Årsmøter i klubber og forbund, utsettelse eller avlysning

årsmøte
Foto: iStock

Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14:00 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt. Dette betyr at alle aktiviteter, uavhengig av antall deltakere, må innstilles. Pålegget omfatter også årsmøter/representantskapsmøter.

Gitt den ekstraordinære situasjonen, kan lovmalen/ klubber/ forbunds lover avvikes hva gjelder kravet om når årsmøtet må avholdes.

Utsettelse eller avlysning av årsmøter/representantskapsmøter i klubber og forbund

Dersom et årsmøte utsettes til et senere tidspunkt i 2020 vil den nye datoen for årsmøtet være styrende for hvilke frister som gjelder for innkalling og forslag. Styret i klubben kan velge å benytte de sakspapirene som allerede er utarbeidet til det planlagte årsmøtet. Hvis årsmøtet utsettes vil styret sitte fram til ordinært årsmøte er avholdt i 2020.

Gitt situasjonen vil det også gis anledning til å avlyse årsmøte for 2020. Beslutningen må tas av den enkelte klubbs styre. I slike tilfeller vil sittende styre bli i rollen til neste års årsmøte. Dersom styreleder vil tre ut av vervet går nestleder inn som leder inntil ny leder er valgt. Hvis et styremedlem vil tre ut av sitt verv, vil vara tre inn. Et varamedlem kan kun tre inn for et styremedlem – ikke leder eller nestleder.


Informer medlemmene

NKK oppfordrer alle klubber og forbund til å informere sine medlemmer om vedtak de gjør om endringer vedrørende årsmøte. Det anmodes om at medlemmer respekterer alle avgjørelser klubbens/forbundets styre gjør i denne sammenheng.

 

Våre samarbeidspartnere: