Må din klubb avlyse arrangementer frem mot 15. juni?

korona-virus (foto: iStock)
korona-virus (foto: iStock)

Klubber, forbund og regioner som avlyser eller utsetter arrangementer i perioden 5. mars – 30. april kan søke kompensasjon etter regjeringens kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren etter nærmere betingelser. Melding om endring for alle arrangementer - også de planlagt etter 30. april - må sendes til NKK.

Det er sendt ut brev til alle klubber, avdelinger, forbund og regioner med veiledninger for arrangementer 10. april.

Generelt om arrangementer

Alle terminfestede arrangementer med mer enn 4 samtidige deltakere i tillegg til dommer, og med arrangementsdato før 15. juni 2020, vil måtte utsettes eller avlyses. Dette er ikke en beslutning fra NKK, og den kan derfor ikke vurderes/gis dispensasjon fra av oss.

Det er Helsedirektoratets veiledning og anbefaling om idrettsaktivitet som styrer dette.

For terminfestede arrangement med færre samtidige deltakere, vil NKK komme med informasjon og veiledning over påskeferien. Både NSU, Jakthundkomiteen og Sportshundkomiteen arbeider med løsninger for sine respektive områder med mål om å kunne komme i gang med aktiviteter som ivaretar smittevernforskriften og overholder helsemyndighetenes anbefalinger.

NKK understreker at klubber, forbund og regioner som nå må avlyse arrangementer, vil få tilbud om å melde inn nye arrangementer så snart myndighetene åpner for dem. Det vil bli gitt mulighet til å utvide med en ekstra utstilling eller prøve samme helg (eks. 1 utstilling hver dag lørdag og søndag). Ordinære rutiner for innmelding av terminfestede arrangement gjelder altså ikke for kalenderåret 2020.

Økonomisk bistand fra regjeringens kompensasjonsordning for arrangører

Det kan søkes kompensasjon for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars til 30. april. Det kan søkes midler også for ikke-terminfestede arrangementer dere må avlyse/utsette. Disse trenger ikke meldes til NKK.

Arrangement som avlyses/utsettes i perioden 1. mai til 15. juni er det foreløpig ingen kompensasjonsordning for. Vi håper regjeringen vil utvide gjeldende ordning slik at den virker så lenge forbudet mot større arrangement gjelder, men vi har ingen garanti for dette.

Hver arrangør må ha et samlet søkebeløp (for alle aktuelle arrangementer) på minimum kr 25 000 i søknaden. Raseklubber som ønsker å sende samlet søknad med sine avdelinger, må koordinere dette - informasjon er sendt fra NKK til alle.

Arrangører som avlyser kan søke om kompensasjon for tapte nettoinntekter fra påmeldingsavgifter, billettinntekter mv. Man får ikke kompensert tapte salgsinntekter fra f.eks. salg av mat, profilartikler, rosetter mv. Også kostnader som kommer på grunn av avlysningen kan man søke kompensasjon for – f.eks. avlysningsgebyrer hos hoteller, haller mv.

Arrangører som utsetter arrangementer kan kun søke kompensasjon for merutgifter som følge av utsettelsen. Dersom man siden ser at man må avlyse, kan man ikke søke kompensasjon med tilbakevirkende kraft, søkevinduet stenges 21. april.

Det er viktig å merke seg at kompensasjonsordningen ikke er ment å dekke alle tapte inntekter – den dekker tapt budsjettert overskudd av arrangementet. Dette er altså ikke en likviditetsmessig bistand, men en mer langsiktig økonomisk tiltakspakke for at idrett og frivillighet skal kunne overleve aktivitetsstansen over tid. 

Veiledere

Det er utarbeidet to veiledere

  1. Hvordan melde endringer i terminfestede arrangementer til NKK
  2. Hvordan søke kompensasjon fra regjeringens kompensasjonsordning for perioden 5. mars-30. april. Denne er litt ulik avhengig av om arrangement avlyses eller utsettes:
    a. Avlyste arrangementer – kompensasjon for netto inntektstap, samt påløpte merkostnader
    b. Utsatte arrangementer – kompensasjon for påløpte merkostnader grunnet utsetting

Spørsmål vedr. endringer i terminlister sendes til utstilling@nkk.no.
Spørsmål vedr. kompensasjonsordningen sendes til soknad@nkk.no.

 

Våre samarbeidspartnere: