Norge har lang tradisjon for oppmerksomhet om dyrevelferd. Landbruks- og matdepartementet (LMD) er opptatt av å holde på denne tradisjonen, og i Hurdalsplattformen slår Regjeringen fast at Norge fortsatt skal lede an.

Den forrige stortingsmeldingen om dyrevelferd kom i 2002-2003. Den la føringer som har resultert i dagens dyrevelferdslov, hundelov og viltlov, og har blant annet økt det lovregulerte fokuset på dyrs egenverdi og dyreholders kompetanse. Også forskrift om avl av hund, som antas å komme på høring over sommeren, ser man omtalt i den forrige dyrevelferdsmeldingen.

Med henvisning til endringer i samfunnets holdninger og kompetanse både når det gjelder hold av dyr, dyrs evner og behov samt oppfatninger om dyrs status, og utvikling i kunnskap, teknikker, utstyr og økonomi til å behandle sykdom og skader hos dyr, uttaler LMD at det erpå sin plass å se på betydningen av dette for privat dyrehold. Det legges opp til økt fokus på sports- og familiedyr i den kommende dyrevelferdsmeldingen.

NKK har i dag løftet noen av våre innspill inn for LMD, og for Mattilsynet som også var til stede. NKK mener den nye dyrevelferdsmeldingen må gjenspeile hundens viktige plass i samfunnet, og legge til rette for et sunt og godt hundehold. Vi mener også at organisert og kunnskapsbasert avl er den beste måten å sørge for sunne friske hunder og god dyrevelferd. Derfor må det tilgjengeliggjøres mer forskningsmidler til å bedre kunnskap om helse, hundeavl og hundehold. Vi understreket også at vi har revitalisert forskningsfond for hund i år, men at det kreves større midler fra myndighetene for å sikre at fagmiljiøene forsker på relevante problemstillinger, og norske forhold.

Presentasjonen NKK hadde i innspillsmøtet kan du lese her. 

Informasjon fra da NKK var med i forrige innspillsrunde i 2022 kan du lese her.

Alle presentasjonene fra deltakerne i innspillsmøtet vil bli publisert på regjeringen.no innen kort tid. Skriftlige innspill til denne runden skal være LMD i hende innen 15. september 2023, og det ble varslet at det vil komme flere innspillsrunder i tiden som kommer.