Innstramminger for gatehundimport

Landbruks- og matdepartementet skal nå gå i gang med å klargjøre nye regler for å sikre norsk folke- og dyrehelse. Hovedmålet for tiltakene er å hindre innføring av sykdommer, parasitter og bakterier.

Publisert:
 

Import vil bli mer krevende for alle hunder

Men statsråd Jon Georg Dale har lyttet til og hensyntatt NKKs innspill rundt import av rasehunder.

Smitterisiko til Norge er en bekymring for mange - og med rette. Den gode helsetilstanden vi har på norske husdyr og kjæledyr i dag kommer ikke av seg selv. Det er viktig å være bevisst på hvilken risiko vi løper når vi transporterer dyr over landegensene, åpnet statsråd Jon Georg Dale sitt innlegg for Stortinget tirsdag.

Han understreket videre at det er viktig å forvalte regelverket slik at de som importerer kjæledyr ikke lider unødig last, og nevnte spesielt dem som importerer hunder til bruk for å forbedre avl innen for eksempel små hunderaser og brukshunder, der det skjer betydelig utveksling av genmateriale på tvers av landegrensene.

- Med den føringen som stortinget legger i dag, vil norske hundeeiere som gjør denne typen handel, oppleve at det blir mer komplisert, mer administrativt krevende og dyrere å gjøre dette i framtiden. Og det betyr at det grepet Stortinget gjør i dag når de ber regjeringen om å stramme inn forvaltningspraksis også medfører at aktører som ikke handler gatehunder, som var det det opprinnelige forslaget gikk ut på, men som har hatt ordinær livdyrhandel vil oppleve dette som et innskrenkende grep, uttalte statsråden videre, og understreket at det er viktig at stortinget har dette klart for seg.

Stortingets behandling av saken ligger som første sak i opptaket her.

- Stortingets vedtak er både riktig og viktig av hensyn til hundehelsen. NKK anser det også som en svært viktig seier for våre medlemmer at statsråden påpeker at fremtidig forvaltning ikke skal gjøre det mer vanskelig for oppdrettere å importere fra seriøse aktører, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage.

NKK vil følge opp arbeidet, for å sikre at denne intensjonen blir hensyntatt videre.

 

Innholdet i vedtaket

I. Stortinget ber regjeringen innskjerpe forvaltningspraksis knyttet til import av gatehunder til Norge.
II. Stortinget ber regjeringen vurdere behovet for å innføre en obligatorisk ID-merking av hunder i Norge.

Landbruks- og matdepartementet skal nå i gang med å klargjøre nye regler.

I sin merknad til forslagene presiserte komiteen følgende: «Komiteen legger til grunn at endringer i forvaltningspraksis ikke skal gjøre det vesentlig vanskeligere å importere avls- og brukshunder fra seriøse aktører i utlandet.» Komiteens merknader og tilråding, som fremmes av en samlet komité, kan leses i sin helhet her. 

 

NKKs engasjement i saken

- NKKs medlemmer er svært engasjerte når det gjelder hundehelse, og hundehelse er også en rød tråd i hele NKKs virke. NKK var derfor tilstede under næringskomiteens høring i saken. Vi presiserte i vårt innlegg at en innskjerping av regelverket når det gjelder gatehunder er nødvendig, men at dette ikke må føre til at det blir mer vanskelig å importere hunder fra seriøse aktører, sier NKKs administrerende direktør Trine Hage. Innlegget kan leses i sin helhet her.

Obligatorisk ID-merking for hund er også et tema som vekker engasjement hos norske hundeeiere. ID-merking var tidligere eget tema for en reportasje på NRK Kveldsnytt.

- NKK har arbeidet for obligatorisk ID-merking i flere år, det er et punkt som har vært inkludert i våre innspill til alle politiske partier. Vi vil følge opp denne saken særskilt i tiden fremover, og kommer blant annet til å be om et møte med landbruksministeren for å diskutere oppfølgingen av vedtaket, sier Trine Hage.

Statsråden skeptisk til innføring av obligatorisk ID-merking av hunder i Norge

Statsråd Dale sa i høringen tirsdag at hans foreløpige vurdering er at det er nokså overflødig med obligatorisk ID-merking av norske hunder. Statsråden begrunnet sitt syn i to hensyn; først og fremst at krav om ID-merking allerede gjelder for dyr som importeres til Norge, og dernest at han er usikker på hvor hensiktsmessig det er å innføre et krav for hunder født og oppvokst i Norge med den kostnaden det vil medføre. 

Han åpnet likevel for at konklusjonen etter den bestilte utredningen kan endres, og at landbruks- og matdepartementet vil gjøre en grundig utredning.

Dagens regelverk

Norge hadde tidligere karantene for dyr som kom fra utlandet. I 2012 ble imidlertid EU-regelverket om friere import av dyr tatt inn i EØS-reglene, og dermed også gjeldende  i Norge.

Hunder må ha fått rabiesvaksine og kur mot revens dvergbendelorm. De må også være ID-merket slik at dyret kan sjekkes opp mot dyrepasset. I likhet med Mattilsynet og Veterinræforeningen mener ikke NKK at dette er tilstrekkelig.

Vi er glade for nå å ha blitt hørt.

 

Våre samarbeidspartnere: