Informasjon om hijakt og hitrening

I forbindelse med Mattilsynets tilsyn hos en av revene som benyttes av en av Norsk Kennel Klubs medlemsklubber, har vi fått spørsmål vedrørende vårt syn på hitrening og bakgrunnen for at noen av våre medlemsklubber arrangerer hitrening.

Hidyr og jakt

Grevling, rødrev og mårhund er alle dyr som bor i hi, der hijakt kan være en aktuell jaktmetode.

I jaktåret 2015/2016 ble det felt 21 280 rødrev og 2 500 grevling i Norge (kilde: Statistisk Sentralbyrå, SSB).

Statistikken viser ikke felling av mårhund i Norge. Denne arten er ikke utbredt i norsk natur enda, og den er heller ikke ønsket her, ifølge Miljødirektoratet (kilde). Arten kommer opprinnelig fra østlige deler av Asia. Den har etablert seg i Finland, den dukket først opp på 1930-tallet, i dag felles det ca 130 000 mårhunder årlig i Finland. Arten er på vei til Sverige og Norge, første observasjon i Norge ble gjort i 1983.

Hijakt

Hijakt er en av flere jaktformer som benyttes på hidyr. Hijakt benyttes også ved ettersøk av vilt som skades under annen form for jakt, ved påkjørsel eller av andre årsaker, samt på rev som er svekket av for eksempel revepest. Syke og/eller skadde dyr vil ofte oppsøke et hi. I en slik situasjon vil dyret være umulig å nå, og en trenet hihund vil være den beste måten å finne dyret på.

Hihunder kan ha ulike oppgaver i forbindelse med hijakt. Noen hunder er trent til å ligge som såkalte forliggere, hvor deres jobb er å hindre viltet i å komme ut av hiet før jegeren er på plass. Noen hunder er trent til å drive viltet ut av hiet.

Hitrening

Det er essensielt at hunder som brukes til denne typen jakt er godt forberedt på situasjonen de møter, av hensyn til både jakthundens og viltets velferd. Hitrening gjennomføres for å sikre nettopp dette, og for å sikre at kun hunder med ønskede egenskaper benyttes til jaktformen.

Raseforvaltning

NKKs medlemsklubber er ansvarlig for forvaltningen av sine respektive raser. En viktig del av dette forvaltningsansvaret er å sørge for at rasene beholder dedikerte egenskaper. Jaktegenskaper, herunder egenskaper for hijakt, er en del av rasebeskrivelsen for enkelte hunderaser.

Trening og testing av hihunder i form av hiprøver har vist seg å være nødvendig for å beholde jaktegenskapene hos de aktuelle rasene. Om dette ikke gjøres kan rasenes bruksegenskaper forringes, og man kan stå uten brukbare jakthunder til en samfunnsnyttig jaktform. Samtidig vil kunnskap og erfaring bygget opp gjennom generasjoner raskt forsvinne, og det vil bli vanskelig å ta opp igjen en slik type jakt dersom den først blir borte.

Hold og bruk av rev i NKK-klubbenes regi

Norsk Kennel Klub og våre medlemsklubber og -forbund er opptatt av velferd både for hund og vilt. Vi har tidligere bedt om klare og tydelige retningslinjer på overordnet nivå når det gjelder bruken av rev i forbindelse med trening av hund.

NKK tar kritikken mot kunsthi og hijakt alvorlig. I 2008, når Landbruks- og matdepartementet varslet et mulig forbud mot hitrening, utarbeidet NKK et nytt regelverk for bruk av kunsthi. Under arbeidet hadde NKK særskilt fokus nettopp på dyrevelferd for prøvedyret.

Norsk Kennel Klub tok i november 2016 initiativet til et møte med både Mattilsynet og Miljødirektoratet, men har dessverre ikke kommet i dialog foreløpig. Vi arbeider videre med å få myndighetenes tilbakemelding på revehold og hitrening, som vi lenge har etterspurt. Våre klubber vil selvfølgelig være innstilte på å imøtekomme myndighetenes eventuelle krav, både når det gjelder generelt hold av prøvedyr, samt krav og retningslinjer vedrørende selve treningen.

Fakta om hitrening med rev

  • Hiprøver er en av de eldste jaktprøveformer i Norge. Før 2. verdenskrig ble det gjennomført som naturhiprøver, senere gikk man over til kunsthiprøver.
  • Det første kunsthiet ble bygget på Grorud i Oslo i 1941.
  • Hiprøver har vært gjennomført av Norsk Kennel Klub siden den gangen.
  • Det finnes kunsthi i Bergen, Hafslo, Trondheim, Elverum, Skarsnes, Frogn, Hølen og Flå.
  • Ansvarlig for selve gjennomføringen av de terminfestede arrangementene har vært Norsk Terrier Klub og Norske Dachshundklubbers forbund.
  • Revene som brukes er født i fangenskap, ofte på en pelsdyrfarm.
  • Norsk Terrier Klub og Norske Dachshundklubbers Forbund har interne retningslinjer for hi-trening og hold av rev.
  • De forholder seg til Lov om pelsdyrhold, Viltloven og Dyrevernloven.
  • Det er aldri fysisk kontakt mellom hund og rev under trening.

 

 

Våre samarbeidspartnere: