Årsmøteinnkalling 2018

Tid: Mandag 16.04 kl 19

Sted Kjølnes Ungdomsskole

Klubbene møter med:   

 • 1 representant  for medlemsant 1 – 100,
 • 2 representanter for medlemsantall 101 – 200,
 • 3 representanter for medlemsantall 201 – 300,
 • 4 representanter for medlemsantall 301 og flere.


Åpning av møtet

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Godkjenning av saksliste
 • Valg av møteleder
 •  Valg av referent
 •  Valg av 2 personer til underskriving av protokollen

Saker

 •  Årsberetning
 •  Regnskap
 •  Budsjett
 •  Forslag
 • Valg

Styresammensetning 2017:

 • Leder:              Anne Marit Olsen    ikke på valg
 • Nestleder:        Paal Bjerkevold       på valg
 • Styremedlem:  Sølvi Humblen        på valg
 • Styremedlem:  Liv Kathrine Borge  ikke på valg                                     
 • Styremedlem:  Magnar Nordsveen  på valg                         
 • Styremedlem:  Anita Sørensen       ikke på valg
 • Styremedlem:   Willy Sjøstrøm       ikke på valg                           
 • Varamedlem:    Inger Kristiansen    på valg
 • Varamedlem:   Anne Johnsen         på valg
 • Revisor:        Halvor Ramtoft         ikke på valg
 • Vararevisor:  Gunleik Vibeto          på valg

Valgkomite:

 • Leder:          Karen Diana Auld      på valg
 • Medlem:      Tor Fjellheim            på valg
 • Medlem:      Aslak Gilde               ikke på valg
 • Vara:            Svein Borgen            på valg

Forslag på saker sendes til leder Anne Marit Olsen amarita@live.no senest 12.03.

Forslag på kandidater til valg sendes valgkomiteen v/Karen Diana Auld, karind@broadpark.no senest 12.03.

Alle kandidater skal være forespurt og sagt seg villig til verv.

Valgkomiteens forslag skal være oversendt styret senest 26.03

Fullstendig saksliste vil bli sendt klubbenes kontaktpersoner og være tilgjengelig på vår hjemmeside senest 02,04

Våre samarbeidspartnere: