte nok en gang Norsk Kennel Klub for et stort og plutselig inntektsbortfall. Aktivitetsbaserte inntekter utgjorde 23 millioner (inkl varesalg) i 2020-budsjettet – rundt 30 % av totale inntekter. Budsjetterte aktivitetsbaserte kostnader som bortfaller ved aktivitetsstans var budsjettert til rundt 10 millioner kroner. Differansen mellom inntekt og direkte kostnader skulle bidra til å dekke faste kostnader til drift av NKK sentralt, drift og utvikling av IT-systemer, dommerutdanning, kostnader til regioner, FCI, NKU og drift av administrasjonen og de oppgavene som løses der som ikke direkte utløser inntekter.

NKK sentralt arbeider med både inntektsgenererende oppgaver, men også oppgaver som i sin natur ikke genererer inntekter, men likevel er særdeles viktige for formålet til NKK. Inntektsgenerende inntekter utover aktiviteter, er f.eks. registrering, kurs og konferanser, nettbutikk og salg av helseprodukter. Sentrale oppgaver som ikke er inntektsgenererende er støtte til klubber og forbund, medlemsservice overfor enkeltmedlemmer i klubber og forbund, informasjon til valpekjøpere (potensielle fremtidige medlemmer), oppdrettere mv. Også politisk aktivitet, arbeid mot media/presse, informasjon til befolkningen generelt, drift av Dogweb, nettsider, sosiale medier mv er sentrale oppgaver som pr nå finansieres av grunnkontingent, aktivitets- og registreringsinntekter.

Et budsjett der 30 % av inntektene genereres av aktiviteter er ikke bærekraftig lenger. Derfor har Hovedstyret valgt å legge frem forslag til et aktivitetsuavhengig budsjett for fremtiden.

Aktivitetsuavhengige inntekter økes

Et aktivitetsuavhengig budsjett, er et budsjett som sikrer økonomien til å gjennomføre formålsfestede oppgaver også dersom ingen aktiviteter kan avholdes.

Deler av inntektene NKK sentralt har vil også i fremtiden komme fra aktiviteter, men ikke en større del enn at det ikke truer NKKs eksistensgrunnlag om de bortfaller. 

I fremlagt 2021-budsjett er aktivitetsbaserte inntekter 10,5 millioner kroner, og aktivitetsbaserte kostnader rundt 2 millioner kroner. Uten aktivitetsinntekter vil fremdeles viktige oppgaver kunne videreføres, og eksistensgrunnlaget for organisasjonen trues ikke.
Likviditeten er ikke lenger basert på inntekter fra aktiviteter. Dette gjør organisasjonen resistent mot fremtidige nedstenginger av samfunnet, og også for strenge koronarestriksjoner generelt.

Hovedinntektskildene i fremlagt budsjett er grunnkontingent, registrerings- og ID-inntekter, inntekter fra helsetjenester og inntekter fra samarbeidsavtaler, nettbutikk/varesalg og kurs/konferanser som også kan kjøres digitalt ved behov.

Grunnkontingentutvikling 2010-2020

Faste kostnader er redusert i 2020 og skal ytterligere ned i 2021

Faste kostnader ved drift er allerede vesentlig redusert, og tas ytterligere ned i fremlagt budsjett. Hovedkuttet kommer i personalkostnader gjennom en kraftig reduksjon i bemanningen i NKK sentralt. 

Ved utgangen av første kvartal 2021 vil administrasjonen bestå av 10 medarbeidere (8,5 årsverk) færre enn ved inngangen til 2020 – en bemanningsreduksjon på 23 %.

31.12.2019 hadde NKK sentralt rundt 36 årsverk, fordelt på fem avdelinger: Helse/ registrering, aktivitet/organisasjon, IT-utvikling, marked/kommunikasjon og økonomi/regnskap, i tillegg til administrerende direktør, assisterende direktør og administrasjonssekretær. NKK var i gang med å rekruttere ny leder til helse- og registreringsavdelingen, en prosess som ble stanset i mars.

I september 2020 har NKK rundt 31 årsverk, fordelt på to avdelinger: «fagavdelingen» og «administrasjonsavdelingen», og med juridisk/organisasjon i stab. Rollene som assisterende direktør og administrasjonssekretær er avviklet, og ledergruppen er redusert til tre personer: Administrerende direktør og to avdelingsledere. 

Fem personer har sluttet i Norsk Kennel Klub og blir ikke erstattet og det er i tillegg gjennomført en nedbemanningsprosess som vil resultere i en ytterligere reduksjon tilsvarende tre årsverk innen utløpet av første kvartal 2021. 

Fremlagt budsjett forutsetter en ytterligere nedbemanning i tredje kvartal tilsvarende tre årsverk. Denne nedbemanningen forutsetter en flytting av arbeidsoppgaver ut av NKK sentralt, og vil kreve kompetanseoverføring og utvikling av IT-løsninger for å kunne gjennomføres. 

Full økonomisk effekt av nedbemanning vil først oppnås i 2022.

Behov for bufferkapital

Regnskapet for 2019 viser en egenkapital på 16 millioner kroner. Det er viktig å merke seg at dette ikke er disponible midler, egenkapitalen består av bankinnskudd, varige driftsmidler, varelager og kundefordringer. Hovedstyret mener 2020 har vist behov for at en vesentlig del av egenkapitalen i fremtiden består av bankinnskudd/tilgjengelige midler – altså en bufferkapital. 

Likviditetsprognosen for 2020/2021 viser at bufferkapital/tilgjengelig kapital ved årsskiftet vil være på rundt 4 millioner – hvorav 3 millioner er lån fra klubber og forbund. 

Hovedstyret mener en bufferkapital i NKK bør ligge rundt 14 millioner kroner, og at det haster å få denne på plass. Det er lagt opp til at store deler av overskuddet i fremlagt budsjett skal gå til å bygge denne bufferen for fremtiden.

Behov for investeringer i IT-systemer

IT-investeringsbudsjett 2021

Dersom vi skal kunne nå strategimål om bedre service til klubber, forbund og regioner parallelt med nedbemanning av NKK sentralt er vi avhengige av å gjøre vesentlige endringer i IT-systemer. Nær all planlagt IT-investering for 2020 ble stanset i mars og må gjenopptas. I tillegg må systemene legges om og åpnes opp for tillitsvalgte slik at prosesser som i dag må gjøres sentralt kan gjøres direkte. Med rundt 50 000 telefoner og enda flere eposter årlig, ønsker Hovedstyret også å utvikle saksbehandlingsportaler særskilt for klubber, forbund og regioner som gjør at dere ikke må «stå i kø» sammen med enkeltmedlemmer og andre interessenter. Planlagte investeringer i 2021 er anslått til en kostnad på rundt 6 millioner. Store deler av denne vil føres som eiendeler som avskrives, men vi er likevel avhengige av å ha tilgjengelig likviditet til gjennomføringen neste år. Dette reflekteres i fremlagt budsjett gjennom økte avskrivninger kombinert med planlagt overskudd. 

Budsjettoverskudd i fremlagt budsjett

Samlet overskudd i fremlagt budsjett er på 27 millioner. Dette er planlagt disponert som følger:

Tilbakebetaling av lån til klubber og forbund: 3 millioner
Oppbygging av buffer/tilgjengelig likvid egenkapital: 14 millioner
IT-investeringer: 6 millioner
Margin for bortfall av aktiviteter (inntil 8,5 mill netto): 4 millioner
 

Våre samarbeidspartnere: