Intensiverer innsatsen for lovendring

NKK intensiverer innsatsen for å få større politisk gjennomslag. Våre fokusområder er hunders rettssikkerhet, bevegelsesfrihet – og ikke minst raseforbudet

Publisert:
 

NKK har de siste årene ved flere anledninger ytret bekymring vedrørende hunders rettssikkerhet, og frustrasjon over hundeloven og dens raseforbud. I 2016 har det blitt nedlagt betydelig innsats for å få endret hundeloven og for å bli hørt av landets politikere.

En lovendring er en lang prosess, men vi vet at engasjementet blant våre medlemmer på dette området er enormt. Vi tar våre forpliktelser som alle norske hundeeieres organisasjon på alvor, og møtene vi har hatt med Justisdepartementet og Venstre den siste tiden gjør oss mer motivert enn noensinne til å fortsette arbeidet med å endre hundeloven.

NKK møtte statssekretær Hagesæter i Justisdepartementet

I september var NKK i møte med Statssekretær Gjermund Hagesæter for å diskutere mulighetene for en endring i hundeloven.

NKK møtte i september statssekretær Gjermund Hagesæter (FrP) og seniorrådgiver Line M. H. Vebø i Justis- og beredskapsdepartementet.

Møtet med Justisdepartementet var svært viktig for oss, da vi i løpet av de siste årene har sett en stadig mer uheldig utvikling. Når det gjelder rettssikkerhet ser vi at eiere av blandingshunder lider under omvendt bevisbyrde, slik som Amy-saken illustrerte. Når det gjelder båndtvang ser vi at kommuner, senest i år Ullensaker, utvider båndtvangen på en måte som er svært problematisk.

NKKs innsigelser mot hundeloven ble møtt med forståelse, selv om Statssekretær Hagesæter var tydelig i møtet på at en lovendring er en lang prosess.

I etterkant av møtet har departementet også informert politiet om at NKK ønsker å bidra med å finne egnede sakkyndige i hunderelaterte saker, noe NKK setter stor pris på.

NKK og NOAH møtte Venstre

Noe av det viktigste i arbeidet med å få endret hundeloven på sikt er å gjennomføre møter med de forskjellige partiene for å presentere vårt syn på hundeloven. I løpet av 2016 har en rekke slike møter blitt gjennomført.

I forrige uke deltok også NOAH og NKK på et møte med Håvard Sandvik, politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe. På møtet ble hundeloven og hundeeieres rettssikkerhet diskutert, og NKK og NOAH kom med konkrete forslag til hvordan loven bør endres, av hensyn til hund og hundeeiere.

NKK møtte tidligere denne måneden Håvard Sandvik, politisk rådgiver for Venstres stortingsgruppe sammen med Siri Martinsen i NOAH.

NKK har kjennskap til flere saker i senere år hvor hunder er vedtatt avlivet etter uheldige episoder. Disse sakene, som for eksempel Bamse-saken, illustrerer viktigheten av at kompetente sakkyndige får uttale seg, og ikke minst at deres meninger tillegges vekt, når disse sakene behandles i retten. Vi kommer alltid til å jobbe for å fremme ansvarlig hundehold, men vi må også advare mot et overregulert samfunn hvor det ikke lenger er plass for normal hundeatferd.

NKK mener det er grunn til å være bekymret over tendensen til å ville forby alt som kan oppleves som ubehagelig.

Vi stiller stadig større krav til hvordan hunder skal oppføre seg i offentlige rom, men er ikke villige til å bruke offentlige ressurser på å gi dem fysiske områder å utfolde seg på, eller sørge for at saker som involverer hunder får en verdig og rettferdig behandling i rettsvesenet.

Møtet med Venstre vil nå bli fulgt opp ved at NKK og NOAH utarbeider skriftlige forslag som oversendes partiet, inkludert dokumentasjon fra de enkeltsakene vi kjenner til. NKK vil offentliggjøre forslagene når de er overlevert til Venstre.

Vi er svært glade for at Venstre tar hundevelferd på alvor, og håper at partiet vil ha nytte av det vi sender over i sitt videre arbeid, særlig frem mot valget. Vi er også glade for å kunne ha en dialog med en aktør som NOAH i dette arbeidet. Vårt arbeid for å få gjennomslag for en lovendring vil opprettholdes, og vi kommer til å ha et enda sterkere fokus på dette i 2017.

 

 

Våre samarbeidspartnere: