Tilsvar til Noah

I Nationen 17. januar i år stod det «Et av regjeringens tolv tiltak i redegjørelsen om ulv som ble lagt fram tirsdag, innebærer en utredning av erfaringer med hundejakt på ulv. Ifølge NOAH kan det ende med blodige kamper i skogen.» NKK mener dette ikke er en aktuell problemstilling.

Publisert:
 

I forbindelse med artikkelen, har NKK sendt tilsvaret under til Nationen. Dette er pr dato (8/2/17) ikke tatt inn av Nationen.

Til redaksjonen@nationen.no

Blodige kamper i skogen er ikke en aktuell problemstilling

Norske jegere vil ikke medvirke til, eller tillate, at deres jakthunder benyttes i jakt der dette er en sannsynlig risiko.

I Nationen 17. januar i år stod det «Et av regjeringens tolv tiltak i redegjørelsen om ulv som ble lagt fram tirsdag, innebærer en utredning av erfaringer med hundejakt på ulv. Ifølge NOAH kan det ende med blodige kamper i skogen.»

NOAH har også tidligere, ifølge VG i mars 2016,«reagert spesielt sterkt på at Miljødepartementet vil «vurdere» å la jegere slippe løs hunder i jakt på ulv». NOAH uttaler til VG at «Denne type jakt er svært lidelsesfull for det  jagede dyret, og kan ende i rene "hundekamper" mellom jakthund og ulv.»

I forbindelse med den pågående ulvedebatten, og behandling i Stortinget, har statsråd Helgesen fremmet en 12 punkts liste med tiltak han ønsker å iverksette for å nærmere undersøke hvordan Norge best mulig kan forvalte sin ulvestamme, og sitt ansvar etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. I den listen ligger det to punkter relatert til bruk av hund i forbindelse med jakt på ulv – det ene punktet er å undersøke behovet for opplæring av sporhund, og det andre å se på erfaringer fra Sveriges ulvejakt og bruk av løs, på drevet halsende hund, i denne jakten.

Norsk Kennel Klub (NKK) forholder seg til rovdyrforliket og ulvesonen, og støtter at ulven må jaktes på for å holdes sky. NKK arbeider aktivt for å ivareta de lange tradisjonene vi har i Norge med bruk av jakthunder under utøvelse av jakt, også med løshund. Også norske myndigheter støtter bruk av hund under jakt og felling. Miljødirektoratet uttaler blant annet at «trenede jakthunder fremmer en human og effektiv måte å jakte på». Bruk av hund under jakt er regulert av viltlovens § 23, forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst kapittel sju, og hundeloven med sine bestemmelser om båndtvang, jaktprøver mm. Jakt med løs, på drevet halsende hund er tillatt i Norge i dag, begrenset til spesifikke viltarter, og særskilt regulert i forskriftens § 22.

Norske jegere og hundeeiere – mange av dem våre medlemmer - tar hundevelferd og dyrevelferd på alvor. Dersom hund skal benyttes i jakt på ulv, vil det være – som i andre jaktformer der hund benyttes – fordi det er
samfunnsmessig og dyrevelferdsmessig den beste måten å utøve jakten på. Dette understreker også statsråd Helgesen, som avventer Sveriges rapport på jakt med hund, som skal foreligge før sommeren.

Viltlovens § 19 presiserer at jakt, felling og fangst skal utøves på en måte som ikke utsetter viltet for unødige lidelser. Det stilles allerede, gjennom forskrift, krav om tilgang på godkjent ettersøkshund under jakt på elg, hjort og rådyr. Ettersøkshundene må ha gjennomført egne godkjenningsprøver med instruks for prøving og godkjenning fastsatt av Miljødirektoratet, og hundefører skal også være godkjent. Det er dette kravet Helgesen vurderer å utvide til å også gjelde sporhund i ulvejakt, og målet er å unngå unødig lidelse hos påskutt og skadet vilt, slik at det blir avlivet så raskt og effektivt som mulig.

Norsk Kennel Klub mener derfor at NOAHs påstander, senest ved Siri Martinsen i Nationen 17. januar i år, om at et mulig fremtidig vedtak om bruk av hund ved jakt på ulv «kan ende med blodige kamper i skogen» i beste fall er misvisende. Norske lover og forskrifter forhindrer åpning for en jakt der dette er en sannsynlig risiko. I tillegg vil ikke norske jegere – som er glade i både jakthundene sine, norsk natur og viltet som lever der – medvirke til eller tillate en bruk av jakthund på en måte der dette kan være resultatet.

Med vennlig hilsen
for Norsk Kennel Klub

Trine Hage
Administrerende direktør

 

Våre samarbeidspartnere: