Oppsummering av utstillingsvedtak

NSU
Foto: Cile H. A. Moe

NKKs særkomite for utstilling (NSU) har gjennom en rekke møter denne våren og sommeren vedtatt nødvendige endringer for å tilpasse utstillingene til korona-situasjonen. Her er en oppsummering av de sentrale vedtakene NSU har gjort i forbindelse med NKK-utstillinger i 2020.

 

(Artikkelen er oppdatert 31. juli)

Alle protokollene fra NSU-møtene ligger åpent på NSU sine nettsider, og ønsker man detaljene rundt de ulike vedtakene, kan man finne informasjon der. Informasjonen i det følgende er ikke nytt, men en oppsummering av allerde publiserte vedtak og retningslinjer.

NSU sitt formål er å være NKKs beslutningsorgan innen utstillingsområdet, og ivareta organisasjonens interesser innen dette området.

Veileder og manual for utstillingsarrangører

NSU, NKKs Hovedstyre og NKK-administrasjonen har utarbeidet en veileder og manual for arrangører som ønsker å avholde utstillinger i 2020. Denne veilederen har blitt oppdatert flere ganger, og vil besvare de fleste spørsmålene arrangør, dommer og deltaker har om utstillinger under koronapandemien.

Veiledning for utstillingsarrangører innenfor gjeldende smittevernregler finner du her. (PDF, 192KB)
Veilederen ble sist revidert 30. juli 2020

Årskonkurranser utgår

Fordi flere av NKKs utstillinger i 2020 er avlyst og de NKK-utstillingene som holdes må tilpasses omfattende smittevernregler, kan ikke årskonkurranser innenfor utstillingsområdet (Bamsevinner, beste veteran, beste avlshund, mestvinnende oppdretter, beste norske hund)  gjennomføres etter intensjonen i 2020, og det anses lite hensiktsmessig å kåre vinnere basert på langt færre utstillinger enn normalt. 

NSU vedtok derfor at årskonkurransene i 2020 innenfor utstillingsområdet utgår.
 

Juniorhandling

NSU har vedtatt at juniorhandling ikke skal arrangeres på utstillinger i NKK ut 2020. Dette er fordi det allerede har blitt avlyst arrangementer, og at kommende utstillinger må arrangeres med antallsbegrensinger for å møte smittevernreglene.

Juniorhandlingsmesterskap som i år er avlyst skulle lagt grunnlaget for uttak av NKKs og Norges representanter til 2021-utgavene av Crufts, FCI World Dog Show og FCI European Dog. NSU har derfor vedtatt at uttak av representanter for juniorhandling til disse arrangementene og mesterskapene, samt NM i juniorhandling 2020 kan gjøres i forbindelse med helgesamlinger som er åpent for alle juniorhandlere. Samlingene vil omfatte kurs og trening, uformell konkurranse og NM i juniorhandling for 2020.
 

Dispensasjon for å benytte ikke-autoriserte ringsekretærer

NSU har vedtatt å gi dispensasjon til også å benytte ikke-autoriserte ringsekretærer ved NKKs utstillinger ut 2020. Dette for å bidra til å begrense smitte og samtidig ha tilgang på kompetent ringpersonell.

Bruk av ikke-autoriserte ringsekretærer forutsetter at de som inviteres har inngående erfaring med utstillinger og er godt kjent med NKKs utstillingsregler.
 

Tildeling av juniorcert og veterancert utsatt

I henhold til NKKs utstillingsregler skulle bestemmelser knyttet til tildeling av junior- og veterancert vært iverksatt fra 1. juli 2020. Pandemien har ført til vedtak om at iverksettelse av bestemmelser rundt tildeling av juniorcert og veterancert foreløpig utsettes til 1. januar 2021.
 

Unntak i forbindelse med eksteriørdommerutdanning

Pandemien førte til at det kun ble åpnet for bruk av norske dommere på utstilling. Det har medført en stor etterspørsel etter norske dommere, og gjort det vanskelig å møte behovet. NSU vedtok derfor forslag fra Dommerutdanningskomiteen (DUK) som medfører følgende:

  1. Dommere som er under utdanning på en rase, og har utført minimum ett aspirantarbeid, vil kunne bli autorisert på rasen uten ytterligere arbeider.
  2. Dommere som er under utdanning på en rase, og har utført minimum ett elevarbeid, vil kunne dømme rasen på dispensasjon, i første omgang ut 2020. Eventuelle dommeroppdrag vil bli godskrevet som aspirantarbeid, og vil kunne føre frem til permanent autorisasjon.
  3. Punkt a og b gjelder bare for dommere som har dømt minimum 10 offisielle utstillinger
  4. Dommere nevnt under punkt b kan bare dømme rasene de har fått dispensasjon for innenlands frem til permanent autorisasjon foreligger.
  5. Ordningen vil bli evaluert fortløpende av DUK, og endelig i januar 2021.
  6. Dommere som ønsker å delta i ordningen, må selv gi tilbakemelding om dette, sammen med en liste over aktuelle raser.

Mer informasjon, og listen over dispensasjonsdommere finner du her

Det understrekes at dette er dommere som er kommet langt i sin utdanning, og som bare mangler noen ganske få hunder/arbeider før de kvalifiserer til ordinær autorisasjon. DUK anser dem derfor som fullt ut kompetente til å dømme rasene på en korrekt og forsvarlig måte. Samtlige dommere er allerede autoriserte for en rekke andre raser.
 

Måling av hund på utstilling

I forhold til gjeldende smittevernregler er det viktig at det holdes minst én meters avstand mellom personer. NSU vedtok derfor at manual for utstillingsarrangører suppleres med at dommer ikke skal måle alle hunder i en rase under koronaperioden, men kun måle hunder ved tvilstilfeller i forhold til bedømmingen. Vedtaket gjelder foreløpig ut 2020.
 

NKK Lillehammer – med Norsk vinner

NSU har vedtatt at Norsk Vinner flyttes fra NKK Lillestrøm til NKK Lillehammer i 2020. NKK Lillehammer vil bli avholdt med nødvendig smitteverntilpasning og -tilrettelegging.

NKK Tromsø

NKK Tromsø skulle vært avhold midt i juni, men ble i første omgang avlyst som følge av smittevernrestriksjoner gitt av myndighetene fram til 15.6.2020.

NSU vedtok å innvilge NKK region Troms/Finnmark ønsket å avholde NKK Tromsø 2020 på nytt tidspunkt i september. Datoen er satt til 19. og 20. september 2020. Det er søkt FCI om at utstillingen gjøres om fra nordisk utstilling til internasjonal utstilling.

NKK Lillestrøm 

NKK Lillestrøm/Dogs4All skal opprinnelig holdes på Norges Varemesse i november 2020. Norges Varemesse har sendt inn forslag til veileder til Helsedirektoratet som ville gjort det mulig å gjennomføre, gitt at det åpnes for at flere personer kan samles.

Foreløpig har de ikke fått noen tilbakemelding fra Helsedirektoratet som tilsier at slik tillatelse vil bli gitt før sommerferien. NSU har ønsket å ta stilling til hvorvidt Dogs4All i sin ordinære form kan gjennomføres eller ikke innen utgangen av juni.

NKKs Særkomité for utstilling vedtok derfor at NKK Lillestrøm/Dogs4All 2020 avlyses i sin ordinære form som følge av koronapandemien og dens restriksjoner.

Det vil bli vurdert mulighet for å kunne gjennomføre et annerledes arrangement/eksteriørutstilling. Informasjon om dette vil komme så snart det er klart.

NKK Trondheim

Mulighetene for å arrangere NKK ble utredet, og utstillingen ble som kjent gjennomført med flere tilpasninger. Gjennomføringen av utstillingen ble svært vellykket og mange gode erfaringer vil bli tatt med til kommende utstillinger. Gjennomføringen av NKK Trondheim kan du lese mer om her

NKK Harstad avlyst

NKKs særkomite for utstilling vedtok 21. juli at NKK Harstad 2020 avlyses. 

Med smittevernrestriksjoner og de tilpasninger som er nødvendig er det svært krevende å arrangere mange utstillinger i løpet av sommeren og høsten. Blant annet blir det svært høyt trykk på dommere og andre frivillige, samtidig som NKK har redusert bemanning grunnet permitteringer.

Særkomiteen mener det er mer hensiktsmessig med litt lenger opphold mellom utstillingene og ønsker å prioritere å få avholdt en to-dagers utstilling som erstatning for NKK Lillestrøm jf. NSU vedtak 50/2020.


 

 

Våre samarbeidspartnere: