Etterlyser vurdering før avliving

Publisert:
 

Etterlyser vurdering før avlivning

70 hunder ble avlivet etter at Mattilsynet påla en bonde fra Østfold å redusere hundeholdet sitt. NKK etterlyser nå en lovgivning som bedre ivaretar hundens egenverdi.

- Denne typen hundehold bryter NKKs etiske retningslinjer, og vi fordømmer hundehold under slike forhold som i denne saken. Dette har ikke noe med seriøst oppdrett å gjøre, sier Trine Hage, administrerende direktør i NKK.

Hage understreker at hun kun kjenner saken fra pressen, og derfor uttaler seg på bakgrunn av det som har framkommet i media de siste dagene.

- Hundeeieren i saken har ingen tilknytning til NKK, så vidt vi har klart å bringe på det rene, sier Hage.

Ønsker ikke avliving

– Videre vil vi berømme Mattilsynet og SPCA for å forsøke å finne en løsning for å ta hånd om hundene i denne saken. NKK ønsker i utgangspunktet ikke at friske, velfungerende hunder avlives.

Dyrevelferdsloven stadfester klart at dyr har egenverdi, uavhengig av hvilken verdi de har for oss mennesker. Hunders oppvekst er avgjørende for å få velfungerende dyr. Dersom ikke valper og unghunder sosialiseres og tilvennes en normal samfunnshverdag, kan de miste viktige sosiale egenskaper og vil i noen tilfelle ikke kunne fungere i et nytt hjem. Derfor kan dessverre ikke alle hunder omplasseres.

-  Slik vi forstår saken her, hadde hundeeieren etter dagens lov rett til å avlive hundene sine, forklarer Hage.

- Han var ikke fratatt hundene, men hadde fått pålegg om å redusere antallet. NKK og andre har lenge arbeidet for at Mattilsynet skal få hjemmel for å omplassere friske dyr de overtar omsorgen for, uten tidligere eiers samtykke.

Lovendringen er nå til behandling i Landbruks- og matdepartementet, og vil innebære et stort framskritt for dyrs rettssikkerhet. Imidlertid ser det ut til at dyr vil forbli uten rettsvern i saker som denne, der eier fortsatt har vanskjøttede dyr i sin varetekt.

- NKK ber myndighetene vurdere mulighetene for et lovfestet pålegg om å omplassere dyr når en faglig vurdering slår fast at omplassering vil være mulig. NKK er kritisk til at eier skal ha rett til å bestemme videre skjebne til dyr han eller hun har vanskjøttet, og som vedkommende derfor ikke lenger får lov til å ha i sitt hundehold. Plikt til faglig vurdering av mulighet for omplassering ville sikre et visst vern av dyrs allerede lovfestede egenverdi, sier Trine Hage.

 

Våre samarbeidspartnere: