Representantskapsmøtet 2020

NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte blir avholdt 28. november 2020

 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 100/2019 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2020 ble vedtatt berammet til 28. og 29. november 2020

Innkalling til Representantskapsmøtet 2020 ble gjort i henhold til NKKs lover - § 3-3.

Hovedstyret tok i innkallingen forbehold om hvorvidt Representantskapsmøtet vil være mulig å la seg gjennomføre innenfor myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Et tilpasset Representantskapsmøte 2020

Hovedstyret vedtok i sak 65/20 å gjennomføre et tipasset RS 2020 med bakgrunn i utviklingen i koronasituasjonen.

RS avholdes lørdag 28. november, og arrangementet avsluttes når møtet er over. Den tradisjonelle RS-middagen avholdes ikke grunnet smittevernhensyn.

Med bakgrunn i at det har vært usikkerhet om det ville være mulig å gjennomføre RS 2020, ble forslagsfristen utsatt fra 15. august til 1. september. Da RS blir et endagsmøte må sakslisten begrenses.

NKKs hovedstyre har utsatt fristen for utsending av RS-papirer i to uker. Ny dato for utsending er 15. oktober. Utsettelsen er tilsvarende fristen klubber og forbund fikk for innsending av RS-saker. Se dette vedtaket her. (PDF, 228KB)

Skulle smittesituasjonen forverre seg slik at det ikke blir mulig å gjennomføre arrangementet, må det gjøres en ny vurdering av alternative løsninger.

Nærmere informasjon om påmelding kommer i egen mail.

Forberedelse til og gjennomføring av Representantskapsmøtet

Etter påmeldingsfrist vil alle påmeldte representanter få tilsendt saksdokumenter til RS, kandidatpresentasjoner samt forretningsorden pr e-post.

Utsendte dokumenter må medbringes til RS, av miljøhensyn vil det ikke bli skrevet ut fulle sakspapirer til representanter fra og med 2019.

Informasjon om, og tilgang til, alle saksdokumenter er også tilgjengelig på NKKs nettside fra 1. oktober slik at alle gis informasjon om saksliste, saksdokumenter, innstilling mv. og kan forberede seg i god tid før møtestart. Følgelig bør det ligge til rette for stor grad av involvering, gode diskusjoner og vedtak.

 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
 

Våre samarbeidspartnere: