HS-vedtak i desember

Arkiv
Illustrasjonsfoto: iStock

Protokoller fra HS-møtene 1. og 17. desember: Protokollene fra NKKs hovedstyremøter blir alltid lagt tilgjengelig på NKKs nettsider, men nå gjør vi informasjonen fra møtene enda mer tilgjengelig. Det vil derfor bli laget nyhetssaker om avgjørelsene som tas i NKKs Hovedstyre.

Publisert:
 

NKKs Hovedstyre – møte tirsdag 1. desember

I dette møtet vedtok NKKs Hovedstyre et justert foreløpig budsjett for 2021. Budsjettet skal være et styringsverktøy for NKKs administrasjon frem til endelig budsjett for 2021 vedtas av utsatt RS2020. Hovedstyret tok tilhørende likviditetsprognose 2021 til orientering.

Fullstendig protokoll fra møtet kan du lese her:

NKKs Hovedstyre - møte torsdag 17. desember

Hovedstyret behandlet blant annet stevning fra Dyrebeskyttelsen Norge, og nedsatte en arbeidsgruppe som skal arbeide tett sammen med advokat, og stevnede raseklubber og oppdrettere. Hovedstyret vedtok også en plan for å starte arbeidet med et forslag til en fremtidsrettet og bærekraftig organisering av klubber, forbund og regioner, og fremtidig oppgavefordeling mellom administrasjonen og medlemsorganisasjonene i nært samarbeid med medlemsklubber, -forbund og NKK regioner.

Fullstendig protokoll fra møtet, og informasjon om alle behandlede saker her:

 

 

Våre samarbeidspartnere: