NKKs viktigste punkter er som følger:

• Ny dyrevelferdsmelding må gjenspeile hundens viktige plass i samfunnet. Reguleringer må balanseres på en måte som styrker og utvikler alle de positive sidene ved hundehold og ivaretar hundens behov for fysisk aktivitet og utvikling. Med dette menes rimelige båndtvangbestemmelser og tilrettelagte friområder.

• Hovedansvaret for tilsyn med dyrevelferd må fortsatt ligge hos Mattilsynet som fag-[1]og forvaltningsmyndighet. Dette for å sikre helhetlige vurderinger, tilsyn, systemer og grundige forvaltningsmessige og kunnskapsbaserte prosesser som skal ligge til grunn for ansvarlig avlsarbeid og hundevelferd.

• Organisert og kunnskapsbasert avl er det den beste måten å sørge for sunne og friske hunder og god dyrevelferd. Derfor behøves mer forskningsmidler for å bedre kunnskap om helse, atferdsrelaterte problemer og dyrevelferd hos hund. Forskning knyttet til sykdommer med arvelig disposisjon bør prioriteres.

• NKK er positiv til at det i ny hundelov stilles krav til hundeeieres kompetanse. I forlengelsen av dette bør det sikres at også nye hundeeiere har god tilgang på kvalitetssikret informasjon om hva det innebærer å være hundeeier, samt betydningen valg av hunderase har for å sikre godt hundehold.

Du kan lese hele dokumentet fra NKK her.