IT

Illustrasjon
Foto: iStock

NKKs IT-strategier

 

HS vedtok NKKs IT-strategi på møtet i april 2015, sak 54:

NKKs IT-strategi skal gi premisser, rammer og retning for IT-utviklingen. Videre skal IT-strategien bygge opp under NKKs strategier og de satsingsområdene som er vedtatt for perioden 2015 – 2019.  

NKKs satsingsområder i perioden 2015 – 2019 er:
1. Ivareta hundens og hundeeiernes interesser ved å ligge i forkant
2. Hundevelferd
3. Avl av hunder skal skje i ønsket retning
4. Tidsriktige IT-løsninger som dekker aktuelle behov
5. Fortsette arbeidet med å bygge en god organisasjon og organisasjonskultur innenfor rammen av nye NKK
6. Økt kvalitet i alle ledd

IT-utviklingen i NKK er i IT-strategien vedtatt å skje langs to akser:

1) Utvikling som sikrer at ønsker og behov for klubber og forbund møtes.

2) Utvikling som sikrer komiteer, utvalg, klubber og forbund mer effektive leveranser og mer kostnadseffektive løsninger og systemer.

 

Våre samarbeidspartnere: