NKK har reddet likviditeten frem til midten av oktober – helt uten myndighetenes hjelp

Illustrasjonsbilde: iStock.no

NKK informerte for tre uker siden om en kritisk likviditetssituasjon. Informasjon rettet til både myndigheter, medlemmer og andre viste at vi uten hjelp utenfra ville være insolvente i juli måned til tross for alle sparetiltak. På tre uker har Hunde-Norge reist seg og reddet Norsk Kennel Klub over den første kneika. Vi er glade for å kunne presentere et lysere bilde nå enn i slutten av april. Dessverre vil vi merke korona-krisen i mange år fremover, og arbeidet med å trygge organisasjonen fremover i tid er nå i gang.

Redningsaksjon som virket

Etter at vi gikk ut med informasjon om den kritiske situasjonen har enkeltpersoner, klubber, forbund og regioner virkelig mobilisert for å redde NKK. Vi har fått inn gaver og donasjoner på totalt rundt 2,6 millioner kroner.

Rundt 500 000 kroner er gaver og donasjoner fra enkeltpersoner og -tiltak. 2,1 millioner er gaver og donasjoner fra klubber, forbund og regioner. Vi er kjent med at det er mange ulike innsamlingsaksjoner og aktiviteter på gang. Disse har foreløpig ikke har kommet til utbetaling til NKK, og er derfor ikke med i summene beskrevet.

I tillegg til gaver og donasjoner har NKK sentralt fått lån og lånetilsagn fra klubber, forbund og regioner på ca 2 millioner kroner.

Vi jobber med å utarbeide lister over gaver, donasjoner og lån/lånetilsagn for publisering.

Det er helt fantastisk å se det store og genuine engasjementet som er vist for å redde organisasjonen vår. Tusen takk for alle bidrag!

Nå håper vi at myndighetene snart kommer på banen. Vi har søkt om kr 1 181 000 fra den første krisepakken for frivilligheten. Dette var maksimalt søkebeløp etter retningslinjene for ordningen. Vi vet foreløpig ikke hva som vil bli tildelt av dette.

Vi undersøker mulighetene for å søke mer midler fra den varslede nye ordningen, men her er ikke retningslinjene klare foreløpig. Vi vil selvsagt fortsette å søke maksimalt av hva det åpnes for av myndighetene.

Hva ligger bak tallene som ble kommunisert i april?

NKK måtte i april ta høyde for at vi ikke ville ha noen inntekter fra nordiske/internasjonale utstillinger i 2020. Disse utstillingene har fra 2 000-30 000 mennesker samlet på ett sted i helgen. Mange av utstillingene holdes innendørs. Budsjetterte inntekter fra påmeldinger, salg av varer og tjenester, stands, inngangsbilletter mv fra utstillingene som skulle vært holdt i perioden 12. mars-31. desember er på ca 17 millioner kroner.

Dersom alt av aktiviteter hos klubber og forbund stanses, vil også aktivitetsavgift og elektronisk avgift inn til NKK stoppe opp. Disse er budsjettert til ca 6 millioner kroner i perioden 12. mars-31. desember.

Totalt så vi altså et potensielt inntektstap på 23 millioner kroner. Dette utgjør over 30% av inntektene til NKK i 2020.

Mange av aktivitetene hos klubber og forbund er aktiviteter med deltakertall som gjorde at vi mot slutten av april så at noen av disse ville kunne starte opp igjen, og dermed redusere tapet noe.

Dersom aktivitetene avlyses sparer vi mange av de direkte kostnadene forbundet med dem. For NKK Kristiansand, som ble avlyst to dager før planlagt gjennomføring var mange kostnader påløpt, men for videre utstillinger har vi klart å begrense de direkte kostnadene på en god måte.

Samtidig er inntektene fra både utstillingene og aktivitetsavgiften med på å finansiere faste kostnader sammen med de andre tjenestene NKK leverer. Faste kostnader ble redusert sterkt da vi så aktivitetsstansen. Mange faste kostnader er imidlertid ikke så enkle å stanse kortsiktig, og da vi gjorde grep i midten av mars var mye allerede påløpt til og med april måned. Vi har reforhandlet, kuttet og permittert, men først i mai måned får vi full effekt av alle innsparingene.

Av faste kostnader vi ikke kan stanse på kort sikt er bl.a. husleie. Vi har den laveste husleien vi kan få i Oslo-regionen, dette ble sjekket i 2017 da vi flyttet til Holmlia og dermed kuttet husleien til det halve av det vi hadde på Bryn. Det ble sjekket på nytt i 2019 med et større prosjekt med næringsmegler for å se alternative lokasjoner. Vi har også driftskostnader på IT-systemene som ikke kan stanses. Vi drifter dogweb, en åpen database som er avhengig av god serverkapasitet for søk i stamtavler, medlemssystemer for alle medlemsklubber og -forbund, datasystemer for prøve- og utstillingsarrangører, samt nettsider, nettbutikkløsninger, regnskapssystemer og kontorstøttesystemer (epost, digitale møterom mv). Ingen av disse systemene kan tas midlertidig ned for å spare kostnader, og har både lisenskostnader og serverkostnader som løper til tross for at utvikling er stanset. Vi har valgt å opprettholde tilgjengeligheten på tjenestene til tross for kostnadene det medfører. Dersom disse ble stengt ned, ville vi ikke kunnet tilby verken helse-/registreringstjenester eller andre medlemstjenester digitalt, og med en sterkt redusert bemanning ville vi vært helt ute av drift.

Andre faste kostnader som ikke kan stanses er f.eks. strøm, rengjøring av kontorene, lovpålagte personalforsikringer, feriepenger opptjent i 2019, forsikringer av kontor og lager, telefon og internett, sentralbordtjenester, portokostnader relatert til registreringstjenestene, kostnader til NKKs sædbank.

Til sammen anslås faste kostnader etter reduksjon til et minimum til å utgjøre rundt 1,5 millioner kroner i måneden.

Vi har også kostnader til den delen av personalet som fremdeles er på jobb bl.a. for å ivareta kjerneoppgaver innen helse, registrering og medlemsservice, og honorarer til HD/AD avlesere. Da aktivitetsstansen inntrådte i midten av mars var allerede marslønninger utbetalt, og alle medarbeidere arbeidet på spreng ut måneden for å sikre tilrettelegging av driften fremover. Fra 1. april har mer enn 60 % av våre medarbeidere vært helt eller delvis permittert.

Med et vesentlig inntektsbortfall – på over 30 % av budsjett – så vi at vi ikke ville klare å betale løpende utgifter mer enn i overkant av fire måneder. Organisasjonen varslet at vi var avhengig av krisetiltak for å erstatte inntektstapet.

Hvorfor fryktet vi at NKK skulle komme i en likviditetsmessig kritisk situasjon i juli måned?

Hovedstyret varslet 3. april om at de så for seg en kritisk likviditetssituasjon i juli måned uten hjelp.

NKK har en solid egenkapital. Egenkapitalen gir et godt bilde på en organisasjons soliditet og evne til å stå i vanskelige økonomiske situasjoner over tid, men lite om den kortsiktige situasjonen ved plutselige inntektsbortfall som det vi har opplevd våren 2020.

Egenkapitalen er en regnskapsmessig størrelse, og består av summen av NKKs eiendeler med fradrag for forpliktelser. Egenkapitalen er ikke det samme som penger i banken, den utgjøres av bl.a. kundefordringer, påmeldingsavgifter til klubber og forbund der oppgjørene ikke er ferdigstilt ved årsskiftet, varebeholdning og anleggsmidler. Egenkapital i virksomhet kan sammenlignes med egenkapitalen slik vi kjenner den fra privatøkonomi. Egenkapital som skytes inn i en bolig, tilsvarer summen man selv har skutt inn i boligen, i tillegg til det som er lånefinansiert. Egenkapitalen tilsvarer altså eierandelen i boligen. Det er verdier man har, men det er IKKE penger man har tilgjengelig i banken på kort sikt.

Når inntekter bortfaller, mens vi fremdeles må betale løpende utgifter, tærer det på likviditeten.

Dette var likviditetsbildet slik vi så det, og slik vi sendte ut til medlemsklubber og -forbund, i slutten av april.

Skjema likviditetspolitikk

Bildet beskriver at vi med bankbeholdning ved årets begynnelse, grunnkontingentinnbetaling i februar, samt løpende helse- og registreringsinntekter vil kunne drifte på et minimumsnivå frem til omtrent midten av juli. Etter feriepengeutbetalinger i juni (som medarbeiderne har lovmessig rett til uavhengig av permittering), vil utgiftene som må betales overskride midlene i banken i midten av juli måned.

Etter at Hunde-Norge reiste seg, og deler av aktiviteten nå er gjenopptatt, ser bildet vesentlig lysere ut. Med det som har kommet inn så langt, ser vi at vi er likviditetsmessig reddet frem til oktober måned.
Likviditetsprognose 12. mai

Dette er basert på det som har kommet inn på konto så langt. Vi vet at vi vil få noe fra statens krisepakker innen oktober, og vi har også prosesser med flere klubber og forbund som ikke har kommet helt i mål enda.

Det er imidlertid viktig å se at store deler av redningspakken vi nå har fått inn utgjøres av lån. Disse skal betales tilbake over tid, og vil prege økonomien til NKK i nedbetalingsperioden, som er satt til 5 år. Vi håper at støtte fra myndighetene vil gjøre det mulig å nedbetale lånene raskere for å komme i en «ny normal driftssituasjon raskt».

Viktig med fortsatt fokus

Nå er det viktig for alle; hunder, eiere, klubber, forbund og regioner, samt økonomien til NKK, at aktiviteter, prøver og utstillinger kommer i gang igjen innenfor de smittevernreglene som gjelder.

Vi oppfordrer dere alle til å se muligheter.

Det er også viktig at vi som enkeltpersoner må bidra til at smitten i samfunnet ikke øker igjen, vi er avhengige av at den gradvise gjenåpningen fortsetter som myndighetene planlegger. Her spiller vi alle en viktig rolle.

 

Våre samarbeidspartnere: