20. oktober 2016 ble Stortingsmeldingen «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet» vedtatt i Stortinget. Norsk Kennel Klub har siden juni i år engasjert seg sterkt for å sikre at hunder og hundeeieres interesser inkluderes i meldingen, og er svært glade for å registrere at våre innspill er inkludert i meldingen som nå er vedtatt.

Dette er en stor seier for alle landets hundeeiere. Det at Stortinget nå stadfester hundens naturlige plass i norsk friluft på overordnet nivå er et svært viktig signal til alle lokale myndigheter og beslutningstakere.

Komiteen viser i sin innstilling til at det i Norge er mange hundeiere som er daglige brukere av natur og utmark. Hundehold bidrar til økt friluftsliv, bedre folkehelse og økt livskvalitet for svært mange mennesker i alle aldre. Komiteen mener at å tilrettelegge for et mer aktivt hundehold vil raskt kunne få positive folkehelseeffekter for store deler av befolkningen. Det er viktig at flere kommuner legger til rette egne områder, slik at flere hunder kan løpe fritt i trygge omgivelser. Dette gjelder særlig i byer og tettsteder hvor det er få og små grøntområder

Hele debatten i Stortinget kan du se her. Hunder og hundeeieres plass i norsk friluftsliv er referert til ved ca. 10:30 og 40:10 i klippet.

Energi- og miljøkomiteen innstilling til meldingen finner du her.

Må defineres

NKK vil i 2017 fortsette arbeidet for at meldingen som nå er vedtatt resulterer i konkrete, forbedrede muligheter for hunder og hundeeiere til å utfolde seg i norsk friluft.

Vårt neste skritt nå er å arbeide for at departementet definerer hva et friområde for hunder skal være og hvilke behov hunder faktisk har når det gjelder å bevege seg fritt. Dette er essensielt for at stortingsmeldingen skal innfri intensjonen om at landets kommuner skal legge til rette egne områder, slik at flere hunder kan løpe fritt i trygge omgivelser. Vi er glade for måten vi har blitt møtt på av landets politikere gjennom 2016, og ser frem til å fortsette samarbeidet i årene som kommer.

Bakgrunn:

  • Da Klima- og miljødepartementet i mars presenterte Meld.St. 18 (2015-2016) Melding til Stortinget: «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», registrerte NKK at hund og hundens rolle for friluftsliv, folkehelse og livskvalitet ikke var nevnt.
  • NKK sendte i den anledning inn en merknad til meldingen.
  • Siden juni i år har NKK deltatt på høring, flere seminarer og møtt flere partier direkte, for å informere om den viktige rollen hunden har i samfunnet.