Avl og oppdrett av rasehund – NKKs arbeid

iStock

Avls- og helsearbeid har høy prioritet i NKK, og vi jobber kontinuerlig for å nå vårt mål i hundeavlen: Funksjonelt sunne hunder, med en rasetypisk konstruksjon og mentalitet. Hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.

 

For å få til dette jobber NKK kontinuerlig både internt med regelverk, opplæring og kunnskapsheving av oppdrettere, og eksternt med myndigheter og andre aktører.

NKK er opptatt av åpenhet, og vi deler derfor informasjon om alt arbeidet organisasjonen gjør på nettsidene nkk.no. I tillegg til informasjon om organisasjonens avls- og helsearbeid, publiseres referater og protokoller fra møter i organisasjonens hovedstyre og ulike komiteer og utvalg, fortløpende. Blant annet legges referater fra Sunnhetsutvalgets møter ut på nettsidene. Alle rasestandarder, RAS-dokumenter, og BSI-dokument gjøres tilgjengelig flere steder på nett for å søke å nå flest mulig.

NKK mener det er viktig med åpenhet og samarbeid for å nå et felles mål om å få en stadig positiv utvikling i avlsarbeidet.
 

Helsearbeid med registrerte rasehunder

Det er ingen registreringsplikt for hunder i Norge, og NKK jobber i helsespørsmål hovedsakelig med rasehundene som registreres i NKKs registre. Det vil si at arbeidet som gjøres hos NKK, først og fremst har direkte innvirkning på den NKK-registrerte delen av populasjonen for rasene.
Les mer om helsearbeidet som gjøres i NKK på disse sidene.

Oppdrettere innenfor NKK-systemet har en rekke regler og retningslinjer de må forholde seg til, blant annet NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, og NKKs avlsstrategi. Oppdretterne risikerer ulike sanksjoner hvis de bryter reglene. I tillegg tilbys oppdretterne opplæring gjennom en rekke kurs og seminarer, slik at de i størst mulig grad står rustet til å avle funksjonsfriske hunder. For oppdrettere som avler utenfor NKK-systemet, er det kun de norske lovene som gjelder, og NKK har ingen mulighet til å ha kontroll eller påvirke på hvordan disse driver sine oppdrett.

For en god del år siden antok vi at nesten alle (ca. 90 %) av renrasede hunder var registrert i NKK. Slik er det dessverre ikke lenger. Tendensen er at flere velger å stå utenfor Norsk Kennel Klub. Dette gir mindre kontroll på utviklingen til landets rasehunder. Siden det ikke er noe krav til ID-merking, og det ikke finnes finnes noe felles hunderegister i Norge, kan vi ikke si noe om andelen som avler utenfor NKK.
 

Kurs og utdanning

Sentralt i NKKs avlsstrategi står bevisstgjøring av oppdrettere gjennom utdanning og opplæring. Vi ønsker å satse på økt kunnskap, og på ansvarliggjøring av den enkelte oppdretter, hannhundeier og valpekjøper. Oppdretterskolen er et viktig ledd i denne satsningen.

Oppdretterskole-kursene inneholder grundig opplæring i alt fra genetikk, seleksjon og kombinasjon av avlsdyr, avlsstrategi, regler/retningslinjer, til informasjon om praktisk avl og oppdrett, reproduksjon, fødsel og valper. Oppdretterskolen har forelesere fra NKKs veterinærer. Les mer om oppdretterskolen her.
 

Arbeid mot myndighetene

NKK har alltid jobbet for å avle frem funksjonsfriske og sunne hunder, og vi anerkjenner utfordringene vi møter i dette arbeidet. Derfor har vi i tillegg til å jobbe internt sammen våre rasekubber og oppdrettere, forsøkt å få myndighetene til å gjennomføre tiltak som vil gjøre det enklere å avle sunne og funksjonsfriske hunder.

NKK har blant annet vært i møter med Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å snakke om hundeavl og helse. 24.10.2018 møtte vi LMD. Til stede i møtet var også representanter fra Den norske veterinærforeningen og Mattilsynet. NKKs budskap i møtet var at vi ønsker oss:

  • Obligatorisk ID-merking av alle hunder, senest ved 8 ukers alder.
  • At myndighetene vurderer innføring av et hunderegister, slik at man kan få en oversikt over total populasjon slik som i Sverige og Danmark.
  • Meldeplikt på opererte hunder i et eget register, slik at man kan ta opererte hunder ut av avl.
  • Midler på forskning til hund.
  • Midler til økt informasjon til valpekjøpere og hundeeiere.

Vi var også i et nytt møte med LMD 26.02.19. Her ble det diskutert hvordan vi sammen kan bedre hundeavl, sunnhet og hundevelferd. Til møtene ble det utarbeidet dokumenter som forklarer hvordan NKK jobber med avl og hundehelse. Disse finner du under «Dokumenter» på denne siden merket "Hundeavl og -helse, Norsk Kennel Klub".
 

Kontakt med Mattilsynet

NKK har vært i flere møter med Mattilsynet. I et møte 08.04.2014 lanserte NKK et forslag om å innføre veterinær rapportplikt for kirurgiske inngrep i respirasjonsorganene hos hund, forårsaket av eksteriøre overdrivelser, slik at opererte hunder enkelt kunne utelukkes fra avl.

18.06.2015 sendte NKK brev til Mattilsynet med en anmodning, og et konkretisert forslag om innføring av rapportplikt på operasjoner i respirasjonsorganene forårsaket av eksteriøre overdrivelser, samt obligatorisk chip-merking av hund. NKK sa seg også villig til å påta seg og drifte den åpne databasen for de innrapporterte operasjonene.

14.03.2019 var NKK og Norsk Bulldog Klubb i møte med Mattilsynet. Bakgrunnen for møtet var NKKs dialog med Mattilsynet i forbindelse med at Dyrebeskyttelsen Norge i januar samme år leverte bekymringsmeldinger på flere hunder og oppdrettere. I møtet fikk vi vite at Mattilsynets lokale kontorer pr. 14.3.19 hadde foretatt fem tilsyn. Mattilsynet opplyste at oppdretterne de møtte har hatt en tydelig holdning og bevissthet rundt utfordringer i egen rase, og at de gjør avlsmessige tiltak og vurderinger knyttet til helse. Mattilsynets inspektører hadde hatt gode samtaler med oppdretterne, og det ble ikke fattet noen vedtak knyttet til verken hunder eller hundehold.

Møte med Dyrebeskyttelsen Norge

19. mars 2019 hadde Norsk Kennel Klub møte med Dyrebeskyttelsen Norge (DBN). Møtet kom i stand som en følge av henvendelser og spørsmål DBN har stilt NKK rundt innavlsberegning, effektiv populasjonsstørrelse og innkryssing av raser i forbindelse med sin #ærligtalt-kampanje.

NKK erkjenner at det er utfordringer i hundepopulasjonen, også hos rasehunder, og ønsker å samarbeide med alle som arbeider for bedre hundevelferden. I møtet ønsket vi å forklare DBN hvordan NKK og raseklubbene egentlig jobber med avl og oppdrett, samt hvilke utfordringer vi ser for rasehund spesielt, og for hundebestanden generelt. NKKs spesialrådgiver og veterinær med doktorgrad i obstetrikk, Astrid Indrebø, presenterte NKKs helse- og avlsarbeid. Presentasjonen finner du under «Dokumenter» på denne siden.

NKKs arbeid for sunn hundeavl, innebærer blant annet at vi har:

 

Våre samarbeidspartnere: