En hilsen fra Hovedstyrets leder

HS-leder, Jan Helge
En hilsen til alle medlemmer, klubber, forbund og regioner fra Jan Helge Nordby, leder av NKKs Hovedstyre

Kjære medlemmer og hundevenner. Koronakrisen har truffet oss alle hardt, og endret livene våre på ulike måter. Norsk Kennel Klub er hardt rammet av alle restriksjonene, men mine tanker går også til alle dere som er direkte berørt av sykdommen, eller som på en eller annen måte har fått utfordringer som følge av tiltakene som er innført i samfunnet rundt oss.

Felles for oss alle er at vi ikke lenger kan møtes med hundene våre slik vi pleier. Det har uten tvil vært et stort savn, og jeg vet mange føler det samme. Felleskapet i hundemiljøet er sterkt, og i en usikker og krevende tid hadde det vært fint å ha den faste arenaen å treffes på. Det å kunne møtes i mangfoldet av hundeaktiviteter er folkehelse i praksis.

Hvor viktig NKK er for dere, har vi fått et tydelig bevis på under denne pågående krisen. Dere har gitt oss uvurderlig støtte, både økonomisk og moralsk, og mange har jobbet utrettelig med å få politikere og medier til å anerkjenne NKKs krevende situasjon. Det har vært overveldende, og gitt oss tro på at vi skal komme gjennom denne vanskelige tiden. Tusen takk til dere alle!

Dere skal også vite at NKKs tillitsvalgte og administrasjon gjør det vi kan. Vi jobber kontinuerlig for å finne måter å komme i gang med aktiviteter igjen. Vi kontakter politikere, legger planer for fremtiden, og forsøker å få oversikt over en økonomi som endres fra dag til dag. Vi vet hvor viktig NKK er for dere, og vi tar oppgavene på største alvor.

Oppstarten av NKKs mange aktiviteter

Myndighetene er så smått i gang med å gjenåpne samfunnet igjen, men vi er fortsatt langt unna en normalsituasjon. NKKs mange aktiviteter må derfor ha tilpasninger i lang tid fremover. Vi er svært opptatt av å hindre smitte og sykdom for dommere, funksjonærer og hundeeiere, og dette tillegges avgjørende vekt når gjenåpningen av våre ulike arrangementer planlegges.

Det har blitt utarbeidet veiledere for avholdelse av prøver, utstillinger og andre aktiviteter, slik at klubber og forbund kan starte opp med å arrangere sine aktiviteter innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernreglene. I tillegg har det blitt planlagt for å kunne gjennomføre NKKs større utstillinger. I første omgang NKK Trondheim, dog i en ganske annerledes versjon.

Hvis alt går etter planen vil det fra 15. juni være mulig å samle inntil 200 personer på et arrangement, så lenge øvrige smittevernregler overholdes. Det sier seg selv at NKK-utstillinger som normalt samler flere tusen mennesker blir seende ganske så annerledes ut. Med kreativitet og felles innsats har vi tro på at vi får gjennomført mange trygge og gode arrangementer fremover. Det er viktig at vi nå kommer i gang igjen.

I NKKs lover står det at NKK har som formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av den enkelte hunderase. NKK skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

Det er med andre ord helt avgjørende å komme i gang med aktiviteten igjen så raskt som mulig. Et lengre opphold i eksteriørbedømmelse, prøver og aktiviteter vil være svært uheldig. Å få arrangert ulike aktiviteter er også viktig for å holde organisasjonen i gang både mellommenneskelig og økonomisk.

Krisehjelp fra Staten

Vi har arbeidet målrettet mot myndighetene for å få tilpasset krisepakkene og lån med statsgaranti, slik at de også treffer NKK. Som en frivillig organisasjon som ikke har et økonomisk formål, og som heller ikke betaler skatt, har det vært en utfordrende øvelse.

I dag, 22. mai, fikk vi vedtaket om at vi får i underkant av en million kroner i kompensasjon fra myndighetenes første krisepakke til frivilligheten. Kompensasjonen gjelder de avlyste utstillingene i Kristiansand og Bergen. Selv om dette kun dekker en del av NKKs inntektsbortfall i mars og april, er det positivt at myndighetene nå endelig har gitt oss økonomisk støtte. Den varslede «krisepakke 2» til frivilligheten vil bli vedtatt/justert i forbindelse med revidert statsbudsjett, og vi håper den vil åpne for søknader i løpet av juni måned. Da kan vi se hva som er mulig å få fra denne, signalene tilsier at vi vil kunne søke kompensasjon for inntektsbortfall av utstillingene i Ålesund, Sandefjord og Tromsø.

En stor takk til alle som har bidratt i den politiske påvirkningen. Takket være dere har vi stor tro på at kommende redningspakker fra myndighetene vil treffe NKK enda bedre.

Lån og lånebetingelser

NKKs klubber, forbund og regioner har mobilisert voldsomt for å støtte opp om sin egen paraplyorganisasjon NKK. Vi har fått lånetilsagn og donasjoner fra svært mange av dere. Det er et imponerende engasjement fra både NKKs medlemsorganisasjoner og enkeltpersoner, og vi har tro på at vi sammen kan komme oss gjennom koronakrisen.

Vi er ikke helt i mål med alle låneavtalene enda, da det naturlig nok er mange av dere som har behov for avklaringer og drøftinger i egen organisasjon. Vi har stor forståelse for at dette vil ta noe tid. Når det gjelder lånebetingelsene benyttes kun den utsendte låneavtalen, slik at alle långivere låner ut penger på helt like vilkår. Det medfører at ønsker om å ta inn andre betingelser i avtalene dessverre ikke lar seg imøtekomme. Etter min oppfatning er det i frivilligheten og fellesskapets gode ånd å ha like betingelser for alle. Dette er en felles dugnad uten sidestykke i Norsk Kennel Klubs 120 år lange historie – og jeg føler meg nå trygg på at historien vil fortsette i mange mange år.

NKK etter koronapandemien

NKK har i en normalsituasjon en tilfredsstillende økonomi. Det er allikevel viktig å si at NKKs økonomi er helt avhengig av at hundeaktivitetene kan arrangeres kontinuerlig gjennom året. NKKs arbeidskapital blir i realiteten svært begrenset i en situasjon der inntektene skrus av over natta. Jeg tror vi må forberede oss på at vi sammen må ta et krafttak for å gjøre NKK mer solid og robust for å møte framtidige utfordringer. Med to kriser på under et år, har vi smertelig erfart at soliditeten må styrkes betydelig. Oppskriften er like enkel som den er vanskelig: kostnadene må reduseres og inntektene må økes. Vi må ta høyde for at det kan komme nye perioder med stans i aktivitetene, noe annet ville være naivt. Når vi har kommet oss gjennom denne krisa er det helt naturlig å evaluere måten vi er organisert på. Det er mye som er usikkert, men en ting er sikkert: vi vil komme ut av denne krisa til et annet samfunn, og med en annerledes Norsk Kennel Klub. Hva som blir den «nye normalsituasjonen» vil legge føringer for hvordan «Nye Norsk Kennel Klub» skal bli. Vi må derfor i felleskap, og med god eierforankring, se på ulike modeller for hvordan NKK og Hunde-Norge kan se ut i fremtiden.

Jeg er stolt av dere og ønsker dere alle en riktig god maihelg!

Med vennlig hilsen

Signatur Jan Helge Nordby
Jan Helge Nordby
Leder av NKKs Hovedstyre

 

 

Våre samarbeidspartnere: