Båndtvangen opphører

Ramp, båndtvang
Foto: CF Wesenberg/Kollonihagen

Onsdag 21. august opphører den generelle båndtvangen. Bor du i en kommune uten lokale båndtvangsbestemmelser kan du igjen gå med hunden løs fra denne datoen. Husk likevel at du uavhengig av båndtvangen, alltid må ha kontroll på hunden.

Publisert:
 

For å finne ut hvilke lokale båndtvangsregler som gjelder i din kommune kan du sjekke NKKs båndtvangskart på www.nkk.no/kart.

Det er viktig at du har kontroll på hvilke regler som gjelder før du legger ut på tur med hunden. Nesten 200 av landets kommuner har en eller annen form for lokal utvidet båndtvang.

Vis hensyn

Selv om båndtvangen oppheves der du ferdes, har du som hundeeier ansvar for å ha full kontroll på hunden din. § 4 i hundeloven er helt klar på dette, og sier følgende:

"Hunder kan være løse bare når de, a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller b) er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel." 

Skal du gå med hunden løs må du altså vise hensyn overfor både dyr og mennesker og kunne kontrollere hunden din.

Når kommuner velger å innføre nye lokale båndtvangsbestemmelser, kan årsaken ofte spores tilbake til én enkelthendelse hvor eier ikke har hatt kontroll på sin løse hund. Det er derfor flere gode grunner til å være aktsom på tur med hund.

Unødvendig med lokale regler

Fordi hundeloven gir så klare føringer om at hundeeiere skal ha full kontroll på hunden sin, vil det i mange tilfeller være unødvendig for kommunene å innføre lokale båndtvangsregler. 

Det er viktig å tilrettelegge for at hundene kan løpe fritt fra tid til annen, for å gi hundene et best mulig liv. Naturlig atferd for en hund er å kunne løpe fritt. Dyrevelferdsloven sier tydelig at det er hundeeiers ansvar å sørge for at hunden skal kunne utøve naturlig atferd, men samfunnet må gjøre det mulig for eieren å gjøre dette. Hvis det alltid er båndtvang vil aldri hunden kunne utfolde seg naturlig, noe som igjen kan betyr dårlig dyrevelferd.

Fokuset bør være på å lære opp og informere hundeeiere til å ha kontroll på hunden sin, fremfor å begrense hundens naturlige atferd ved utvidet bruk av båndtvang. Hunder som er sosialisert og trent opp på en god måte, vil skape langt færre problemer for samfunnet.

Egne friområder

I de tilfellene kommunene finner det helt nødvendig å innskrenke hundens frihet, for eksempel for å verne om beitedyr, må minstekravet være at kommunen kompenserer med å legge til rette på andre måter. I byer og tettbebygde strøk kan det settes av områder til egne hundeparker. I mer landlige omgivelser kan hundeskoger benyttes, hvor man setter av et større område i naturlig terreng hvor hundene kan løpe fritt. Det finnes mange muligheter for å ta vare på hundevelferden.

Altfor mange kommuner har nedprioritert hundevelferden ved å innføre lokale båndtvangsbestemmelser, og stadig følger nye kommuner etter. Denne trenden må snus. Med over en halv million hunder i Norge, kan vi ikke fortsette å sette til siden hundens velferd og dens rettigheter til naturlige utfoldelse. NKK jobber derfor aktivt for å snu denne trenden, og for å få politikerne til å forstå viktigheten av å ta hensyn til hundevelferden i langt større grad. 

Du kan lese mer om NKKs båndtvangsarbeid her.

 

Våre samarbeidspartnere: