kampen for hundevelferden

Publisert:
 

Kampen for hundevelferden

Den siste måneden har NKK reagert sterkt på at WDS2019 er tildelt Kina.

– Motivasjonen for vår reaksjon er et sterkt ønske om å utgjøre en forskjell for hundevelferden også internasjonalt. Med den viten vi nå har om den forferdelige behandlingen av hunder i Kina kan vi ikke la være å si i fra. Vår målsetting er nå å påvirke FCI til å se nærmere på hvordan organisasjonen kan endres for å være effektiv i den internasjonale kampen for hundevelferd, slik FCIs statutter tilsier, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

NKKs engasjement i Kina-saken har blitt møtt med stor interesse i det internasjonale hundemiljøet. Støtten har vært overveldende positiv, og det er derfor viktig for NKK å fortsette arbeidet for å bedre hundevelferden verden over.

– Det er viktig for NKK å være tydelige når det gjelder motivasjonen bak vårt engasjement i denne saken. NKK ønsker å understreke at vi på ingen måte drar den kinesiske kennelunionens motiv og ambisjoner i tvil. Vår reaksjon i denne saken dreier seg utelukkende om den grove mishandlingen av hunder og mangelen på respekt for levende liv. Det er derfor vi nå setter spørsmålstegn ved hvorvidt FCI pr. i dag fungerer optimalt i henhold til egen formålsparagraf, hvor det å «fremme hundevelferd verden over» fremgår tydelig, sier NKK administrerende direktør Trine Hage.

Må påvirke lovgivning

 

Kampen for hundevelferden

 

NKK har i sine hevendelser til FCI kommet med flere konkrete forslag som vi mener vil bidra til å forbedre hundevelferden blant FCIs medlemsland. Medlemskapet i FCI bør av nasjonale myndigheter forstås som en betydelig internasjonal støtte, slik at medlemslandene lettere vil kunne få gjennom sine saker i sine land. NKK ønsker blant annet at det etableres et fond som kan brukes i akutte situasjoner, og at FCIs medlemsland forplikter seg til å ha konkrete handlingsplaner for å jobbe med de utfordringene som måtte finnes i sine respektive hjemland. NKK mener det i dette henseendet er et stort forbedringspotensial for utveksling av informasjon og erfaringer blant FCIs medlemsland, og ønsker at hundevelferden får en betydelig mer sentral rolle i organisasjonen

Ikke minst må land med store hundevelferdsmessige utfordringer – blant annet Kina – bli betydelig flinkere til å jobbe juridisk med å etablere et nasjonalt lovverk, da lovverk som regulerer hundevelferden har vist seg å være det mest effektive middelet for å stoppe mishandling i andre deler av verden.

– Her i Norge må alle hundeeiere forholde seg til dyrevelferdsloven – lovverket ligger i bunn for hva vi i Norge kan – og ikke minst, ikke kan – gjøre med hundene våre, og presiserer at dyrs iboende behov skal ivaretas, og levende liv respekteres. Dette er svært viktig for å forhindre tortur og mishandling, påpeker Hage.

Link til dyrevelferdsloven finner du her.

Helse høyt prioritert

I de siste årene har helse vært høyt prioritert av NKK. På dette området hersker det dessverre fortsatt en del myter og misforståelser, som for eksempel at blandingshunder har bedre helse og gemytt enn renrasede hunder, at enkelte blandingshunder er 100 % allergivennlige, og at utstilling er en skjønnhetskonkurranse hvor det ikke legges vekt på sunnhet og funksjonalitet.

Til tross for at det ikke er belegg for å si at blandingshunder generelt er sunnere enn rasehunder, ser NKK at enkelte raser har utfordringer når det gjelder helse. Noen av disse utfordringene kommer av eksteriørmessige overdrivelser (at man dessverre har vektlagt noen eksteriørmessige trekk i for stor grad, inntil de har endt opp med å utgjøre et helseproblem). Helsearbeidet er noe vi tar meget alvorlig. Vi vet av erfaring at dette er tidkrevende arbeid, hvor man må jobbe langsiktig for å oppnå gode resultater.

NKKs helseavdeling jobber nå intensivt med alle NKKs 256 raseklubber for å kartlegge de forskjellige rasenes helse, samt utarbeide strategier for hvordan utfordringene skal løses i tiden fremover.

Mangel på gode argumenter


For NKK er hundevelferd en rød tråd i hele organisasjonens virke, og NKK har de siste par årene økt dette fokuset ytterligere. Det er også på dette feltet at NKK savner konkret/tydelig og strategisk arbeid internt i FCI.

I vårt engasjement i Kina-saken har NKK blitt møtt med argumenter som at det foregår hvalfangst i Norge, samt at menneskerettighetssituasjonen i Kina er viktigere enn hundevelferden. NKK understreker derfor at vi er en organisasjon for hunder og deres eiere. NKKs mandat er å jobbe for hundevelferd i Norge, og også internasjonalt, og at vi nå handler i tråd med dette. Det betyr ikke at andre utfordringer er uten betydning for oss, men det betyr at vi fokuserer våre begrensede ressurser mot det vi er til for - hunden.

– NKK har forståelse for at ikke alle, det være seg her i Norge eller i utlandet, deler vårt ønske om å ikke være til stede under WDS2019, eller vår klare oppfordring til norske utstillere og dommere om å ikke delta. Allikevel anser NKK, når man legger tidligere erfaringer fra for eksempel OL til grunn, at det vil være svært lite hensiktsmessig å delta på et arrangement vi av prinsipp mener ikke skulle ha blitt gjennomført. Vi tror ikke at WDS2019 vil bidra til positiv endring for hundevelferden i Kina. Det vil være svært lite hensiktsmessig å delta på et arrangement vi av prinsipp mener aldri skulle ha funnet sted, og mener derfor at det er mangel på gode argumenter for hvorfor NKK og norske utstillere og dommere skal delta, sier Hage.

Plikter å undersøke og informere

NKK mener at det nå er på høy tid at FCI som organisasjon intensiverer sitt fokus på hundevelferd, og at FCI som internasjonal organisasjon nå må ta til seg at de skal jobbe med konkrete mål og tiltak forå bedre hundevelferden verden over. NKK mener at både FCI og den kinesiske kennelunionen hadde et ansvar for både å informere verden om forholdene i Kina, samt fremlegge en plan for hvordan disse forholdene skal bedres.

Kampen for hundevelferden

Per Erik Bjørnback

Utstillinger og administrering av titler vil også alltid være en selvsagt oppgave for FCI, men det er viktig å nå ta notis av det store engasjementet som mishandlingen av hunder vekker over hele verden.

- Om FCI ønsker å være en levedyktig, internasjonal organisasjon, kan man ikke avfeie reaksjonene som populistisk snakk. Dette handler om å ta folks følelser for, og engasjement i, hundene sine på alvor. NKK mener at FCI sentralt plikter å undersøke, samt informere, sine medlemmer om status for hundevelferden hos aktuelle kandidater for arrangement som EDS og WDS. Om ikke FCI viser at de tar hundevelferd på ytterste alvor, også i tildelingen av sine hedersarrangement, risikerer de å utspille sin rolle som en seriøs aktør innen internasjonal hundevelferd. Dette kan ikke NKK stilltiende være vitne til, fastslår Hage.

Illustrasjonsfoto: Vibeke Brath, iStock, Per Erik Bjørnback

 

Våre samarbeidspartnere: