Informasjon fra NKKs Hovedstyre

korona-viruset vil få store konsekvenser
Korona-viruset vil få store konsekvenser (foto: iStock)

Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige tiltakene også fører til store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner, inkludert Norsk Kennel Klub og våre medlemsklubber, -forbund og regioner.

Publisert:

Situasjonen er uoversiktlig. Det er umulig på nåværende tidspunkt å si hvor omfattende smittesituasjonen vil bli, og hvor lenge den nasjonale krisetilstanden vil vare. Det vi kan si med sikkerhet er at dette vil sette spor av historiske dimensjoner. Hundesykdommen, som rammet NKK, klubber, forbund og regioner hardt høsten 2019, kan ikke måle seg med situasjonen vi står oppe i nå.

En vanskelig økonomisk situasjon som i verste fall kan true fremtidig drift

Å ta vare på liv og helse skal og må ha førsteprioritet. NKK tar selvfølgelig del i den store dugnaden for å bremse smittespredning. 

Tiltakene fører imidlertid med seg flere økonomiske utfordringer. Hele Hunde-Norge må nå stå sammen for å sikre at det i enden av korona-krisen vil være treninger, utstillinger, prøver, konkurranser og andre hundeaktiviteter å gå til. NKKs Hovedstyre og administrasjonen gjør det vi kan, og jobber kontinuerlig for å trygge driften i NKK og våre klubber/forbund/regioner, og for sikre at vi har et apparat som kan arrangere disse aktivitetene også etter koronaviruset gir slipp.

En aktivitetsbasert frivillig organisasjon uten stor reservekapital

Hovedorganisasjonen Norsk Kennel Klub er en aktivitetsbasert organisasjon. Drifts- og aktivitetsinntekter fra egne arrangementer, samt inntekter fra våre medlemsklubbers arrangementer, utgjør over 70 % av totale årlige driftsinntekter (se årsberetning 2018). Norsk Kennel Klub mottar ingen offentlig driftsstøtte.

Som det skal i en frivillig organisasjon med vårt formål, benyttes våre inntekter til å arrangere aktiviteter, arbeide med medlemsklubber og -forbund, sikre god hundehelse og - ikke minst - skape aktiviteter med hund for å underbygge godt folkehelsearbeid. I motsetning til kommersielle virksomheter er ikke det å skape økonomisk overskudd og øke egenkapital en del av vårt formål. NKK har ikke reserver til å tåle bortfall av aktivitetsinntekter.

Norsk Kennel Klub måtte pga alvorlig hundesykdom innstille alle aktiviteter i fjor høst, de reservene vi hadde ble i stor grad benyttet da. Vi har i ettertid startet opp tiltak for å bygge nye reserver, men har ikke rukket dette før krisen nå rammer på nytt.

Hovedorganisasjonen NKK er derfor ikke økonomisk rustet til å håndtere den ekstraordinære situasjonen vi nå har havnet i.

Opplever stort inntektsbortfall på relativt kort tid

Inntektsbortfallet ved stans i aktiviteter vil i løpet av bare et par måneder beløpe seg til flere millioner kroner. Dersom nasjonal krise og forbud mot arrangementer må opprettholdes så langt som ut oktober 2020 vil netto inntektstap (etter sparte kostnader) være på rundt 10 millioner kroner i hovedorganisasjonen NKK. Tapene i alle våre medlemsklubber og -forbund ved en aktivitetsstans ut oktober vil beløpe seg til brutto rundt 25 millioner kroner.

Våre forsikringer dekker ikke dette inntektstapet. Vi er nå i en force majeure-situasjon, og dette er en situasjon de aller fleste forsikringer ikke dekker.

Regjeringens krisepakker treffer ikke oss

Regjeringen har lansert mange gode løsninger for både store og små bedrifter, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende de siste dagene. Dessverre treffer ikke tiltakene i særlig stor grad for Norsk Kennel Klub.

NKK har 36 medarbeidere ansatt i administrasjonen. Tiltakene rundt utsatt innbetaling av arbeidsgiveravgift, utsatt innbetaling av merverdiavgift mv. vil bidra positivt. Endringen i permitteringsreglene vil også kunne gi bidrag i en vanskelig situasjon.

Som frivillig organisasjon betaler vi ikke skatt på årsresultat, så skattebaserte tiltak treffer oss ikke.

Som en aktivitetsbasert, frivillig organisasjon uten faste eiendeler, har vi normalt heller ikke grunnlag for banklån. Vi er usikre på om tiltakene vedr. bankgaranti fra staten vil gjelde oss, vi er i dialog med vår bankforbindelse rundt dette.

Ber myndighetene om hjelp

Innad i NKK tar vi naturligvis de grepene vi kan for å sikre at det fortsatt vil være et NKK også etter at koronaviruset gir slipp. Realiteten er at vi vil ha behov for økonomisk støtte ganske raskt for at vår organisasjon skal kunne bestå som frivillig organisasjon også etter koronakrisen.

Et av grepene vi har tatt er å kontakte norske myndigheter for å be om økonomisk hjelp. For i situasjonen vi nå står i, trenger vi i likhet med mange andre, all den hjelpen vi kan få. 

Ber om forståelse i en vanskelig situasjon

NKK skal ikke tjene penger på denne krisen. Vi skal heller ikke spare mer enn vi absolutt må for å komme oss igjennom denne perioden. Hovedorganisasjonen, klubber, forbund og regioner vil gjøre alt som står i vår makt for å kunne tilby aktiviteter med hund så raskt som mulig, til glede for oss alle.

Vi er alle del av en enorm dugnad for å komme oss igjennom denne krisen. Vi har den nasjonale dugnaden, men vi har samtidig en dugnad innad i Hunde-Norge. For å komme oss igjennom denne krisen må vi stå sammen.

NKKs hovedstyre og administrasjon jobber på spreng for å finne løsninger. Samtidig forsøker vi etter beste evne å svare på de spørsmål klubber, forbund, regioner og enkeltmedlemmer har. Vi har stor respekt for at mange nå er usikre og trenger råd og støtte for hva de skal gjøre for både hunden sin, arrangementene sine og klubbene sine. Vi får mange spørsmål inn, og har dessverre ikke anledning til å svare alle enkeltvis så snart som vi skulle ønske. Mange av svarene dere ønsker dere har vi ikke foreløpig, da situasjonen både tidsmessig og økonomisk er uoversiktlig og uforutsigbar også for oss.

Informasjon og rådgivning

Norsk Kennel Klub har ikke egne råd vedr. avholdelse av arrangementer, bruk av treningsområder, -haller, klubbhus mv. Vi har heller ikke kunnskap/informasjon om hvor lenge situasjonen vil vare.

Vi står oppe i en folkehelsesituasjon, og det er styrene i klubber og forbund som har ansvar for å overholde gjeldene regler og forbud for sine respektive trenings-/konkurranse- og klubbarealer.

 

 

Våre samarbeidspartnere: