Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å fremme forslag til Representantskapsmøtet på kandidater til de verv som det etter NKKs lover tilligger Representantskapsmøtet å velge.

Valgkomiteen skal i sine forslag tilstrebe sammensetninger med gode forutsetninger for samarbeid, samt evner til å ivareta alle deler av NKK-organisasjonens felles interesser.

Valgkomiteen skal holde seg orientert om arbeidet blant de tillitsvalgte i NKK og være kjent med hvilken kompetanse det er behov for og hvordan organene fungerer.

I henhold til lovene består Valgkomiteen av leder og 2 medlemmer valgt for 2 år av gangen. Det velges også 1 varamedlem, valgt for ett år av gangen. Varamedlem deltar bare i arbeidet etter særskilt innkalling, men underrettes om alle skriftlige vurderinger Valgkomiteen avgir. Valgkomiteens leder har ansvaret for å organisere arbeidet.

Valgkomiteens instruks finner du under dokumenter på denne siden.

Valgkomitéen:

  • Leder: Marianne Holmli (2021 for 2 år)
  • Medlem: Roger Åsheim (2021 for 2 år)
  • Medlem: Aase Jakobsen (2022 for 2 år)
  • Varamedlem: Marianne Ono Njøten (2022 for 1 år)
 

Våre samarbeidspartnere: