Revidering av kennelnavnreglene

Five puppies Istock
Foto: Istock

NKKs regler for kennelnavn ble vedtatt revidert på Hovedstyre-møte avholdt 21 februar i år. Sist dette regelverket ble revidert var i 2012, med to små tillegg i 2014.

 

Ny revidering av regelverket ble foreslått av administrasjonen på bakgrunn av følgende forhold: 

  • Nødvendig samkjøring opp mot FCIs revidering av Standing Orders med hensyn til at det nå er tillatt med flere kennelnavn pr person 
  • Presisering i forhold til International Breeding Rules of the FCI 
  • Lansering av nytt kennelnavn-program og innføring av elektroniske søknader 
  • En generell klargjøring og oppstramming av tekst og innhold med hensyn til dagens registreringspraksis 

 

Tidligere har regelen vært at en og samme person ikke kan være registrert som innehaver av mer enn ett kennelnavn om gangen. Dette gjelder ikke lenger som følge av FCIs revidering av Standing Orders gjeldende fra 1/12-18 som stadfester at en og samme person nå kan inneha mer enn ett kennelnavn såfremt man avler ulike raser under de ulike kennelnavnene (pkt 21.4d i Standing Orders). 

I forbindelse med revideringen av vårt nasjonale regelverk er det også lagt til tekst om at innehaver av kennelnavn kun kan registrere sine kull i det landet der kennelnavnet er registrert og innehaver har sin registrerte bostedsadresse. Presiseringen er gjort med bakgrunn i The International Breeding Rules of the FCI, pkt.18. 

I januar i år lanserte NKK et nytt kennelnavnsystem som erstatter det gamle fra 2006. I praksis betyr dette at alle medlemmer nå kan søke elektronisk om nytt kennelnavn, og finne informasjon og melde inn endringer for eksisterende kennelnavn via Min side. Du finner mer utfyllende informasjon om det nye systemet i Hundesport 1/23 side 58.  

Fordi man gikk over fra manuelle til elektroniske søknader, ble det også nødvendig å rette deler av teksten i NKKs regler for kennelnavn slik at det samsvarer med dagens system der det f.eks ikke lenger er nødvendig å manuelt signere på et søknadsskjema. 

For at dagens regelverk skal reflektere gjeldende praksis er begrepene «renraset» erstattet med «stambokført», og «blandingshunder» med «ikke stambokført» under pkt. 1 «definisjoner» og pkt. 2 «bruk av kennelnavn» i kennelnavnreglene. Endrede begreper vil være mer dekkende mht praksis, da eksempelvis alle krysningskull i rasen norsk lundehund, norske støver-raser osv blir registrert med oppdretters kennelnavn i NKKs register. Det er også lagt til en presisering for å gjøre det klart at uorganisert krysningsavl foretatt uten raseklubb/NKK-godkjenning fortsatt ikke er tillatt. 

I de gamle kennelnavnreglene stod det at et kennelnavn settes til «hvile» etter 10 år dersom det ikke har vært i bruk, og slettes etter 20 år. Men da det ikke har noen hensikt eller praktisk betydning å sette et kennelnavn til hvile etter 10, har den nye revideringen kun valgt å forholde seg til 20-års grensen. I det nye kennelnavn-programmet vil alle innehavere av eldre, ubenyttede kennelnavn få mailvarsling ett år i forveien før sletting, slik at dette blir ivaretatt rent praktisk og innehaver gis mulighet til å gi tilbakemelding dersom man ønsker å beholde kennelnavnet videre. 

Da regelverket sist ble revidert ble informasjon om det rent praktiske rundt innsendelse av kennelnavn-søknad tatt med for å gjøre dokumentet mer brukervennlig. Dette er nå fjernet siden det egentlig ikke er en del av kennelnavn-regelverket. Praktisk informasjon er i stedet flyttet til kennelnavnsiden på nkk.no, og medlemmer vil også finne link til veiledning vedørende navneforslag når de starter en ny søknad for kennelnavn via Min side. 

Retningslinjer for behandling av klager ved nye kennelnavn inkludert kriterier for vurdering av klager vil fortsatt være å finne i regler for kennelnavn. 

Det reviderte regelverket for kennelnavn finner du i sin helhet under «Kennelnavn» på NKKs hjemmeside. 

 

Info til oppdrettere vedrørende kennelnavn og registrering av kull via Min side:

 

Etter at det ble lansert et nytt kennelnavn-system 23 januar 2023 så er det ett par ting som er praktisk å vite for deg som er innehaver av et kennelnavn:

1. Dersom kennelnavnet ditt ikke har status som «aktiv» i registeret, så vil ikke kennelnavnet automatisk komme med på kullet når du registrerer det. Årsaken til at ditt kennelnavn har status «inaktiv» kan f.eks være at en eller flere innehavere ikke har betalt medlemskap for inneværende år. Så fort medlemskapet er registrert eller medinnehaveren uten medlemskap har gått ut av kennelnavnet, vil kennelnavnet få status «aktiv» igjen og vil kunne tilknyttes kullregistreringen.

Dersom kennelnavnet ditt av ulike årsaker har status «inaktiv» vil du se det som et rødt varsel på kullregistreringen når du begynner å registrere kullet:

Eksempelbilde

Hvilken status kennelnavnet ditt har finner du inne på Min side, under fanen «Kennelnavn».

2. Etter at det nye kennelnavn-systemet ble lansert må kennelnavnet være registrert med aktuell rase inne på kennelnavn-oppføringen. Dersom kennelnavnet ditt ikke er registrert med samme rase som kullet du skal registrere gjelder, så vil ikke kennelnavnet knyttes opp mot kullet ditt inne på din Min side.

Slik gjør du for å fjerne eller legge til en rase inne på kennelnavnet ditt:

Logg deg inn på Min side og klikk på fanen «Kennelnavn». Klikk deretter på den grønne knappen «Endre raser».

Eksempelbilde

Du får nå opp et nytt bilde; til høyre står det «Raser». For å fjerne en rase som allerede er registrert der, klikker du på rasen slik at den endrer seg fra blå til rød.

Deretter, om du ønsker å legge til en rase eller flere, skriver du rasens navn i søkefeltet. Da får du opp treff på rasen under feltet. Klikk på den blå rase-knappen med + tegn på, så legger du til rasen. Gjenta for hver nye rase du vil legge til.

Deretter, når du har tatt bort de rasene du vil fjerne og lagt til de rasene du vil ha med, trykker du på knappen nederst til høyre der det står «Lagre» og deretter «Registrer endring».

Du kan nå gå tilbake til kullregistreringen og fortsette der du slapp; kullet skal nå registreres med kennelnavnet ditt. Har du spørsmål eller trenger hjelp til å endre kennelnavnets status eller legge til rase, så send en e-post til registrering@nkk.no .

 

 

Våre samarbeidspartnere: