Høringssvar fra NKK, lisensfelling av ulv

22. februar i år sendte Klima- og miljødepartementet (KLD) på høring et forslag til endringer i naturmangfoldloven. NKK har svart på høringen. NKKs mål er å redusere trusselen mot hund og bidra til økt hundevelferd.

Publisert:
 

Høringssvar fra Norsk Kennel Klub vedr KLDs forslag til endring av nml § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

Dato: 27.02.2017

Norsk Kennel Klub forholder seg til rovdyrforliket, den etablerte ulvesonen og Stortingets vedtatte bestandsmål. Norsk Kennel Klubs mål er å redusere trusselen mot hund og bidra til økt hundevelferd.

Rovdyrproblematikken er en komplisert samfunnsdebatt, og preges av mange interessenter med forskjellige perspektiv og behov. Det er dokumentert at hundehold generelt har en stor positiv betydning for fysisk og psykisk helse og hundehold representerer i tillegg kulturelle, økonomiske og rekreasjonsmessige hensyn. Hundeeiere er en sentral interessegruppe i rovdyrdebatten, og hensynet til hundevelferd er viktig. Blant eierne av landets 500 000 hunder er det mange grupper med forskjellige syn og behov når det gjelder forvaltning av rovdyr. For å balansere disse behovene er det et svært viktig prinsipp at alt levende skal respekteres og at høsting av naturens ressurser må foregå på en slik måte at samspillet i naturens mangfold er bærende.

I avslag på søknad om skadefelling av en ulv i Trysil kommune 20. februar 2017 uttaler Miljødirektoratet at skadefelling etter dagens regelverk kun er tillatt når det ikke finnes «annen tilfredsstillende løsning for å hindre ytterligere skade på hund». Videre uttaler Miljødirektoratet at det i dette tilfellet finnes tiltak for å forebygge angrep, og at løsningen er å kun slippe hunder løs innenfor inngjerdete områder eller i hundegård. Jakt med hund bør ifølge Miljødirektoratet gjøres med hund i bånd eller med beskyttelsesvest.

Hunder bosatt i ulvesonen vil, dersom en slik forståelse av regelverket skal være gjeldende, bli frarøvet muligheten til normal atferd – noe som vil være svært dårlig dyrevelferd. Norsk Kennel Klub mener at en utvidelse av båndtvang som et tiltak for å unngå skadefelling i ulvesonen vil kunne være i strid med hundelovens § 6 og lov om dyrevelferd § 23.

Norsk Kennel Klub ønsker å understreke at det er svært viktig for våre medlemsklubber å kunne avvikle trening, prøver og konkurranser i alle deler av landet, der hunder kan slippes fri. Disse aktivitetene er viktige verktøy i avlsarbeidet for mange av hunderasene Norsk Kennel Klubs medlemsklubber forvalter, for å sikre fortsatt sunne hunder med gode bruksegenskaper. I Norge har vi også enkelte nasjonale hunderaser som er truet pga mindre bruk. Norge har en internasjonal forpliktelse til å bevare truede nasjonale husdyrraser, inklusive hunderaser. Bevaring skjer best gjennom bruk.

Aktiviteter der hunder kan slippes fri er også svært viktige i trening av bl.a. ettersøkshunder.

I følge høringsbrevet vedr. forslag til endringer i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og rovviltforskriften er Klima- og miljødepartementet i gang med å vurdere handlingsrommet etter dagens lov. I høringsbrevet fremkommer det at det tas forbehold om at en slik gjennomgang viser at det fortsatt er vanskelig å realisere Stortingets vedtatte bestandsmål innenfor de rettslige rammer som følger av Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. 

Norsk Kennel Klubs mål er, som nevnt innledningsvis, å redusere trusselen mot hund og bidra til økt hundevelferd. Norsk Kennel Klub forholder seg følgelig til rovdyrforliket, den etablerte ulvesonen og Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv.

Slik Norsk Kennel Klub forstår saken kan vi ikke se at Klima- og miljødepartementets forslag om endring av lov og forskrift besvarer Stortingets anmodning til regjeringen i vedtak 440 fra 31. januar 2017. Vi opplever at Stortingets anmodning har som formål å følge opp det av Stortinget vedtatte bestandsmålet. Dersom vedtak om lisensfelling kan følge alle hensyn i naturmangfoldloven § 18, antar vi at Stortingets anmodning vil kunne etterfølges helt eller delvis uten lovendring.

Norsk Kennel Klub kan ikke se at de foreslåtte endringer i naturmangfoldloven i seg selv vil endre anledningen til bestandsregulering etter Stortingets ønske, og støtter derfor ikke forslaget.

 

Med vennlig hilsen
For Norsk Kennel Klub 

Trine Hage
Administrerende direktør

 

Våre samarbeidspartnere: