Konkurransedyrforskriften – hva betyr dette for klubben/arrangør?

Illustrasjon

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser, kalt konkurransedyrforskriften. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

 

Konkurransedyrforskriften er utarbeidet av Mattilsynet for å presisere kravene i dyrevelferdslovens § 26 og utvikle det offentlige regelverket om dyrevelferd i konkurranser. 

Formålet med forskriften er å fremme god dyrevelferd og på denne måten sikre at dyrene ikke utsettes for unødige belastninger ved trening til og i konkurranse. Velferd for hunder i konkurranse har ikke vært forskriftsregulert tidligere.

Arrangører og behandlere skal også bidra til god velferd

Dyr som trenes til og brukes i konkurranser, skal behandles godt og beskyttes mot unødvendige belastninger i forbindelse med aktiviteten. Ansvaret hviler først og fremst på de som trener dyra og deltar med dyra i konkurranser. Men også arrangører og behandlere skal bidra til god velferd for konkurransedyra.

Velferden for alle konkurransedyr er regulert i dyrevelferdsloven, særlig i § 26. Der stilles det krav om at dyra

  • Er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmatta eller skada
  • Ikke dopes
  • Ikke påføres frykt, skade eller unødvendige belastninger
  • Ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker

NKK har allerede omfattende regler

NKK har i dag regelverk som oppfyller eller er strengere enn forskriften. Det vil likevel være behov for noen justeringer og presiseringer i regelverkene i tråd med ordlyden i forskriften. Nødvendige justeringer/ presiseringer i de ulike regelverk vil gjøres i god tid før forskriften trår til å gjelde.

NKKs konkurranser, prøver eller utstillinger omfattes ikke av kravet om stevneveterinær.

Det er kun hundeløp som er lengre enn 320 km eller der det er flere enn 6 hunder i spannet og flere enn 20 spann som konkurrerer, som er omfattet av bestemmelsen om krav til stevneveterinær. Alle andre prøver og konkurranser faller utenfor dette og vil kun måtte oppnevne dyrevelferdskontrollør.

Må oppnevnes dyrevelferdskontrollør

Det som derfor er nytt er at det for alle konkurranser, prøver og utstillinger med videre må oppnevnes dyrevelferdskontrollør(er). Dyrevelferdskontrolløren behøver ikke å være veterinær, men må ha nødvendig kompetanse til å vurdere om konkurransdyrforskriften og reglementets dyrevelferdsbestemmelser blir fulgt. Gjennom sin kontroll skal dyrevelferdskontrolløren bidra til at arrangøren håndhever reglementet sikrer at forskriften følges.

I de ulike regelverk er dette allerede regulert i ulike bestemmelser hvem som har fullmakt til og plikt til å bortvise eller nekte deltagelse dersom det foreligger brudd på de ulike regelverk. En presisering av ansvarsoppgaven vil derfor måtte tilføyes i de ulike regelverk.

Dersom arrangør gjøres kjent med at deltagende hund er under behandling for sykdom/ skade, har denne ikke rett til å delta. Dette følger av både NKKs egne regelverk og nå også forskriftsfestet i Konkurransedyrforskriften.

Dette innebærer at hund som har behov for å få medisiner, eksempelvis smertestillende preparat for en litt stiv rygg, er det forbudt og også forbundet med straff å delta med hunden i både trening til og i konkurranse, utstilling, prøver mv. Strafferammen er bøter og/ eller fengsel inntil 1 år for de mildere overtredelser. Ved grovere overtredelser er straffen inntil 3 års fengsel.

Forskriften finner du i sin helhet her.

Veileder utarbeidet av Mattilsynet finner du her.

 

 

Våre samarbeidspartnere: