Revisjon av Rasespesifikke Avlsstrategier (RAS) og tilpasninger til ny forskrift om avl av hund

Tidslinje RAS

NKK er nå godt kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

Publisert:
 

Etter planen skulle de rasespesifikke avlsstrategiene (RAS) vært revidert etter fem år, men revisjonen har blitt utsatt i påvente av nye IT-verktøy. Ettersom nødvendige IT-verktøy fortsatt ikke var på plass, vedtok HS i januar 2022 å utsette revisjon av RAS ytterligere, til juni 2023. Hovedstyret ga samtidig administrasjonen i oppgave å utrede mindre ressurskrevende alternativer til dagens løsning, som fremdeles ivaretar formålet med RAS. 

Siden HS sitt vedtak i januar, har imidlertid situasjonen endret seg. Mattilsynet jobber på oppdrag fra LMD med en ny forskrift om avl av hund. NKK har vært aktivt deltagende i dette arbeidet, gjennom møter med Mattilsynet og ved skriftlig innspill til forskriftsutkastet. Mattilsynet holdt også innlegg om forskriften på avlsrådskurset i april. NKK er nå godt kjent med hvilke krav forskriftsforslaget inneholder, og ser at en eventuell forskrift vil ha stor innvirkning på videre arbeid med RAS. 

Det er svært sannsynlig at NKK gjennom den nye forskriften ilegges et selvstendig ansvar for å utarbeide forsvarlige avlsprogrammer, som oppdretterne er pålagt å følge. Avlsprogrammene skal beskrive hvilke arvelige og unødvendig belastende egenskaper ulike raser er utsatt for, og hvilke tiltak som skal gjennomføres for å få bukt med disse innen rimelig tid. Det går også frem av forskriftsforslaget at avlsprogrammene skal ha tilstrekkelig effekt, og det vil blant annet stilles krav om at oppdrettere gjør særlige tiltak for å sikre sunn avl, og tilegner seg nødvendig kompetanse. 

Fremdriftsplan og tilpasninger

I lys av forslaget til ny forskrift om avl av hund, er det ikke hensiktsmessig å revidere RAS i sin nåværende form. Vi legger til grunn at RAS i sin nåværende form må endres, slik at RAS tilfredsstiller kravene den nært forestående forskriften stiller til avlsprogrammer. Administrasjonen arbeider nå etter følgende tidsplan*:

  • September 2022: Administrasjonen fremlegger første utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.
  • Oktober 2022: Administrasjonen fremlegger andre utkast til revidert RAS/avlsprogram for Hovedstyret.
  • November 2022: Revidert RAS/avlsprogram sendes på høring til klubber og forbund.
  • Februar 2023: Høringsfrist og påfølgende behandling i Hovedstyret
  • Første kvartal 2023 (?): Forskrift om avl av hund vedtas av LMD og gjøres gjeldende

Frem til HS har vedtatt hvilken struktur og form RAS skal ha, vil vi ikke revidere eksisterende RAS. Raseklubber som vurderer at deres RAS er utdatert og ønsker den fjernet fra nettsiden inntil videre, kan gi beskjed på e-post til nina.brogeland.laache@nkk.no

*med forbehold om endringer


 

 

Våre samarbeidspartnere: