Generell informasjon:

Det skal utarbeides nye avlsprogrammer for samtlige raser i NKK, og utarbeidelsen av disse er en høyt prioritert oppgave i organisasjonen.  Avlsprogrammene skal fremme avl av friske og funksjonelle hunder: hunder som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet

Mattilsynet har utarbeidet et utkast til en ny Hundeavlsforskrift, som antas å tre i kraft i 2025. Det er sannsynlig at den nye forskriften vil pålegge NKK å utarbeide avlsprogrammer for samtlige raser vi registrerer. Avlsprogrammene vil erstatte de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS), som uansett skulle revideres.

Hovedstyret (HS) har nedsatt en arbeidsgruppe for avlsprogrammene, bestående av en representant fra HS, to representanter fra NKKs Sunnhetsutvalg (SU), en representant fra et forbund, en representant fra en raseklubb, samt representanter fra sekretariatet med kompetanse innen It, genetikk og veterinærmedisin. Arbeidsgruppen vil innhente ytterligere kompetanse når det er hensiktsmessig.

Avlsprogrammene skal ta utgangspunkt i de regler og retningslinjer klubber og forbund med ansvar for rasene har vedtatt, samt NKKs eksisterende, overordnede regelverk. Dette vil bidra til at regelverket er godt gjennomarbeidet og forankret. Når det er formålstjenlig skal dagens tiltak og regelverk endres og/eller utvides, for å sikre at samtlige krav i forskriften møtes. Avlsprogrammene for samtlige raser skal fremme sunn hundeavl og god helse, og holde høy faglig standard.

Avlsprogrammene vil bestå av en generell- og en rasespesifikk del, og skal i tillegg til retningslinjer, helsekrav og anbefalinger, også inneholde statistikk og it-verktøy for å overvåke helsesituasjonen i rasen -og utvikling.

Kontakt: avlsprogram@nkk.no

Hva har skjedd så langt:

Oktober 2022: Sekretariatet legger frem et førsteutkast til form og videre prosess for avlsprogrammene for Hovedstyret (HS). HS stiller seg positive til forslaget til avlsprogrammenes utforming, samt forslaget til videre prosess, og delegerer beslutningsmyndighet for programmets innhold til Sunnhetsutvalget (SU). HS vedtar at administrasjonen skal utarbeide et høringsnotat basert på det skisserte forslaget, som først presenteres for RS oktober 2022, og deretter sendes på høring til raseklubber og forbund.
Desember 2022-februar 2023: Førsteutkast til form og prosess for avlsprogrammene er på høring i organisasjonen.

Februar 2023: Hovedstyret nedsetter en arbeidsgruppe for avlsprogrammene, og gruppens første oppgave er å gjennomgå høringssvarene. Svarprosenten på høringen er på 46%. Høringssvarene er i all hovedsak positive, men det kommer også inn mange gode innspill og forslag til forbedringer.

Mai 2023: Arbeidsgruppen fremlegger en revidert plan og form for avlsprogrammene for HS, som HS stiller seg positive til. Forslaget ligner det opprinnelige forslaget, men er forbedret på bakgrunn av en grundig gjennomgang av høringssvarene og drøftinger i arbeidsgruppen.
Form for avlsprogrammene og prosess for utarbeidelse og revisjon finnes her

Arbeidsgruppen fortsetter med de tillitsvalgte som allerede er oppnevnt, men utvides med ytterligere en representant fra en utvalgt raseklubb. Administrasjonen oppnevner selv sine representanter, og kan å hente inn ytterligere kompetanse dersom det er nødvendig.
Arbeidsgruppens sammensetning per 21.12.2023 finnes nederst i artikkelen.

Hovedstyret understreker at avlsprogrammene skal ta utgangspunkt i de regler og retningslinjer klubber og forbund med forvaltningsansvar for de respektive rasene har vedtatt, samt NKKs eksisterende, overordnede regelverk. Samtidig understreker HS at avlsprogrammene for samtlige raser skal sikre sunn hundeavl og god helse, og holde høy faglig standard.

Juli 2023-oktober 2023: Alle raseklubber og forbund bes melde inn hvilke helsekrav og -anbefalinger som gjelder internt i klubber/forbund i dag, via et nettbasert spørreskjema. Klubber/forbund bes også om å melde inn hvilke helsekrav de ser for seg å ha i et fremtidig avlsprogram. Dette er ment som en innledende kartlegging, og videre informasjonsinnhenting, dialog og drøftinger vil naturligvis være nødvendig før man lander et program.

Desember 2023: Arbeidsgruppen lander rutiner og tidsfrister for utarbeidelsen av de rasespesifikke delene av avlsprogrammene. Arbeidsgruppen ønsker å starte med de norske rasene, som NKK har ett særskilt ansvar for. Erfaring fra arbeidet med de norske rasene vil være verdifulle å ha med seg når man starter arbeidet med andre raser. Det tas forbehold om at rutiner og tidsfrister kan bli justert underveis basert på erfaring man gjør seg med de første rasene.  

Parallelt med tidslinjen over har arbeidsgruppen påbegynt arbeidet med et utkast til den generelle delen av avlsprogrammet, sett på nødvendige it-tilpasninger, og hatt jevnlige møter.

Plan for første kvartal 2024

Det vil informeres om Avlsprogrammene på NKKs Avlsrådskurs 26.-28. januar. Mattilsynet vil også være til stede for å informere om den nye Hundeavlsforskriften.

Generell del

Arbeidsgruppen vil første kvartal 2024 arbeide videre med et utkast til den generelle delen av avlsprogrammene. Dette arbeidet inkluderer arbeid med nødvendige it-tilpasninger, innhenting av data fra ulike kilder til helsestatistikk, litteratursøk, dialog med spesialister med kompetanse innen relevante fagfelt, gjennomgang av nødvendige screeningundersøkelser, oppfølging av og tilpasning til den nye hundeavlsforskriften, med mer.

Rasespesifikk del

Arbeidsgruppen planlegger å invitere til oppstartsmøter for de første rasene i løpet av første kvartal 2024. Arbeidsgruppen legger opp til å arbeide med en gruppe av lignende raser samtidig (eks: norsk elghund grå og norsk elghund sort; settere; lapphunder, osv.), og at man som hovedregel har felles oppstartsmøte for alle rasene innen samme gruppe. Det at man arbeider med grupper av lignende hunder samtidig, innebærer ikke at avlsprogrammene for hver rase i gruppen nødvendigvis skal være like. Man ser imidlertid for seg at man ved å arbeide på denne måten kan oppnå synergieffekter som gjør at arbeidet med hvert program blir mer effektivt for både klubb/forbund og arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen ønsker å starte med de norske rasene, som NKK har ett særskilt ansvar for. Etter at man er ferdig med de norske rasene, vil tallmessig store «rasegrupper» og BSI-raser prioriteres.

Rutine med tidsfrister for utarbeidelsen av de rasespesifikke delene av avlsprogrammet finnes her

Arbeidsgruppen består av (21.12.23):
•    Nils Erik Haagenrud (leder, HS-representant)
•    Astrid Indrebø (SU-representant)
•    Ida Myhrer Grime (SU-representant)
•    Eivind Haugseth (representant fra forbund, Norske Elghundklubbers Forbund)
•    Eli Hall (representant fra raseklubb, Norsk Puddel Klubb)
•    Bettina Bachmann (sekretariatet)
•    Kim Bellamy (sekretariatet)
•    Anikken Eikeseth Waaltorp (sekretariatet)
•    Tone Grøn (sekretariatet)

Kontakt: avlsprogram@nkk.no