Representantskapsmøtet 2020 er utsatt til 20. mars 2021

I Hovedstyresak 2/21 ble ny dato for NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte fastsatt til lørdag 20. mars 2021. E-post med informasjon om RS2020, dato, delegater mv ble sendt til klubber, forbund og regioner 20. januar 2021. 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Opprinnelig innkalling til Representantskapsmøtet 2020 ble gjort i henhold til det siste vedtaket, og iht NKKs lover - § 3-3. Hovedstyret tok i innkallingen forbehold om hvorvidt Representantskapsmøtet vil være mulig å la seg gjennomføre innenfor myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Ny dato for utsatt Representantskapsmøte 2020 ble sendt raseklubber, forbund og regioner 20. januar 2021. Klubber som ikke har mottatt informasjonen bes sende beskjed til adm@nkk.no.

Utsatt Representantskapsmøte 2020 avholdes 20. mars 2021.

Hovedstyret vedtok ny dato for utsatt RS den 18. januar, og håper smittesituasjonen og smittevernbegrensningene på dette tidspunkt er slik at det er mulig å gjennomføre den nødvendige produksjonen på dette tidspunktet.

Utsatt Representantskapsmøte 2020 avholdes
Lørdag den 20 mars 2021 fra kl. 09.00 – 18.00 
Registrering fra kl 09.00-09.45, møtestart kl 10.00

Delegater til utsatt Representantskapsmøte 2020

Med bakgrunn i endret tidspunkt for Representantskapsmøte 2020 åpnes det for at klubber/forbund/regioner kan endre påmeldte delegater dersom de har behov for dette. 
Ved ønske om endring av påmeldte delegater fyller dere ut vanlig påmeldingsskjema, og sendes endringen til adm@nkk.no innen 20. februar 2021.

Klubber, forbund og regioner som ikke var påmeldt får anledning til å etteranmelde seg til RS2020. Dette gjøres også på ordinært påmeldingsskjema, og sendes adm@nkk.no innen 20. februar 2021.

Saksliste/saksdokumenter:

Saksdokumentene til møtet ble offentliggjort på NKKs nettsider 15. oktober 2020 (lovenes § 3-3), se HS-vedtak 90/20 for utsatt frist. De ligger under "Dokumenter" på denne siden.
Sakslisten holdes uendret ved utsatt RS2020.

Nærmere informasjon om møtedeltakelse og stemmegivning i digitalt system vil bli sendt alle påmeldte delegater i mars.
Det vil bli gjennomført testing og opplæring i systemet i forkant av Representantskapsmøtet, slik at alle delegatene opplever trygghet i bruk av løsningene.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

 • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
 • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
 • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
 • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 • Hvorfor grunnkontingenten sendes ut i to omganger i 2021

  Publisert: | Sist oppdatert

  Fastsettelse av grunnkontingenten er Representantskapsmøtet sin oppgave. Men hvorfor måtte RS 2020 utsettes? Hva skjer uten grunnkontingent del 2, og hvem bestemmer hvor stor den evt. skal være? Når får vi en avklaring på hva som skjer? Hovedstyret svarer på spørsmål fra klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer.

 • Grunnkontingenten 2021

  Publisert: | Sist oppdatert

  Grunnkontingenten for 2021 fastsettes ifølge NKKs lover §3-4 bokstav l), av Representantskapsmøtet 2020 (RS2020). Siden RS2020 er utsatt på grunn av koronarestriksjoner, kjenner vi ikke til hva som blir endelig grunnkontingent 2021.  Hovedstyret har som målsetting å gjennomføre RS2020 så snart dette er praktisk og forsvarlig mulig.

 • Informasjon fra Hovedstyret om forslag til grunnkontingent for 2021

  Publisert: | Sist oppdatert

  Hovedstyret foreslår en grunnkontingentøkning til kr 700 for 2021. Dette er en vesentlig økning fra dagens nivå, og vi har, som forventet, fått mange reaksjoner på forslaget. Hovedstyret ønsker å utdype informasjonen gitt i RS-papirene til klubber, forbund og regioner. Vi forsøker her å beskrive mer inngående hvilke vurderinger som er gjort, hvilke tiltak som er iverksatt og skal iverksettes for å redusere kostnader, og hvordan NKKs inntekter skal benyttes i 2021 til beste for både klubber, forbund, regioner, og deres enkeltmedlemmer.

 

Våre samarbeidspartnere: