Økt gebyr ved etisk brudd

NKKs hovedstyre har vedtatt at det skal reageres kraftigere mot oppdrettere som bryter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Ved førstegangsbrudd skal det ilegges et gebyr på 15.000 kroner.

 

De etiske grunnreglene for avl og oppdrett er der for å sørge for at hunders helse ivaretas på best mulig måte. NKK har økt gebyret på førstegangsbrudd fra 1.800 kroner til 15.000 kroner for å få ned antallet brudd, og på den måten sikre at avl og oppdrett skjer på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Sanksjoner
Det økte gebyret gjelder for paring eller inseminering som skjer etter 01.08.2017, og vil altså gis den første gangen regelverket brytes.

Skjer det flere brudd skal saken behandles i et valgt disiplinært organ. Eksempler på sanksjoner ved andregangsbrudd kan være registreringsnekt for oppdretter i en gitt periode; det vil si registreringsnekt for samtlige hunder som er i oppdretters eie; eventuelt kennelnavn som oppdretter er innehaver av, kan ikke benyttes i perioden. I tillegg vil oppdretter ilegges et saksbehandlingsgebyr.

Ulike typer brudd
Sanksjonene gjelder ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, som kan leses under dokumenter på denne siden.

Eksempler på brudd på de etiske grunnreglene kan være å få:

  • Kull med for unge tisper: Tispen skal være minst 18 måneder på paringstidspunktet.
  • Kull med for gamle tisper: Tispen skal ikke pares etter fylte 9 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring, og veterinæren skal gi en attest på at hunden kan få valper. En tispe skal uansett maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
  • For tette kull: Dersom en tispe får to kull i løpet av et år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes. Om en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall.

Hovedstyrevedtaket
Hele hovedstyrevedtaket lyder som følger:

«Disiplinære reaksjoner ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs intensjon er at flest mulig valper skal registreres; dette for å unngå en økning av antall uregistrerte rasehunder i Norge. Ved brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett skal det som hovedregel reageres mot oppdretter av kullet, samt at tispa ilegges en avlskarantene når det er relevant. Dersom den foretatte paringen medfører økt risiko for sykdom hos valpene, skal de ilegges avlssperre ved registrering. Oppdrettere som bevisst eller ubevisst bryter NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett ilegges et gebyr på kr. 15.000,-. Økt gebyr gjelder for parring/inseminering etter 01.08.2017. Ved andregangs brudd skal saken oversendes valgt disiplinært organ for behandling. Som hovedregel bør sanksjoner ramme oppdretter og ikke valpekjøper.  Slike sanksjoner kan være registreringsnekt for en periode som omfatter samtlige hunder i oppdretters eie på tidspunktet for bruddet, oppdretter selv og kennelnavn som oppdretter er hel/deleier i. Oppdretter ilegges også et saksbehandlingsgebyr.

Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader samt for brudd på NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett, vedtatt av Hovedstyret 22.8.2012, oppheves.»

 

Våre samarbeidspartnere: