Tidslinje i rettssaken

19. september 2022 starter rettsbehandlingen i Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett avsa 31. januar 2022 dom for brudd på dyrevelferdsloven overfor NKK, Norsk Bulldog Klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere. Dommen ble anket av alle parter 28. februar samme år, og er derfor ikke rettskraftig.

 

Tidslinje

 • 19. mars 2019: Norsk Kennel Klub har møte med Dyrebeskyttelsen Norge (DBN):
  Møtet kom i stand som en følge av henvendelser og spørsmål DBM har stilt NKK rundt innavlsberegning, effektiv populasjonsstørrelse og innkryssing av raser i forbindelse med sin ærligtalt-kampanje. NKKs spesialrådgiver og veterinær med doktorgrad i obstetrikk, Astrid Indrebø presenterte bredden og dybden i hvordan NKK og raseklubbene jobber med raseavl – både nasjonalt og internasjonalt – og tilbakeviste blant annet påstander om nullstilling av innavlsgrader og viste frem artikler og informasjon om fokus på genetisk mangfold
   
 • 23. november 2020: Dyrebeskyttelsen saksøker:
  Dyrebeskyttelsen Norge stevner Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere til Oslo Tingrett, med påstand om at det er i strid med dyrevelferdsloven § 25 første og annet ledd å avle hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.
   
 • November 2020: Velger advokat:
  NKK, raseklubbene og oppdretterne velger å bli representert av advokat Geir Lippestad og Advokatfirmaet Lippestad AS i saken. Partene vil stå samlet i saken når den skal opp for Oslo tingrett.
   
 • 18. januar 2020: NKK, raseklubbene og oppdretterne leverer sitt tilsvar på søksmålet
   
 • 10.-16 november 2021: Partene møtes i Oslo tingrett
  • Det er satt av fem dager til behandling av saken.
  • I retten legges det frem bevis og vitneforklaringer fra begge sider. Oppdretterne, og representantene fra raseklubbene og NKK sentralt forklarer seg om hvordan det kontinuerlig arbeides på de ulike nivåene, for å stadig bedre rasenes helse gjennom forskningsbasert organisert avl. Godt underbygget av sakkyndige vitners forklaringer.
  • 16. november: Rettsaken avsluttes
 • 17. januar 2022: Utsatt offentliggjøring av dom: 
  Oslo tingrett opplyser i et brev til partene at det ikke vil foreligge en dom i rettssaken før tidligst i slutten av januar 2022.
   
 • 31. januar 2022: Dom i saken:
  Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og seks oppdrettere dømmes for brudd på dyrevelferdslovens § 25 i Oslo tingrett. Ved rettskraftig dom betyr det at de dømte partene ikke lenger ville hatt lov til å avle hunderasene engelsk bulldogg, og cavalier king charles spaniel.
 • 11. februar 2022: Vil anke dommen:
  NKK annonserer at de dømte partene vil anke dommen. Samtidig offentliggjøres ny advokatforbindelse. Simonsen Vogt Wiig vil nå representere partene. NKK, klubbene og oppdretterne vil stå samlet også i neste runde i rettssalen.
   
 • 28. februar 2022: Anken leveres:
  Norsk Kennel Klub, Norsk Bulldog klubb, Norsk cavalierklubb og de seks oppdretterene anker dommen fra Oslo tingrett til Borgarting lagmannsrett.
   
 • 19. september 2022: Ankesaken starter i Borgarting lagmannsrett
  Behandlingen i lagmannsretten vil gå over 5 dager fra 19. - 22. september.

 

 

Våre samarbeidspartnere: