Hvorfor grunnkontingenten sendes ut i to omganger i 2021

Fastsettelse av grunnkontingenten er Representantskapsmøtet sin oppgave. Men hvorfor måtte RS 2020 utsettes? Hva skjer uten grunnkontingent del 2, og hvem bestemmer hvor stor den evt. skal være? Når får vi en avklaring på hva som skjer? Hovedstyret svarer på spørsmål fra klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer.

 

Som de fleste av dere har sett, har dere mottatt en faktura på klubbkontingent og grunnkontingent del 1 nå i 2021. Både på fakturaen og på betalingssiden på NKK Min side ligger det informasjon om at medlemskravet inneholder del 1 av grunnkontingenten og at del 2 vil bli fakturert senere i 2021. 

Hovedstyret har informert om bakgrunnen for dette i artikkelen www.nkk.no/grunnkontingent, men vi opplever at mange har oppfølgingsspørsmål. Vi skal forsøke å svare på noen av spørsmålene vi får i denne artikkelen.

Hovedstyret ønsker nok en gang å beklage situasjonen. Hovedstyret forstår at et uavklart nivå på grunnkontingenten for 2021 er uheldig, og skaper usikkerhet for både medlemmer og klubber/forbund.  

Hvorfor måtte RS 2020 utsettes? 

NKKs Representantskapsmøte er en svært viktig arena for dialog og videreutvikling av vår organisasjon. Hundesykdommen i 2019 og koronapandemien fra mars 2020 har som dere vet vært svært utfordrende. Hovedstyret ønsket derfor å gjennomføre et kvalitetsmessig godt RS 2020 hvor det var mulig å imøtekomme informasjons- og dialogbehovet til NKKs eiere innenfor et digitalt møtekonsept. 

NKK er en stor organisasjon og RS har mange delegater. Hver delegat representerer stemmetall fra en eller flere klubber og/eller forbund, til sammen er det over 100 delegater som representerer over 90 000 stemmer, noen delegater har 30 stemmer og andre har opp mot 5 000 stemmer. For å kunne gi alle delegatene god informasjon for beslutninger - og aller viktigst – gode verktøy for å utøve sine rettigheter på en sikker og god måte, krever også et digitalt arrangement at et visst antall mennesker samlet. Antallet personer vi har behov for er svært begrenset, men likevel gjorde smittevernrestriksjonene i slutten av november 2020 at et kvalitativt godt RS ikke var gjennomførbart.

Fastsettelse av grunnkontingent for 2021 er RS sin oppgave

NKKs lover § 3-4 angir at det er RS sin oppgave å fastsette grunnkontingent og godkjenne budsjett for påfølgende år. Av lovene følger også at en av Hovedstyrets oppgaver er å legge frem forslag til budsjett for RS. Grunnkontingenten utgjør en vesentlig del av NKKs årlige inntekter og påvirker sterkt det økonomiske handlingsrommet som organisasjonen har til rådighet det enkelte år. 

For å sikre at RS - NKKs øverste organ - har mulighet til å utøve sine plikter og rettigheter i henhold til lovene, er det avgjørende for Hovedstyret å legge til rette for at RS kan få utøve sin rett og plikt også på utsatt RS 2020. 

Det foreligger ikke lovfestede formkrav til hvordan medlemskontingenter i organisasjoner fastsettes, men det vanlige er at den fastsettes av årsmøtet/RS.  NKKs lover er ikke til hinder for at grunnkontingenten deles i to deler. Dette er absolutt ikke en ønsket situasjon for noen deler av organisasjonen vår, men er den måten Hovedstyret kan oppfylle sine plikter overfor RS på.

Hovedstyret ønsker å understreke at det er RS som vedtar grunnkontingenten også for 2021, og at et varsel om at det kan komme en faktura med krav om del 2 av grunnkontingenten ikke rokker ved dette faktum. 

Grunnkontingenten for 2021 må økes for å sikre forsvarlig drift

Uten en økning av grunnkontingenten for 2021 vil ikke NKK kunne drives på et forsvarlig nivå. 
  
Konsekvensene av hundesykdommen i 2019 og koronapandemien har synliggjort at inntektsgrunnlaget til NKK sentralt i for stor grad er aktivitetsavhengig og kritisk sårbart. Hovedstyret mener det er avgjørende for å sikre organisasjonens fremtid at dette endres!

Til grunn for budsjettforslaget for 2021 ligger at klubber, forbund og regioner overtar arrangøransvaret for NKKs internasjonale og nordiske utstillinger fra 1.6.2021. Dette ansvaret har klubber og forbund gitt positiv respons på, de er klare til å gjennomføre om smittevernsituasjonen tillater det. 
Dessverre er det slik at det kan bli vanskelig å gjennomføre noen av de planlagte NKK utstillingene første halvår 2021. Disse var budsjettert med inntekter rundt 3 millioner kroner som nå er svært usikre. NKK Bø, NKK Bergen og NKK Kristiansand er allerede avlyst.

Hovedstyret og administrasjonen har hatt, og fortsetter å ha, stort søkelys på kostnadsreduksjoner. Det er blant annet foretatt omorganisering og nedbemanning av NKKs administrasjon fra 36 til 25 årsverk, noe som er innarbeidet i budsjettforslaget for 2021. Full lønnseffekt av nedbemanningen får NKK først i 2022-budsjettet, da deler av nedbemanningen har foregått mot slutten av 2020 og deler er planlagt i 2021 som en del av effektiviseringsprosessen og utflytting av utstillinger. Det jobbes også med å redusere størrelsen på NKK administrasjonens lokaler på Holmlia, slik at vi kan få ned leiekostnadene.

Til grunn for forslaget om økt grunnkontingent ligger at Hovedstyret ønsker å normalisere administrasjonens forutsetning for drift, utvikling og godt servicenivå til klubber, forbund og regioner. Etter et 2020 med drift og utvikling på minimumsnivå, opplever vi bl.a. et stort behov for og en sterk etterspørsel etter videreutvikling i NKKs IT systemer, blant annet som følge av endringer i prøveregelverk (eks. nytt agilitysystem), ønsker om nye registreringskrav på raser og for å forenkle klubber, forbund og regioners mulighet til å håndtere sine oppgaver og aktiviteter. Budsjettet søker å tilrettelegge for å imøtekomme behovene dere har.

Det har dessverre oppstått nye kostnader i etterkant av budsjettutarbeidelsen. Stevning til Oslo Tingrett mot NKK, raseklubber og oppdrettere knyttet til bestemmelsene i Dyrevelferdsloven medfører kostnader som ikke var kjent da Hovedstyret laget sitt budsjettforslag til RS. 

HS anser det ikke forsvarlig å drifte NKKs administrasjon ytterligere ett år på et minimumsnivå, slik vi har gjort i 2020. I tillegg er aktivitetsavhengig inntekt usikker, og vi har fått tilleggskostnader etter budsjettutarbeidelsen som lå til grunn for forslaget om økning av grunnkontingenten. Dette styrker ytterligere behovet for en økt grunnkontingent i 2021.

Likviditeten er for lav, selv om budsjettet viser regnskapsmessig overskudd

Uten økt grunnkontingent vil kassa være tom i oktober 2021, dersom samtlige resterende lånetilsagn fra klubber og forbund innhentes.

Om man ser på fremlagt budsjettforslag til RS, kan det se ut som om hele den foreslåtte økningen av grunnkontingenten utelukkende er ment å skape overskudd. I det perspektivet kan det se ut som om en økning av grunnkontingenten i 2021 ikke er kritisk for å drifte NKK.

Det er imidlertid kassebeholdning/likviditet som er avgjørende for om en virksomhet kan opprettholde sitt eksistensgrunnlag.

Regninger kan ikke betales med regnskapsmessig overskudd, kun med kontanter. En bedrift som ikke evner å betale sine kostnader til forfall, og som samtidig ikke kan dokumentere konkrete forhold som viser at betaling er sikret fremover i tid, er å anse som illikvid. 

En slik situasjon risikerer NKK å stå i høsten 2021, og dette utløser en handlingsplikt for et styre, også for NKKs hovedstyre (lenke – informasjon om handlingsplikt

I budsjettet ligger det som nevnt allerede inne en vesentlig nedbemanning. For å opprettholde likviditeten uten økt grunnkontingent, ville det være nødvendig med ytterligere omfattende reduksjon av gjenværende medarbeidere. I så fall måtte oppsigelser iverksettes umiddelbart og medføre at de aller fleste servicefunksjoner avvikles. Videre vil ingen IT-utvikling kunne gjennomføres og prøveregelverk, registreringskrav mv må fryses fullstendig. 

Hovedstyret har innkalt til utsatt RS2020 den 20. mars 2021

NKKs Hovedstyre anerkjenner at situasjonen er utfordrende for både klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer, og vil handle raskt for sikre at grunnkontingenten for 2021 kan fastsettes av RS så snart som mulig. 

Samme dag som Regjeringen fremla nye smittevurderinger, mandag 18. januar, hadde Hovedstyret et ekstraordinært hovedstyremøte, og valgte å fastsette dato for utsatt RS2020 til lørdag 20. mars 2021. Klubber, forbund og regioner har fått epost med informasjon om nytt tidspunkt, og anledning til å endre delegater/evt gjøre en ny påmelding til møtet. 
 

 

Våre samarbeidspartnere: