Klubbene er svært opptatt av helsearbeidet, og gjør allerede mye for å sørge for at avlen går i riktig retning. Klubbene har tro på at også BOAS-graderingen vil være et godt og viktig verktøy til bruk i avlsarbeidet.

Les også: Om mopsen og helsearbeidet Norsk Mops Klubb gjør

Mopsklubben og bulldogklubben håper medlemmer og andre hundeeiere ønsker å bli med og støtte opp under BOAS-prosjektet. Mops, og engelsk og fransk bulldog er fantastiske raser, ved å jobbe sammen kan vi alle bidra til at avlsarbeidet fortsetter å gå i riktig retning i årene som kommer.

Seminar og videre arbeid

For to uker siden avholdt NKK seminar om BOAS, hvor kirurg og leder for The Cambrigde BOAS research group Jane Ladlow foreleste. Dagen etter hadde raseklubbene for de brachycephale rasene og NKK møte for å finne ut hvordan BOAS-graderingen fra England også kan startes opp i Norge.

Les også: Informasjon om BOAS-seminaret

27. juni 2019 hadde Norsk Mops Klubb og Norsk Bulldog Klubb møter med NKK for å planlegge veien videre. Målet er å komme i gang med BOAS-gradering også i Norge, og møtene handlet i stor grad om å finne ut av detaljene for hvordan raseklubbene og NKK ønsker å innføre dette. I første omgang er det de tre rasene mops, engelsk bulldog og fransk bulldog som skal graderes, da dette er de rasene det til nå er forsket på i England.

Det er enighet om å legge oss så tett opptil måten Jane Ladlow og hennes team fra University of Cambridge har utviklet graderingssystemet. Dette er allerede godt utprøvd, og det vil gi muligheter til å sammenlikne resultatene vi får i Norge med resultatene fra England.

Opplæring av veterinærer

Det første som må på plass er opplæring av veterinærene som skal foreta graderingene. Jane Ladlow selv og norske Christina Strand Thomsen vil lære opp de første veterinærene. Dette vil foregå allerede 29. august 2019.

I første omgang vil det bli gitt opplæring til mellom 15 og 20 veterinærer fra ulike steder i landet, men planen er å utdanne mange flere på sikt. Det er viktig for de aktuelle raseklubbene og NKK at alle veterinærene får den samme grundige opplæringen. Fra England viser det seg at veterinærer som har gjennomgått denne opplæringen graderer hundene svært likt.

Behov for hunder til opplæring

Til opplæringen 29. august, er det behov for hunder som veterinærene kan vurdere. I første omgang er det rasene mops, engelsk bulldog og fransk bulldog som vil bli gradert. Særlig viktig er det å få hunder som er svært påvirket av BOAS. Dette er viktig for at veterinærene skal lære seg å gjøre gode vurderinger på skillet mellom de ulike gradene av BOAS.

Hvis du tror din mops eller bulldog har en sterk grad av BOAS, ber vi deg ta kontakt med raseklubben og stille din hund til disposisjon torsdag 29. august. Ved å stille hunden viser du ansvar, og at du ønsker å hjelpe til med å få avlen til å gå i riktig retning. Resultatet fra BOAS-graderingen som gjøres under opplæringen kan også holdes anonymt hvis man ønsker det.

Har du en fransk eller engelsk bulldog du kan stille med, kan du sende en e-post til olibilu@gmail.com

Har du en mops du kan stille med, kan du sende en e-post til arnejohan.haugen@gmail.com

I sitt arbeid med de nevnte brachycephale hunderasene har Ladlow sett mange individer som er utmerkede representanter for rasen. Hun mener derfor det er mulig å avle stadig friskere hunder i årene som kommer ved å velge de riktige avlsdyrene. Ved å stille opp med din hund kan du dermed være til stor hjelp for å utvikle helsen til din rase i årene som kommer.

Registrering i DogWeb

The Kennel Club i England har implementert BOAS-graderingssystemet i kennelklubbens databaser. NKK vil nå sette i gang arbeidet med å få på plass de nødvendige IT-løsningene. BOAS-graderingen utført av veterinærer som har gjennomgått opplæringen og som inngår avtale med NKK, vil bli registrert i DogWeb fra høsten 2019.

Dette er BOAS (Brachycephalic Obstructive Airway Syndrome)

BOAS er en samlebetegnelse for luftveisproblemer som kan ramme brachycephale hunderaser (raser med kort og bred hodeskalle og snute). Syndromet karakteriseres av nedsatt passasje av luft gjennom øvre luftveier. Affiserte hunder kan ha symptomer av varierende alvorlighetsgrad, fra milde snorkelyder til uttalte pusteproblemer.