Regjeringen trekker frem viktigheten av hundeparker

Åse Michaelsen, folkehelsemelding
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la fredag frem "Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn"

NKK er svært glad for at regjeringen har inkludert vårt innspill rundt viktigheten av å opprette friområder for hund, i folkehelsemeldingen som ble lagt frem fredag.

Publisert:
 

NKK var blant en rekke organisasjoner som var tilstede da Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la frem «Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn» fredag.

NKK arbeider for hundeeierne og hundeinteressene i Norge, blant annet gjennom å få nasjonale og lokale politikere til å tilrettelegge bedre for disse gruppene.

Friområder for hund

NKK mener det bør tilrettelegges bedre for hund og hundeeiere. Særlig mener vi opprettelse av friområder for hund, i form av hundeparker og hundeskoger vil være bra for folkehelsen.

Ved å opprette slike områder i nærmiljøet, gir man et naturlig samlingspunkt hvor mennesker med hund kan møtes og bygge relasjoner. Slike tiltak vil være med på å motvirke ensomhet, samtidig som turområder som dette vil innby til fysisk aktivitet for hundeeieren.

Slik lyder avsnittet i folkehelsemeldingen hvor friområder for hund står beskrevet:

«Dyrehald og kontakt med dyr kan verke positivt på sosial kapital gjennom auka fellesskapskjensle. Eigne hundeparkar kan òg fungere som møteplass på tvers av generasjonar. I handlingsplanen for friluftsliv oppmodar regjeringa kommunane til å leggje eigne område til rette for trening/ aktivitet med hund.»


s.69 Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn

Frivilligheten er viktig

Et annet viktig poeng i innspillet NKK gav til folkehelsemeldingen dreide seg om frivillighet, og at frivillighetens verdi må verdsettes ytterligere.

NKK mener frivillig innsats er et viktig satsningsområde for å nå målet om bedring i folkehelsen. Norsk Kennel Klubs klubber, forbund og lokallag organiserer flere tusen frivillige, som gjennom mange ulike tiltak aktiviserer og sosialiserer mennesker i alle aldre, og fra alle samfunnslag.

Vi vet at frivilligheten har en viktig rolle i å inkludere de som trenger det mest, og på den måten bidra til å motvirke ensomhet og sosial isolasjon.

NKK spilte derfor inn at vi mener det må satses mer på det frivillige apparatet, og at det må legges bedre til rette for ordninger som gir økonomisk støtte til slike lavterskeltilbud.

Folkehelsemeldingen vektlegger i stor grad frivillig innsats. Regjeringen ønsker også at det skal fokuseres mer på utfordringene rundt ensomhet, for å få til en økning i den sosiale deltakelsen for ensomme mennekser. Det står blant annet følgende om temaet i meldingen:

«Frivillig sektor er ein viktig partnar som saman med ulike private og offentlege aktørar kan bidra i arbeidet med å mobilisere mot einsemd.» (s. 43)

Frivillige organisasjonar på ei rad område – friluftsliv, idrett, sosialt arbeid, kultur og nærmiljø – speler ei viktig rolle i folkehelsearbeidet, både i kraft av dei aktivitetane organisasjonane står for, og ved at det gir eigenverdi for enkeltmenneske å engasjere seg i frivillig arbeid. (s. 153)

Innspillet NKK gav til folkehelsemeldingen, kan leses i sin helhet her. (PDF, 448KB)

Hva er en folkehelsemelding?

I folkehelsemeldingen presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. Målet er å utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt til å ta ansvar for egen helse gjennom det daglige livet. En folkehelsemelding danner grunnlaget for dette arbeidet gjennom å tegne opp de sentrale linjene for hva som skal prioriteres.

Folkehelsemeldingen må først behandles av Stortinget, før det endelige resultatet blir vedtatt.

 

 

Våre samarbeidspartnere: