NKK har svart dette: 

"RAS-dokumentene for de fleste av våre raser ligger på nkk.no, her. Mange RAS-dokumenter er imidlertid ikke lenger er gyldige. Grunnen til dette er at revisjon av RAS først ble utsatt i påvente av nye it-verktøy og deretter ytterligere forsinket pga pandemien.  Mange av de ugyldige dokumentene er fortsatt publisert, men er merket på forsiden av dokumentene med gyldighetsperiode. For samtlige raser vi i dag registrerer i NKK er det besluttet å utvikle nye avlsprogrammer, som skal erstatte RAS. Avlsprogrammene skal sikre sunn avl og bidra til at NKK oppfyller den nye avlsforskriftens krav. Forslag om form og prosess for avlsprogrammene er på høring i organisasjonen i disse dager, og arbeid med avlsprogrammenes innhold fortsetter så snart høringsfristen er utløpt 28. februar 2023. 

Ut fra samlet erfaring med rasen og de mer objektive helseundersøkelsene har de enkelte klubben samlet seg om avlsarbeid rettet mot de helsetilstandene som har vist tallmessige og klinisk betydningsfulle manifestasjoner i rasen. HD er en tilstand som er historisk velkjent og forekommer med stor frekvens hos store og middelstore tyngre raser, og var den første helsescreeningundersøkelsen som ble tilgjengelig. En av utfordringene med HD-screening er samsvaret mellom diagnosegrad og klinisk relevans hos det enkelte dyret.

For ingen av de nevnte rasene har HD pekt seg ut som en klinisk helseutfordring som har medført at rasen har fått Sunnhetsutvalgets godkjenning for innføring av krav om kjent status hos foreldredyr ved registrering av valper. Derfor er de registrerte HD-resultatene hos disse rasene utelukkende basert på enkelt oppdretteres/hundeeieres egne og frivillige undersøkelser av sine hunder. Disse resultatene er derfor for få og for vilkårlige og dermed uegnet til å gi et statistisk sikkert grunnlag for å beskrive HD-situasjonen hos rasen. For øvrig er alle de sentralt registeret helseresultater av NKK, ikke bare for HD, åpent tilgjengelig for alle på  www.dogweb.no, der de kan nedlastes og bearbeides.  Dette gjelder for alle raser, ikke bare de tre nevnte. 

Når det gjelder helseundersøkelsene er det de aktuelle raseklubbene som gjennomfører, finansierer og eier disse og dataene derfra. Derfor må du henvende deg direkte til dem når det gjelder disse (kontaktinformasjon er oppgitt i svaret). Det kan være at de ikke ønsker å gi dem fra seg i den nåværende situasjon. Når medlemmene lojalt støtter opp om helseundersøkelser, er det i tillit til at klubben vil behandle dem til gagn for rasen, og med tanke på helheten, ikke oppstykket i enkeltdiagnoser og enkelttilfeller. Men den vurderingen må nesten raseklubbene selv ta.

 Vi håper dette kommer til nytte og at vi fremover kan finne en måte å samarbeide på, til det beste for hunden. Vi er tross alt enige om det overordnede målet om ansvarlig hundeavl og sunne hunder, selv som vi ikke nødvendigvis er enige om veien dit."

Om NKKs helsearbeid

Det påfølgende inngår ikke i NKKs svar til Dyrebeskyttelsen. Mange av NKKs medlemmer og tillitsvalgte er godt orientert om vårt helsearbeid. Men vi har allikevel lyst til å trekke frem NKKs ståsted og veivalg i avlsspørsmål, til orientering for dem som ikke kjenner til det:

Avl er internasjonalt. Derfor vil et raseforbud i et land ikke løse rasens utfordringer. NKK jobber med kompetanseutvikling og deling både nasjonalt og internasjonalt. Som eksempel kan vi nevne at NKK 21. - 22. juni arrangerer en BOAS-konferanse om pusteproblemer relatert til kortskallede raser på vegne av den internasjonale organisasjonen for kennelklubber, FCI. Der blir det både foredrag og opplæring av veterinærer i praksis. 

Det finnes lite forskningsmidler for hund, derfor revitaliserer NKK i disse dager forskningsfondet som ble etablert til NKKs 100 årsjubileum. Fondet blir etablert som en egen stiftelse og tilføres kapital for at forskning skal kunne baseres på fondets avkastning. 

Norsk Kennel Klub, med oppdretterne i spissen, er opptatt av ansvarlig raseavl. Det er derfor vi registrerer helseopplysninger som er vedtatt i raseklubbene og i NKKs sunnhetsutvalg, og anser veterinærkompetanse som viktig. Det er derfor vi gjennomfører prøver som dokumenterer hundenes bruksegenskaper og arrangerer utstillinger hvor vi blant annet vurderes hundens konstruksjon, bevegelse og temperament mm.

NKK har et sunnhetsutvalg som bistår klubber og veileder i helserelaterte spørsmål, og bruker helseundersøkelser, ulike prosjekter og dataverktøy både for å kartlegge og for å få fremgang. Denne virksomheten trappes opp og forbedres år for år.