Representantskapsmøtet 2020

I Hovedstyresak 2/21 ble ny dato for NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte fastsatt til lørdag 20. mars 2021. E-post med informasjon om RS2020, dato, delegater mv ble sendt til klubber, forbund og regioner 20. januar 2021. 

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Opprinnelig innkalling til Representantskapsmøtet 2020 ble gjort i henhold til det siste vedtaket, og iht NKKs lover - § 3-3. Hovedstyret tok i innkallingen forbehold om hvorvidt Representantskapsmøtet vil være mulig å la seg gjennomføre innenfor myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Ny dato for utsatt Representantskapsmøte 2020 ble sendt raseklubber, forbund og regioner 20. januar 2021. Klubber som ikke har mottatt informasjonen bes sende beskjed til adm@nkk.no.

Utsatt Representantskapsmøte 2020 avholdes 20. mars 2021.

Hovedstyret vedtok ny dato for utsatt RS den 18. januar, og håper smittesituasjonen og smittevernbegrensningene på dette tidspunkt er slik at det er mulig å gjennomføre den nødvendige produksjonen på dette tidspunktet.

Utsatt Representantskapsmøte 2020 avholdes
Lørdag den 20 mars 2021 fra kl. 09.00 – 18.00 
Registrering fra kl 09.00-09.45, møtestart kl 10.00

Saksliste/saksdokumenter:

Justerte saksdokumenter til møtet ble offentliggjort på NKKs nettsider 10. mars 2021. De ligger under "Dokumenter" på denne siden.
 

Forberedelser til- og gjennomføring av digitalt Representantskapsmøte

Med bakgrunn i koronasituasjonen gjennomføres det i år et tilpasset utsatt digitalt Representantskapsmøte (RS). Møtet vil foregå på Teams, og RS-delegatene vil i forkant av RS motta nødvendige lenker fra e-post-adressen «noReply@smartdialog.no». E-poster fra denne adressen sendes altså på vegne av NKK i forbindelse med avholdelsen av RS, og kan trygt åpnes.

På Representantskapsmøtet vil det bli benyttet «SmartVote digitale landsmøtesystem». For deg som delegat/deltager betyr det at du får tilgang til en nettapplikasjon (delegatapp) hvor du kan melde deg på talerlisten, avgi dine stemmer og legge inn endringsforslag.

Det vil bli avholdt to prøve-RS, henholdsvis mandag 15. mars og tirsdag 16. mars kl. 19:00 for å sikre en god gjennomføring av selve RS. Det bes om at delegatene deltar på et av disse. På prøvene er målet at alle skal få koblet seg opp på Teams-møtet og få en innføring i bruken av SmartVote delegatapplikasjon.

Du vil motta en e-post med to lenker, en til SmartVote og en til Teams-møtet fra «noReply@smartdialog.no» i forkant av prøvene og selve Representantskapsmøtet. Lenken til delegatapplikasjonen vil være den samme, men lenken til Teams-møtet vil være forskjellig. Det er derfor viktig at du benytter riktig e-post til riktig møte.

Vi oppfordrer representantene til å være ute i god tid før møtestart.
 

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
  • Informasjon fra Hovedstyret om forslag til grunnkontingent for 2021

    Publisert: | Sist oppdatert

    Hovedstyret foreslår en grunnkontingentøkning til kr 700 for 2021. Dette er en vesentlig økning fra dagens nivå, og vi har, som forventet, fått mange reaksjoner på forslaget. Hovedstyret ønsker å utdype informasjonen gitt i RS-papirene til klubber, forbund og regioner. Vi forsøker her å beskrive mer inngående hvilke vurderinger som er gjort, hvilke tiltak som er iverksatt og skal iverksettes for å redusere kostnader, og hvordan NKKs inntekter skal benyttes i 2021 til beste for både klubber, forbund, regioner, og deres enkeltmedlemmer.

 

Våre samarbeidspartnere: