Høring om disiplinærsystemet

Høring om omorganisering i NKKs disiplinærorganer, saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, generelle saksbehandlinsgregler og nettvettregler er 29. mars 2017 sendt på høring til klubber og forbund. En del mottakere vil pga en feil med videresending fra klubbmail-adresser dessverre ikke motta eposten direkte, og vi ber derfor om at alle berørte parter deler informasjonen om høringen med sine styremedlemmer/representanter for å sikre at alle får anledning til å se på høringen.

 

NKKs Hovedstyre vedtok 14. desember 2016 å nedsette et utvalg for å ajourføre og oppdatere NKKs disiplinærregler, samt foreslå eventuelle omorganiseringer med hovedfokus på en effektivisering av saksgangen i disiplinærsaker, jf HS-sak 176/16:

I henhold til vedtak på Representantskapsmøtet 2016 sak 5c Lovendring, vedtok Hovedstyret å oppnevne de foreslåtte medlemmer til utvalg, samt vedtok det foreslåtte mandat.

Mandat:

Utvalget skal utarbeide forslag til nye saksbehandlingsregler i disiplinærsaker, eventuelle justeringer i Appellutvalgets og Disiplinærkomiteens instrukser, samt utarbeide tilsvarende bestemmelser for særkomiteenes saksbehandling i disiplinærsaker. Utvalget utarbeider også bestemmelser for administrasjonens behandling av og avgjørelse i reaksjonssaker. Det er i tillegg ønskelig med forslag til endring av saksbehandlingsregler for NKK, dvs i andre saker enn disiplinærsaker samt habilitetsbestemmelser og i tillegg nettvettregler. Utvalget foreslår også endringer i NKKs lover om disiplinærbestemmelser foranlediget av arbeidet nevnt over. Utvalget skal ha fokus på mulig effektivisering av saksgangen i disiplinærsaker med tanke på blant annet redusert saksbehandlingstid, innenfor rammen av det som vil være en forsvarlig saksbehandling for NKK. Utvalget kan foreslå andre tiltak som for eksempel tilpasninger i særkomiteenes mandater ut fra foreslåtte regelendringer, omlegging av arbeidsrutiner m.v. med tanke på økt effektivitet m.m. 

Hovedstyret forutsetter at utvalget gjennomfører en høring.

Utvalgets anbefaling sendes Hovedstyret innen 20. juni 2017.

Hovedstyret fremmer saken med sin innstilling til RS 2017.

Utvalget består av leder Anette Jahr (Appellutvalget), Jan Helge Nordby (NKKs Hovedstyre), Hilde Engeland (NKKs Administrasjon), Kjell Enberget (Fuglehundklubbenes Forbund), Anders Tunold-Hanssen (NKKs Særkomite for Utstillinger) og Erik Engeland (NKKs Sportshundkomite).

Utvalget ber om tilbakemelding fra høringsinstansene så snart som mulig, og senest 1. juni 2017 til adm@nkk.no.

 

Våre samarbeidspartnere: