Sykt vakker?

Publisert:
 

Sykt vakker?

Sykdom og lidelse hos rasehunder får stadig oppmerksomhet i media. Siste innspill i debatten kom fra professor Odd Vangen, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås, som mener at norske hunder nå lider for skjønnheten. Norsk Kennel Klub motstrider ikke at det finnes sykdom hos mange hunderaser. Og ja - hos noen raser må man kunne si at problemet med sykdommer er omfattende. Rasene dette gjelder får problemer med viktige livsfunksjoner nettopp fordi utvelgelsen av individer har gått for langt i uheldig retning.

Flere årsaker  

Problemet med usunne rasehunder kan ikke isoleres til en debatt om usunne skjønnhetsidealer og rasestandarder. Det er mange årsaker til helseproblemene vi ser i dag, og avl på bakgrunn av eksteriørmessige trekk er ett av mange problemer.

En annen og like viktig årsak til helseproblemer er at rasehunder ofte har relativt liten genetisk variasjon, noe som kan føre til problemer med for eksempel fruktbarhet og immunforsvar. I tillegg har en del hunderaser relativt høy frekvens av arvelige (eller antatt arvelige) sykdommer, noe som kan være et resultat av at mange raser stammer fra relativt få individer.

I videreutviklingen av rasene har så noen raser utviklet seg slik at særtrekk har blitt så ekstreme at de truer hundens helse, funksjon og velferd. Dette er en uheldig utvikling som det nå jobbes hardt for å snu. 

Kontinuerlig oppgave

Sunnhet og helse hos alle hunder er en kontinuerlig oppgave for Norsk Kennel Klub. I media får ofte usunne skjønnhetsidealer skylda for helseproblemene. Utstillingene skal premiere funksjonelle hunder, og derfor jobber NKK stadig for å øke fokus på sunnhet i eksteriørbedømmelse, og å heve kompetansen hos dommere og oppdrettere. Enhver hund skal være funksjonelt bygd slik at den har best mulig sjanse for å unngå sykdom, belastning og skader. En rasehund skal også være avkorrektrasetype – verken mer eller mindre – og vi skal ikke videreutvikle typiske trekk i retning av «overtyping» - det ekstreme som kan true hundens funksjon, helse og velferd! Når det står i en rasestandard at kort snute og stort hode er bra betyr ikke det at enda kortere snute og enda større hode er enda bedre.

Moderniserte standarder

Gjennom de siste tiåra har rasestandardene blitt modernisert nettopp for å fjerne trekk som ikke er forenlig med sunnhet. Ingen rase skal ha fysiske eller mentale trekk som nedsetter livskvaliteten, og dette står svart på hvitt i alle rasestandarder.

Det er også utviklet flere programmer for å bedre helsetilstanden hos enkelte raser. BSI (Rasespesifikke dommerinstruksjoner – Breed Specific Instructions) er et program der eksteriørdommere i sin bedømmelse skal ta økt hensyn til trekk som kan true hundens helse og velferd. Et viktig mål med dette er bevisstgjøring blant dommere og oppdrettere, for å sikre sunn utvikling av hunderasene - slik at vi får de friske og velfungerende hundene vi ønsker oss.

RAS (Rasespesifikke avlsstrategier) er et annet program – dette er en strategi som utarbeides av raseklubbene, og er ment som et verktøy for å sikre langsiktige, stabile mål i avlen av hver rase. Til nå har over 100 raseklubber levert inn RAS-dokumenter. Programmene BSI og RAS går hånd i hånd – BSI bevisstgjør dommere, oppdrettere og klubber rundt ekstreme eksteriørtrekk, mens RAS gir verktøyet for å styre avlen i riktig retning.

Still spørsmål og krav!

I dag har hundeeiere og deres ønsker stor påvirkningskraft på hundeavlen. NKK har derfor i lang tid arbeidet for å bevisstgjøre blivende hundeeiere, uansett hvor de står i kjøpeprosessen. Enten du er i tenkeboksen på om du vil ha hund i det hele tatt, om du har bestemt deg for rase, eller om du allerede har reservert en valp og venter på å få hente den hjem – NKK har i lang tid hatt brosjyrer som loser ferske hundeeiere gjennom de mange spørsmålene vi ønsker at de tar stilling til før hunden kommer i hus, samt i tiden etterpå. I tillegg har NKKs medlemsklubber valpeformidlere som kan svare på spørsmål vedrørende rasen, samt sette potensielle kjøpere i kontakt med seriøse oppdrettere.

NKKs klare oppfordring til alle kjøpere er å snakke inngående med oppdretter om foreldrenes og rasens helse. Alle kjøpere skal få informasjon om hva slags sykdommer foreldrene eventuelt er undersøkt/testet for, og eventuelle helseutfordringer for rasen som helhet. Det at kjøpere er seg sitt ansvar bevisst, og stiller krav og spørsmål vedrørende hundens helse er viktig for å sikre sunn hundeavl.

En fanesak

Helse har vært NKKs fanesak i en årrekke, og NKK og raseklubbene driver også bekjempelsesprogram for en lang rekke sykdommer. Dette har vi gjort i flere tiår. De fleste raser har nå spesifikke helsekrav for å forebygge enkelte sykdommer. Dette gjelder for eksempel røntgenundersøkelser, DNA-tester og andre undersøkelser.

NKK mener selvfølgelig at det er viktig å anerkjenne de store helseutfordringene som enkelte raser nå sliter med. Vår erfaring er at alle – oppdrettere, eksteriørdommere og selvfølgelig også hundeeiere – ønsker seg sunne, friske hunder, og at helseutfordringer derfor tas på alvor. Vi mener derfor at veien mot enda bedre hundeavl går via kompetanseheving og samarbeid, fremfor å svartmale rasestandarder, utstilling og avl på renrasede hunder. Utviklingen går i riktig retning, og NKK skal fortsette å jobbe for denne utviklingen.

 

Våre samarbeidspartnere: