Klager på utvidet båndtvang

De nye forskriftene ble allikevel vedtatt i mai. NKK mener de nye forskriftene er problematiske på flere punkter, og har derfor nå oversendt en formell klage på forskriftene til Fylkesmannen. Klagen kan leses i sin helhet her.

Utvidet bruk av båndtvang problematisk

NKK ønsker selvfølgelig at alt dyreliv skal respekteres og beskyttes. Vi har derfor selvfølgelig stor forståelse og respekt for den generelle båndtvangen, som tar sikte på å beskytte vilt og beitende bufe i en sårbar periode.

NKK anser allikevel utstrakt bruk av utvidet båndtvang for å være problematisk, både juridisk, samt sett fra et hundevelferdsmessig perspektiv.

I en epost datert 21. juni, sendt til alle som har kommet med uttalelser i saken, påpeker Ullensaker kommune at forskriftene «innebærer noe mer båndtvang for hund, særlig knyttet til steder hvor mange folk ferdes». Det presiseres også i selve forskriftene at kommunen med sin utvidede bruk av båndtvang ønsker å «forhindre at spesielt barn, blir skremt av hunder».

NKK mener ovennevnte uttalelser tydelig viser at intensjonen med båndtvang, nemlig det å verne dyreliv i en sårbar periode, ikke er forstått og praktiseres av kommunene. NKK ber nå derfor med dette Fylkesmannen presisere hvordan utvidet bruk av båndtvang skal praktiseres, og hva som er hjemlet i loven.  

Dårligere hundevelferd

NKK minner igjen landets politikere på at det å kunne løpe fritt er en del av hunders naturlige atferd. Det å innskrenke hunders mulighet til å bevege seg fritt vil også være med på å frarøve hundene muligheten til et fullverdig liv, og resultere i dårlig dyrevelferd. Vi kan dermed ikke se at forskriftene som nå er vedtatt bidrar til intensjonen, som fremheves som et ønske om å «fremme et positivt og ansvarlig hundehold».

Den allerede eksisterende Hundeloven gir hjemmel for å håndtere hunder som oppfører seg truende. Blant annet har kommunen rett til å bestemme at politiet kan pålegge båndtvang eller bruk av munnkurv på enkelte hunder som kan forulempe folk eller dyr. NKK minner om at vi også har en dyrevelferdslov. Etter denne plikter vi å ta hensyn til hunders iboende behov – noe som også inkluderer behovet for å bevege seg fritt. Dette vil ikke være mulig med de restriktive forskriftene som nå er vedtatt.

Bekymret for konfliktnivået

I forskriftene presiseres det at en målsetting er å dempe konfliktnivået mellom hundeeiere og allmennheten. NKK er svært bekymret for at forskriftene faktisk vil resultere i et forhøyet konfliktnivå mellom hundeeiere og resten av befolkningen. Hundeiere vil oppleve det som frustrerende at de ikke vil ha anledning til å gi sine dyr den friheten det behøver

I tillegg vil hunder som ikke får anledning til å utfolde seg fritt ikke heller utvikle det språket og sosiale egenskapene de trenger for å møte de krav vi som samfunn stiller til hunder i dag. Vi frykter flere atferdsproblemer og konflikter når hunders rettigheter innskrenkes på denne måten, og håper Fylkesmannen vil ta problemstillingen på alvor.