Den nye lovmalen

Administrasjonen har den siste tiden mottatt flere lover fra medlemsklubbene. Vi ser at det er enkelte feil som går igjen. Det er særlig verneting, forhåndsstemmer/fullmakter og unntak fra hovedregelen om at benkeforslag ved personvalg ikke er tillatt, som er problematisk.

Publisert:
 

Verneting

Ettersom klubbene er en egen juridisk enhet, jf. § 1-1 første punktum, er de nødt til å velge verneting. Verneting er den rettskrets hvor en sivil rettssak kan eller skal reises. Dette vil normalt være saksøktes hjemting. Hvor de velger å sette verneting, vil være opp til dem. Det mest praktiske er nok å sette klubbens tilholdssted som verneting, ettersom det er her de har sitt virkeområde. Det betyr at hvis klubben blir saksøkt, skal den sivile rettsaken reises i den rettskrets som klubben tilhører.

Verneting kan ikke settes til en bestemt domstol. Må settes til geografisk sted.

Dere finner mer informasjon om verneting på lovdata.no og i tvisteloven §§ 4-3 til 4-8.

Forhåndsstemmer/fullmakt

Flere klubber har tatt inn bestemmelser om at det skal være adgang til å stemme ved forhåndsstemmer og fullmakter. I følge NKKs lovmal § 3-2 skal bruken av disse hjemles:

[Ønsker klubben å gi medlemmer mulighet til å la seg representere i årsmøtet ved fullmakt, må dette fremgå av lovene. I så fall skal det i lovene angis et (lavt) maksimalt antall fullmakter pr fremmøtt medlem. Anbefalt antall er ikke mer enn 2 for å unngå at et fåtall medlemmer kan representere et flertall på møtet].

Videre fremgår det at:

[Bruk av forhåndsstemmer skal være hjemlet i lovene og det må angis hvordan forhåndsstemmer skal sendes inn. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg].

Det betyr at medlemsklubbene må angi en maksimalt antall fullmakter som kan benyttes. Bruken av forhåndsstemmer må også fremgå av lovene. Klubbene må angi hvordan disse skal sendes inn. Det er ikke tilstrekkelig å skrive følgende lovtekst

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.

Benkeforslag ved personvalg

Hovedregelen etter NKKs lovmal § 3-4 femte ledd, er at benkeforslag ved personvalg ikke er tillatt.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt [likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.]

Klubbene kan imidlertid gjøre unntak fra hovedregelen. I lovmalen er det satt inn en tekst i parentes. Denne er kun til veiledning for klubbene, og årsmøtet må ta stilling til om det skal være unntak fra bestemmelsen. Unntaket må være i samsvar med det som står i parentes. Det er ikke tilstrekkelig å kopiere teksten slik den står i lovmalen.

 

Våre samarbeidspartnere: