Dette gjelder i Sverige, Norge og Danmark

I Sverige begynte man å BOAS-teste etter samme kriterier som i Norge og Storbritannia fra årsskiftet. Under følger en redegjørelse om hvilke krav som stilles pr. i dag i Sverige og i Danmark, hvor man nå legger til rette for og utdanner veterinærer med tanke på å starte gradering.

 

Sverige 

Den svenske kennel klubben (SKK) har besluttet at RFG-Scheme (BOAS-gradering) kan benyttes i Sverige for engelsk bulldog, fransk bulldog og mops. Det er imidlertid enn så lenge frivillig å gjennomføre undersøkelsen. Når helseprogrammet er godt utbygget, senest om 5 år, vil SKK innføre BOAS-undersøkelse som krav før hunder brukes i avl. 

SKK anbefaler at kun hunder med BOAS-grad 0 benyttes i avl, og at man kun i enkelte tilfeller kan benytte hunder med BOAS-grad 1.  

Det er ikke i tråd med SKs grunnregler å benytte hunder med BOAS-grad 2 eller 3 i avl. Bakgrunnen for dette er at SKK vurderer disse hundene til ikke å være klinisk friske, og bruk av grad 3 hunder vil være et brudd på Statens jorbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hunder och katter (SJVFS 2020:8) kap 6. §3 punkt 1 som sier at Hundar och katter får inte användas i avel om de har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan nedärvas och kan medföra lidande för deras avkommor, eller kan hindra avkommorna att bete sig naturligt.

Informasjon om SKKs helseprogram for BOAS finner du her.  

Norge

Norsk regelverk har ingen tilsvarende bestemmelse, som tydelig definerer det som ulovlig å benytte hunder med BOAS-grad 2 i avl. NKK legger derfor anerkjent forskning og råd fra Jane Ladlow, tidligere leder av forskningruppen for BOAS ved University of Cambridge, til grunn for våre avlsråd når det gjelder BOAS. Informasjon om BOAS og NKKs avlsråd finner du her.

Av tingrettens dom s 39 fremgår følgende anbefaling fra Jane Ladlow: 

Hun anbefaler grad 3 tatt ut av avl. Grad 2 kan avles med varsomhet og bare i kombinasjon med grad 0 eller 1-hund, for å ikke redusere rasens genetiske variasjon for mye med tilhørende risiko for opptreden av andre lidelser. Etter noen år, når grad 3-hunder er blitt sjeldne, kan grad 2 splittes i to slik at også hardt berørte grad 2'ere tas ut av avlen. 

Danmark 

Styret i Dansk kennel klub vedtok 5. februar at det skal være mulig å få BOAS-gradert sin hund i Danmark. DKK skal starte opp utdanning av veterinærer med mål om å få på plass en gradering så snart som mulig. 

Informasjon om DKKs arbeid med BOAS finner du her.

 

Våre samarbeidspartnere: