Heller ikke i år er det tildelt midler til forskning på hund. Slike midler har vært fraværende i mange år, og er avgjørende for å øke hundevelferden. Midlene som tildeles til forskning og innovasjon i Landbruks- og matdepartementet fortsetter å være forbeholdt jordbruksindustri og matproduksjon i stor skala. Forskning på hunder for mulig økt velferd, og ikke økonomiske gevinster, blir igjen nedprioritert. 

Dette er innlegget vi holdt for komiteen:

NKK mener at en forutsetning for god helse og velferd hos hund er at informasjonen som ligger til grunn for den organiserte avlen er forskningsbasert. Ansvarlig og organisert avl er et ansvar som forplikter, og det skal NKK levere på. Men, da må også behovet for mer objektiv, vitenskapelig kunnskap om hunders helse og sykdommer ivaretas.

Samfunnet forventer at organisasjoner som NKK skal gjennomføre kunnskapsbaserte tiltak for å sikre best mulig helse og dyrevelferd. Et premiss for å lykkes med den organiserte avlen er at den er forskningsbasert. Derfor trengs det mer vitenskapelig kunnskap om norske hunders helse og da må det stilles forskningsmidler til rådighet i Norge. 

I hundeavl er bedret helse og dyrevelferd et hovedmål som ikke lett kan knyttes til dokumentert økt økonomisk resultat verken for NKK eller andre. Selv om det gjennomføres mye god dyreforskning i Norge, er den i all hovedsak rettet mot produksjonsdyr.

Det kan være store forskjeller i både hunderaser, populasjoner og sykdommer fra land til land. Til tross for dette forskes det svært lite på norske hundebestander. Hver dag bidrar norske hunder i viktige samfunnsoppdrag, som førerhunder, gjeterhunder eller som rednings- og spesialsøkshunder. Når hunden er en så viktig del av nordmenns liv, er det et tankekors at det mangler offentlige forskningsmidler til hund, noe vi også gjorde rede for i våre innspill til stortingsmelding om dyrevelferd

Krav om god dyrevelferd må gjelde alle dyr uavhengig av bruksområde. Det betyr at forskning på dyrehelse ikke bare må være knyttet til dyrs økonomiske produksjonsverdi.