Veterinærforeningen presiserer

Cavalier king charles spaniel

I Norsk veterinærtidsskrift (NVT) nr. 1, 2023 s. 34-39 finnes en artikkel med tittel: «Orientering om dom i Borgarting lagmannsrett av 18.1.2022 om fortsatt avl av engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel vil være mulig» skrevet av Jo Gjestvang (veterinær og advokat) og Eirik Svingen Bjørgo (advokat). Begge arbeider i Advokatfirmaet Strand & Co ANS. Dette fremgår tydelig.

Publisert:
 

NKK har vært i kontakt med Den norske veterinærforening som understreker at artikkelen ikke formidler foreningens syn, og den er heller ikke skrevet av en ansatt i veterinærforeningen eller en representant for foreningen. Artikkelens konklusjon er det forfatterne alene som står for. 
 
Presidenten i Den norske veterinærforening, Bente Akselsen, bekreftet like etter tidsskriftet ble publisert, medio januar, at veterinærforeningen forholdt seg nøytralt i forhold til den pågående rettsaken. Videre formidlet hun at det ikke ville være naturlig for henne eller veterinærforeningen å tydeliggjøre (i skriftlig form og på eget initiativ) at når et medlem i veterinærforeningen skriver i tidsskriftet under fullt navn, er det medlemmets syn som fremlegges og ikke veterinærforeningens. 
 
Redaktør og redaksjonskomité i tidsskriftet er uavhengig i sitt redaksjonelle arbeid – på samme måte som i de fleste aviser/tidsskrifter, inkludert NKKs blad «Hundesport». En artikkel eller et innlegg i Hundesport behøver ikke representere NKKs syn. Redaktør i NVT, Steinar Tessem, bekrefter overfor NKK at artikkelen til Gjestvang & Bjørgo gjenspeiler forfatternes syn og konklusjoner og ingen annens.
Dette til orientering.
 
Artikkelen kan leses her

 

Våre samarbeidspartnere: