NKKs brachycephalråd

NKKs hovedstyre vedtok i sak 22/18 at NKKs arbeidsgruppe for kortsnutede hunderaser skifter navn til NKKs brachycephalråd. NKKs brachycephalråd rapporterer til NKKs sunnhetsutvalg, og skal i tillegg sende møtereferater til Hovedstyret.

 

Hovedstyret vedtok i samme sak at rådet utarbeider utkast til mandat i samarbeid med Sunnhetsutvalget etter modell av HD-gruppen. Mandatet skal godkjennes av Hovedstyret, og blir publisert her når det er klart. Rådet konstituerer seg selv.

Videre vedtok Hovedstyret at:

Med dette vedtaket er Hovedstyrets intensjon å legge til rette for at ansvaret for å
initiere og gjennomføre det videre arbeidet med helsefremmende tiltak for
brachycephale hunderaser kan ivaretas av de berørte raseklubbene på en best mulig
måte. Hovedstyret forutsetter at fagkompetansen i NKK involveres i det videre
arbeidet med de brachycephale hunderasene.

 

Våre samarbeidspartnere: