Trygg avlesning av HD-bilder

Avlesing av røntgenbilder for å sette HD-diagnose gjøres på en trygg og sikker måte i Norsk Kennel Klub. Vi har flere avlesere som støtter hverandre i tvilstilfeller, et klart regelverk for kategorisering og gode kvalitetssikringsrutiner for røntgenbildene.

Publisert:
 

Kriteriene for hver diagnose er felles for alle FCI-land og kan leses her. (PDF, 38KB)

Å diagnostisere en A-hofte, eller i andre enden av skalaen en D- eller E-hofte, er ikke vanskelig. Å skille en B-hofte fra en C-hofte kan være mer utfordrende. 

For å sikre at også B- og C-hundene blir plassert i korrekt kategori har avleserne gode rutiner for kvalitetssikring.

Dobbel avlesing i tvilstilfeller

NKK har to veterinærer med spesialkompetanse som leser av HD-bildene. Dersom første avleser er i tvil om diagnosen, vil bildene oversendes til den andre avleseren for en ny vurdering.

Bildekvalitet er viktig

Har bildet dårlig kvalitet vil det bli returnert til veterinæren uten å leses av. Hensikten er å utelukke at et dårlig bilde kan føre til at hunden feildiagnostiseres. Noen ganger kan bildet ha god kvalitet, men hunden har ligget litt skjevt. Slike bilder blir også returnert for å forsikre at hundens posisjon på bordet ikke påvirker diagnosen.

Det er viktig at bilder som har lav kvalitet, eller er skjeve returneres til klinikken uten å avleses. Hovedårsaken er selvsagt at man skal være sikker på at man setter rett diagnose.

I tillegg er det viktig av hensyn til eieren og eier mulighet til å anke avlesingen, siden det nordiske røntgenpanelet ikke vil lese av bilder med mindre kvalitet og posisjonering er optimal. Selv om det kan være frustrerende å måtte ta nye røntgenbilder, kommer det eier til gode i form av enda sikrere diagnoser.

Ny teknologi og bedre røntgenteknikk har gjort det mulig å få frem langt flere detaljer i bildene sammenlignet med tidligere, noe som kan bidra til enda mer korrekt diagnostisering.

Kompetansedeling, ankebehandling og internkontroll

NKKs avlesere deltar i det Nordiske Røntgenpanelet, som består av HD-avlesesere fra alle de nordiske landene. HD-avleserne har alle spesialkompetanse og utdannelse i avlesing av HD-bilder. Panelet møtes to ganger årlig. I tillegg til å gjennomgå alle ankesaker, tar også panelet for seg 1-2 raser årlig som de plukker ut bilder fra og avleser hver for seg. Deretter diskuterer de hvilke diagnose de har satt og hvorfor, for å sikre at alle de nordiske avleserne er samstemte og setter diagnose etter like kriterier.

NKKs avlesere foretar også interne kontroller for å kvalitetssikre avlesningen. For et par år siden ble 30.000 HD-diagnoser sammenlignet. Resultatet er vist i tabell 1 og viser at de norske avleserne er veldig samstemte i sin avlesning.

Trygg avlesing av HD-bilder i NKK

TABELL 1

 Med jevne mellomrom har vi også plukket ut B- og C-bilder fra ulike raser som avleserne har vurdert hver for seg. Et eksempel på en slik gjennomgang som ble foretatt nylig er vist i tabell 2, og viser igjen svært god reliabilitet.

Trygg avlesing av HD-bilder i NKK

TABELL 2

Usikker på om din hund har fått riktig diagnose?

Dersom man føler seg usikker på om hunden har fått korrekt HD-diagnose har man flere muligheter. 

Man kan sende røntgenbilder for en ny avlesing når det har gått minst 6 måneder. Man kan også velge å anke resultatet til det nordiske røntgenpanelet. Ankegebyret er pr 1.1.2019 på kr 1000,-. Diagnosen etter en ankesak er endelig.

Ved en anke blir HD-bildene sendt til de øvrige nordiske landene. HD-avleser i hvert land leser bildene blindt. De vet altså ikke hvilken diagnose de andre avleserne har satt når de selv setter diagnose, ei heller hundens opprinnelige diagnose. Etter at avleser i hvert land har svart, blir diagnosene sammenfattet til en endelig diagnose. De fleste får samme diagnose etter anke, men i de tilfellene der diagnosen blir endret til det bedre, får eier tilbakebetalt ankegebyret.

Etter en runde i det nordiske røntgenpanelet har man fått individuell vurdering av hoftebildene fra fire ulike røntgeneksperter. Man kan altså føle seg svært sikker på at endelig diagnose er korrekt.

 

Våre samarbeidspartnere: