Representantskapsmøtet 2020 er utsatt til 2021

NKKs 59. ordinære Representantskapsmøte vil bli avholdt så snart det er mulig mht smittesituasjon og smittevernbegrensninger.

Informasjon til NKKs klubber, forbund og regioner

Det vises til Hovedstyrets vedtak i sak 100/2019 hvor NKKs ordinære representantskapsmøte 2020 ble vedtatt berammet til 28. og 29. november 2020. HS vedtok i  sak 65/20 å gjennomføre et tilpasset RS 2020 med bakgrunn i koronasituasjonen.

Med bakgrunn i økende smittetrend og sterke smitteverntiltak fra myndighetene, vedtok HS i sak 105/20 å utsette RS 2020 til 2021. Se egen informasjon under "Lenker".

 

Opprinnelig innkalling til Representantskapsmøtet 2020 ble gjort i henhold til det siste vedtaket, og iht NKKs lover - § 3-3. Hovedstyret tok i innkallingen forbehold om hvorvidt Representantskapsmøtet vil være mulig å la seg gjennomføre innenfor myndighetenes retningslinjer for smittevern.

Sakspapirene til Representantskapsmøtet 2020 finner du under "Dokumenter" på denne siden. Disse ble publisert 15. oktober iht utsatt frist vedtatt av HS i sak 90/20.

Generelt om Representantskapsmøtet:

  • Grunnprinsippet i NKK er at alle medlemmer har én stemme – denne stemmerettigheten utøves gjennom medlemskapet i de lokale klubbene eller raseklubbene. Alle medlemmer har likeverdig innvirkning og stemmerett i organisasjonen.
  • Medlemmer representeres i Representantskapet (RS) – medlemmer «utøver» stemmen i tilknyttet klubb, mens stemmen representeres i RS av valgt representant.
  • Raseklubbene representeres direkte i RS mens lokale hundeklubber representeres av regionene.
  • RS er det organet i NKK som velger NKKs hovedstyre. Hovedstyret er ansvarlig for det overordnede strategiske arbeidet, og er NKKs høyeste myndighet mellom Representantskapsmøtene.
  • Informasjon fra Hovedstyret om forslag til grunnkontingent for 2021

    Publisert: | Sist oppdatert

    Hovedstyret foreslår en grunnkontingentøkning til kr 700 for 2021. Dette er en vesentlig økning fra dagens nivå, og vi har, som forventet, fått mange reaksjoner på forslaget. Hovedstyret ønsker å utdype informasjonen gitt i RS-papirene til klubber, forbund og regioner. Vi forsøker her å beskrive mer inngående hvilke vurderinger som er gjort, hvilke tiltak som er iverksatt og skal iverksettes for å redusere kostnader, og hvordan NKKs inntekter skal benyttes i 2021 til beste for både klubber, forbund, regioner, og deres enkeltmedlemmer.

 

Våre samarbeidspartnere: