HS-vedtak i november

Arkiv
Illustrasjonsfoto: iStock

Protokoll fra HS-møtet 24.11: Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider, men nå gjør vi informasjonen fra møtene mer tilgjengelig. Det vil derfor bli laget nyhetssaker om avgjørelsene som tas i NKKs Hovedstyre. Slik blir man gjort oppmerksom på at et møte er avholdt, og det blir enkelt å finne frem til protokollene.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre – møte tirsdag 24. november


Grunnkontingent
I dette møtet vedtok NKKs Hovedstyre at det i januar 2021 skal sendes ut faktura for ordinær grunnkontingent på kr 234, fakturert sammen med kontingent til klubber/forbund. Dette tilsvarer grunnkontingenten vedtatt av Representantskapsmøtet (RS) 2019, med indeksregulering i henhold til vedtak av RS 2018.

Etter avholdelsen av utsatt RS 2020 vil det bli sendt ut en ny faktura på grunnkontingent tilsvarende differansen til ny RS-vedtatt grunnkontingent.

Representantskapsmøte 2020, avholdelse i 2021
Hovedstyret har utstatt Representantskapsmøtet 2020, som skulle vært avholdt siste helgen i november. Hovedstyret vil følge nøye med på smittesituasjon og smittevernbegrensninger, og vil gjennomføre RS så snart det er praktisk mulig på en forsvarlig måte.

Det vil bli innkalt til RS 2020 med fire ukers varsel. Sakslisten vil ikke bli endret, og blir identisk med publiserte sakspapirer. Påmeldingene til digitalt RS 28.11.2020 opprettholdes. Navn på påmeldte representanter fra klubb/forbund/region kan ved behov endres når ny dato er fastsatt, innenfor en gitt frist.

Klubber, forbund eller regioner som ikke var påmeldt digitalt RS 28.11.2020 vil få anledning til å melde på når ny dato er fastsatt, også dette innen en kort frist.

Det ble også gjort vedtak i flere andre saker, som du kan lese om i protokollen fra møtet her:

 

NKKs Hovedstyre – møte onsdag 18. november

I forståelse med RS-ordførere og kontrollkomiteen vedtok Hovedstyret å utsette NKKs Representantskapsmøte 2020 til 2021.

Representantskapsmøtet vil bli avholdt så snart det er forsvarlig å gjennomføre det. Utsettelsen gjøres med bakgrunn i smittesituasjon og -utvikling i samfunnet. Herunder kommer hensyn til RS-ordførere, representanter fra Hovedstyret, deltakere med støttefunksjoner fra administrasjonen, samt den tekniske staben med kameraføring og sending. Disse representantene vil måtte samles fysisk for å avholde et Representantskapsmøte med delegatene på Teams på en forsvarlig måte.

 

NKKs Hovedstyre – møte onsdag 4. november

I dette møtet besluttet NKKs Hovedstyre etter samråd med RS-ordførere og kontrollkomiteen, at Representantskapsmøtet 28. november 2020 vil bli gjennomført på digital plattform. Det er den økende smittetrenden og myndighetenes anbefalinger for smittevern, som har ført til endringen.

I tillegg ble det i HS-møtet vedtatt at ulike komiteer, kompetansegrupper og fagmiljøer vil bli invitert inn i det videre arbeidet med oppgavefordeling mellom NKKs administrasjon og klubber og forbund. Et arbeid som vil fortsette inn i 2021 etter at "Arbeidsgruppe 1" i slutten av september leverte sin rapport til HS.

Det ble også gjort vedtak i flere andre saker, som du kan lese om i protokollen fra møtet her:

 

Våre samarbeidspartnere: