Dette meddelte LMD i en pressemelding 6. mars 2019.

NKK er positiv til at forvaltningsansvaret for hundeloven er overført til Landbruks- og matdepartementet. Dette er fordi det vil samle regelverk som gjelder dyrevelferd, dyrehelse og sikkerhet knyttet til hundehold, i ett departement. Dette gir en mye bedre helhet, som vil understreke hundens egenverdi. Med hundeloven underlagt Justis- og beredskapsdepartementet har det automatisk blitt et unaturlig og feilaktig fokus på farlige hunder, vi håper nå de positive effektene kan fremmes i større grad.

– Hold av hund har mange positive effekter. Det er derfor viktig at vi sikrer en god og helhetlig forvaltning av regelverk som regulerer slikt hold, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i pressemeldingen.

Bakgrunnen for vedtaket om overføringen av forvaltningsansvaret, fremmet av Statsministerens kontor, kan du lese nederst i denne artikkelen.

I god dialog med LMD

I en pressemeldingen fra LMD, står det også at Landbruks- og matdepartementet nå vil starte opp arbeidet med gjennomgang av Hundeloven. Frem til nå har det vært Justis- og beredskapsdepartementet som har jobbet med dette.

NKK har den siste tiden hatt god kontakt med LMD. Bare det siste halvåret har vi vært i to møter med departementet i forbindelse med andre saker. Vi har der blitt tatt imot på en god måte, og hatt en god dialog.

I en spørretime på Stortinget i vinter, henviste også daværende LMD-statråd Bård Hoksrud til informasjon fra NKK da han måtte svare på spørsmål knyttet til avl og oppdrett. Det viser at LMD anerkjenner vårt arbeid, noe vi setter stor pris på. 

Vi har derfor stor tro på at LMD også er interesert i å lytte til NKKs synspunketer rundt hundelovens utfordringer, i større grad en det Justis- og beredskapsdepartementet har gjort.

7. mars 2019, dagen etter at regjeringen offentliggjorde at forvaltningsansvaret var flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD), sendte NKK brev til LMD. I brevet ber vi om å få til et møte med departementet i nær fremtid. Vi har også lagt ved innspillene vi tidligere har gitt inn mot arbeidene med evalueringen av hundeloven. Brevet finner du under "Dokumenter" på denne siden.

NKKs arbeid med hundeloven

Sommeren 2017 fikk Justis- og beredskapsdepartementet i oppgave av Stortinget å gjennomgå hundeloven. NKK har siden den gang vært i kontakt med departementet gjentatte ganger for å komme med våre innspill. Til tross for gjentatte forsøk fikk vi aldri departementet til å oppgi noen tidsestimat for når gjennomgangen skulle være klar, og vi fikk heller ikke til noe møte.

Her kan du se en tidlinje over NKKs arbeid med Hundeloven.

NKK ser derfor svært positivt på at forvaltingen, og arbeidet med å gjennomgå dagens lov er overført til LMD, og vi kommer til å opprettholde den gode kontakten vi har med departementet for å fremme våre innspill i arbeidet som gjøres med loven. 

Bakgrunnen for overføringen av forvaltningsansvaret

PRE-2019-03-01-171 Overføring av forvaltningsansvaret for lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementetKongelig resolusjon. Statsminister Erna Solberg Statsministerens kontor:

I denne resolusjonen foreslås det at forvaltningsansvaret for lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

 

Hundehold reguleres i dag av flere lover hvorav lov 19. juni nr. 97 om dyrevelferd og reindriftsloven ligger under Landbruks- og matdepartementets ansvarsområde. Mattilsynet har ansvar for tilsyn med etterlevelse av lov 19. juni nr. 97 om dyrevelferd.

 

Da hundeloven trådte i kraft i 2004, stod sikkerhetsaspektet sentralt, noe som var årsaken til at loven ble lagt under Justis- og beredskapsdepartementet.

 

Det er i dag om lag 560 000 hunder i Norge. Regelverket om hundehold har derfor stor betydning for mange av landets innbyggere. Behovet for et mer hundefaglig perspektiv i hundeloven har økt de senere år og trykket for å sikre hunders rettsvern har også økt. Kompetanse om hunders adferd, dressur og behandling av hund er viktig. Det er også viktig at forvaltningen av regler som skal ivareta sikkerhetsaspektet ikke forvaltes i strid med regler om dyrevelferd. Dette tilsier at det mest hensiktsmessige vil være å samle all regulering av hundehold i ett departement.

 

Det viktigste arbeidet for å sikre et forsvarlig hundehold er av forebyggende karakter blant annet gjennom kommunale ordensbestemmelser, bestemmelser om båndtvang og Landbruks- og matdepartementets og Mattilsynets reguleringer om avl, import, hold, stell, dressur og behandling av hund. Satsingen på «dyrepoliti» har økt de senere årene. Vellykket innsats på dette området vil være betinget av godt samarbeid mellom Mattilsynet og politiet, på samme måte som samarbeid mellom politiet og andre fagmyndigheter er viktig på andre områder, for eksempel arbeidslivskriminalitet. På denne bakgrunn er det mest hensiktsmessig at det samlede overordnede ansvaret for regulering av dyr og dyrehold, herunder forvaltningsansvaret for hundeloven, legges til Landbruks- og matdepartementet.

 

Med overføringen av forvaltningsansvaret for hundeloven vil en sikre at ansvarlig myndighet har bred fagkompetanse og en helhetlig oversikt over alle sider av hundehold. Politiet vil fortsatt ha ansvar for oppfølging av brudd på hundeloven.

 

Statsministerens kontor