Dommerutdanning

Eksteriørdommer på dogs4all
Foto: Cilje H A Moe
 

Eksteriørdommere:

Dommeren er en del av en helhet og et redskap for avlen i henhold til NKKs formålsparagraf;

«å bidra til å fremme utviklingen av de enkelte hunderaser,
av fysisk og psykisk sunne hunder, typeriktige, funksjonelle og sosialt veltilpassede hunder
».

Dommerens oppgave er å bedømme og ved hjelp av premiegrader angi kvaliteten hos de deltakende hunder eller grupper av hunder. Under bedømmelsen skal dommeren først og fremst ta hensyn til hundens type. Under detaljbedømmelsen er det viktig at dommeren ikke ensidig leter etter feil, men legger hovedvekten på hundens gode sider.

Den enkelte hund skal bedømmes slik den fremstår den tiden den er i ringen, uten hensyn til eventuelle tidligere premieringer eller andre kunnskaper dommeren måtte ha om hunden.

Hjelpemidlene dommeren bruker ved sin bedømmelse er vedkommendes rases rasebeskrivelse, sine kunnskaper om rasens historie, funksjon og egenart og sine generelle kynologiske kunnskaper.

Samlet sett er dommerens ansvar og oppgave først og fremst av positiv art, å bidra til typeriktige, fysisk og psykisk sunne og funksjonelle hunder.

DUK (NKKs Dommerutdannings­komité) autoriserer eksteriørdommere i hen­hold til NKKs lover og etter følgende regler.

Regelverk og retningslinjer finner du under Dokumenter.

Informasjon om kurs for eksteriørdommere 2024, finner du her.

 

Prøvedommere:

Kurs og elevutdanning for jaktprøver for retrievere, ettersøksprøver (fersk- og blodspor), elghundprøver, harehundprøver, jaktprøver for halsende fuglehunder, jaktanlegg-/ jaktprøver og kombinertprøver for spanielrasene, drevprøver for dachshunder og drevprøver for bassetrasene, sporprøver for blodhunder og vannprøver for newfoundlandshunder administreres i sin helhet av raseklubb/forbund.

Kandidaten må før elevarbeidet avlegges være direkte medlem i NKK. Elev- og aspirantarbeider kan kun avlegges på terminfestede arrangementer.

Kandidaten mottar et kort som skal følge ham/henne under hele utdanningen. Her skal det påføres når, hvor og på hvilke prøver de forskjellige funksjoner er gjennomgått, med underskrift av dommer, prøveleder og NKKs representant.

Finner man å kunne innstille aspiranter til autorisasjon, fylles kortet ut med de nødvendige data. Kortet, aspirantarbeidet og to passfotos sendes direkte til NKK, som avgjør om kandidaten autoriseres. NKK utsteder dommerautorisasjonskort og registrerer den nye dommeren. Hvis man ikke finner å kunne innstille kandidaten til autorisasjon skal dette påføres kortet. Det skal også påføres om kandidaten anbefales å gå opp til ny prøve eller ikke, eventuelt hvor lenge kandidaten anbefales å vente.

Når det gjelder fuglehundprøver (med unntak av kombinertprøver), karaktertest, funksjonsanalyse, brukshundprøver og RIK administreres hele utdanningen av forbund/fagkomiteer. Forbund/fagkomiteer er innstillende organ, autorisasjoner vedtas av NKKs hovedstyre.

Kontakt forbund/raseklubb direkte.

 

Lydighetsdommere:

Utdannelse som LP-dommer krever at du først må ha trent og ført hund til premiering i alle konkurranseklassene (fra klasse 1 til og med Elite).

Søknad om opptak som dommer sendes Norsk Kennel Klub og skal være vedlagt en egen erklæring om hvor du har konkurrert osv. Du må også ha anbefaling ifra din egen hundeklubb om opptak.

Søknaden forelegges Norsk Kennel Klubs hovedstyre, som enten avslår eller vedtar å oversende den til hovedstyrets fagkomité (FK) for LP til uttalelse.

FK kan, om de ikke kjenner deg på forhånd, ønske et intervju med deg. Dette gjennomføres normalt ved at du enten innkalles til et møte i Oslo eller, hvis du er bosatt et stykke unna, i tilknytning til et dommeroppdrag som ett av FKs medlemmer har i nærheten.

FK avgir deretter en innstilling til hovedstyret, og hvis denne er positiv innvilges du normalt elevstatus av hovedstyret. Krav til funksjon som elev er gitt i reglene, og selve elevtjenesten foretas sammen med en allerede autorisert dommer. Vedkommende avgir etterpå en uttalelse om din funksjon.

Når elevtjenesten er fullført, søker du Norsk Kennel Klub om å få gå opp for kommisjon (om du ønsker å gå for flere hunder enn de minimumskrav som er gitt i regelverket, er dette selvfølgelig i orden). Kommisjon medfører at du blir prøvd i praktisk bedømmelse i alle klasser og deretter eksaminert av FK i regelverk osv. Kommisjonen gir på bakgrunn av sitt inntrykk innstilling til hovedstyret, og er denne positiv autoriseres du som LP-dommer av hovedstyret.

 

Agilitydommere:

Utdanningsopplegget består av en helg med teoretisk og praktisk opplæring, dommerelevpraktisering og en avsluttende helg med tilhørende avsluttende eksamensprøve.

For å bli tatt opp som dommerelev og delta på weekend 1 må man:

  • Være medlem ev av NKKs medlemsklubber
  • Ha trent/ført hund til kl 3 ag og hopp
  • Inneha gode sosiale egenskaper
  • Være over 18 år
  • Ha praktisert på offisielt stevne som: Ringsekretær (ansvarlig i ringen) innroper, skriver, øye og resultatansvarlig/data
  • Ha normal god fysisk form
  • Ha anbefaling fra egen klubb

Autorisasjonsregler for agilitydommere og beskrivelse av dommerutdanningen finner du under Dokumenter.

Lenker

Dokumenter

 

Våre samarbeidspartnere: