Revisjon av hundeloven - NKKs arbeid, tidslinje

Stortinget vedtok sommeren 2017 å be regjeringen komme tilbake «på egnet måte med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.» I etterkant har NKK gjentatte ganger vært i kontakt med departementet for å komme med våre innspill til arbeidet.

Med bakgrunn i daværende stortingsrepresentant Sveinung Rotevatns representantforslag om offentlig tryggleik og ansvarleg hundehald (Dokument 8:71 S (2016-2017), og påfølgende innstilling fra Stortingets Justiskomité (lenke), vedtok Stortinget sommeren 2017 å be regjeringen komme tilbake «på egnet måte med en helhetlig gjennomgang av hundeloven av 2003 for å sikre at reglene om hundehold bygger på et godt og velfundert grunnlag.»
 
For informasjon om NKKs arbeid i forkant av representantforslag og vedtak, se tidligere artikler her.

 

NKK mener at denne revisjonen er den viktigste nasjonalpolitiske prosessen vi kommer til å arbeide med frem til ny lov er på plass.

Revisjon av hundeloven ble sist behandlet av NKKs hovedstyre i januar 2018

NKK skal ha hovedfokus på fjerning av raseforbudet i loven, samt sikre rettssikkerheten for hundeeier ved at myndighetene betaler for kennelopphold mv for hunder der hundeeier blir funnet uskyldig iht. hundeloven.

NKK skal samarbeide med Justis- og beredskapsdepartementet før, under og etter høring om endringer i hundeloven, og involvere stortingspolitikere i arbeidet så langt mulig.
 
NKK hadde vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet senest i desember 2017. På det tispunktet uttalte departementet at evt. endringer i loven sannsynligvis vil bli behandlet internt i departementet, med påfølgende høringsrunde, i motsetning til en full revisjon med et eget lovutvalg.

Departementet var, etter eget utsagn, allerede i gang med arbeidet, og imøteså et innspill fra NKK i løpet av januar som en del av oppstarten av prosjektet.

Vi antok da at en høring kunne komme før sommeren 2018, men fikk ingen tidslinje fra departementet.

Vi har som mål å komme inn i arbeidet FØR en høring sendes ut.

NKK sendte 8. februar 2018 innspill til arbeidet til Sylvi Listhaug, daværende Justis-, beredskaps- og innvandringsminister, ansvarlig embetsverk i Justis- og beredskapsdepartementet, og med kopi til Sveinung Rotevatn, daværende statssekretær for Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren.

Vi fikk tilbakemelding fra Rotevatn umiddelbart etter at innspillet ble sendt, der han bekreftet å ha mottatt innspillene og at han ville sørge for å ta disse med i prosessen når arbeidet startet opp. Rotevatn skulle etter planen jobbe med saken i departementet. Rotevatn gikk i oktober 2018 fra Justisdepartementet til klima og miljødepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet skiftet statsråd i april 2018.

Vi har ikke oppnådd direkte kontakt med den nye statsråde til tross for gjentatte purringer.

Vi har vært i kontakt med departementet for å få tilbakemelding og møte vedrørende arbeidet i mars 2018, nok en gang på sommeren, og flere ganger utover høsten, senest i desember 2018. Til tross for mange purringer, har vi ikke oppnådd å få komme inn til møte for å utdype våre forslag, og til tross for forespørsel har vi ikke fått noen tidslinje i saken.
 

Vi registrerer at statsråden i Stortingets spørretime 6. februar 2019 uttaler om prosessen med revisjon av Hundeloven:

Regjeringen følger opp anmodningvedtak nr. 885, 13. juni 2017, og vil fremme forslag til ny hundelov. Det er imidlertid for tidlig å si når forslag til ny lov vil sendes på høring.
Vi følger derfor opp saken ved å forsøke å komme i dialog med departementet i saken. Når denne kommer til justiskomiteen for behandling vil vi følge opp også der.

LMD overtar forvaltingsansvaret for hundeloven

I en pressemelding datert 6. mars, formidler LMD at forvaltningsansvaret for hundeloven fra og med mars 2019 er overført fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Dette betyr også at det er LMD som overtar ansvaret for å gjennomgå hundeloven i henhold til anmodningstedvaket fra Stortinget.

Vårt klare mål er å komme inn i prosessen FØR hundeloven kommer på høring, og vi søker kontakt på ny skriftlig og muntlig. Oppdateringer i prosessen vil publiseres fortløpende i denne artikkelen. Oppdatert brev med alle NKKs innspill til arbeidet blir publisert under Dokumenter på denne siden så snart det er sendt.

Brev fra NKK til LMD

7. mars 2019, dagen etter at regjeringen offentliggjorde at forvaltningsansvaret var flyttet fra Justis- og beredskapsdepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD), sendte NKK brev til LMD. I brevet ber vi om å få til et møte med departementet i nær fremtid. Vi har også lagt ved innspillene vi tidligere har gitt inn mot arbeidene med evalueringen av hundeloven. Brevet finner du under "Dokumenter" på denne siden.

NKK i møte med LMD

2. april 2019 var NKK i møte med politisk ledelse i LMD, hvor blant annet statssekretær Widar Skogan tok i mot oss. NKK opplevde møtet som svært positivt. NKK tilbød vår kompetanse til LMD, hvis de skulle finne det hensiktsmessig å bruke NKK som en støttespiller i det kommende arbeidet.

LMD formidlet i møtet at de ønsker å gjøre en grundig jobb fra start til mål, for å sikre et solid og godt resultat. Departementet fortalte videre at de kommer til å være aktive i kommunikasjonen, og komme med god informasjon om fremdrift så snart de har dette klart. De ba samtidig om forsåelse for at de trengte tid å sette seg inn i oppgaven for å finne ut av hvordan de vil gjennomføre evalueringen, og eventuelle endringer i loven.

NKK hadde med seg et kompendium, som vi utarbeidet i forkant av møtet. Dette finner du under "Dokumenter" på denne siden.

Innspillsmøte hos LMD

20. november 2019 var NKK i innspillsmøte til gjennomgang av hundeloven. Det var et åpent møte som ble holdt av LMD.

NKK hadde flere representanter tilstede, og holdt innlegg om det vi mener er de største utfordringene knyttet til hundeloven og forvaltningen av denne. NKK kommer også til å sende inn skriftlige innspill hvor vi vil ha muligheten til å utdype våre synspunkter ytterligere. Fristen for skriftlige innspill til departementet er satt til 20. desember, og NKKs innspill vil offentliggjøres på våre nettsider.

LMD gjorde oppmerksom på at dette ikke var en høring av lovendring. Det er fremdeles ikke avgjort om loven skal endres. Dersom departementet finner at det er behov for lovendring, vil denne bli hørt på vanlig måte på et senere tidspunkt.

Skriftlig innspill til LMD

Under dokumenter på denne siden ligger NKKs skriftlige innspill til Landbruks- og matdepartementet, i forbindelse med departementets gjennomgang av hundeloven.
Her har NKK fremlagt de punktene vi mener taler for en endring av dagens hundelov.

 

Våre samarbeidspartnere: