Norsk Kennel Klubs Domsutvalg

Lovbok, dobberklubbe og paragraftegn
Foto: iStock

Domsutvalget (DU) sine oppgaver er å vurdere, behandle og avgjøre disiplinærsaker med eventuelle vedtak om disiplinære reaksjoner.

DU behandler alle saker i første instans med unntak av saker som klubb eller forbund selv behandler, eller saker som er delegert sekretariatet å avgjøre etter NKKs lover § 7-9.

DU er ankeinstans, og treffer endelig avgjørelse, i saker hvor klubber og forbund eller sekretariatet har fattet avgjørelse som førsteinstans, jf NKKs lover § 7-6 (2).

Medlemmene i Domsutvalget velges av Representantskapet, etter NKKs over §3-4 bokstav m). Disiplinærbestemmelsene følger Norsk Kennel Klubs lover kapittel 7.

NKKs Domsutvalg trakk seg 8. februar 2024, grunnet uenighet med Lovkomiteens vurdering (LK1-2024). Domsutvalget ble valgt på RS 2023, men har ikke behandlet noen saker i perioden.

Hovedstyret har bedt NKKs valgkomité bidra til å finne nye kandidater, Hovedstyret vil oppnevne et midlertidig Domsutvalg. Domsutvalg skal velges formelt på Representantskapsmøtet i juni 2024.

Henvendelser til Domsutvalget

Vi gjør oppmerksom på at alle henvendelser til DU går via NKKs sekretariat til epost org.avd@nkk.no

 

Våre samarbeidspartnere: