Alvorlig sykdom hos hunder - ukjent årsak

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU arbeider for å finne årsaken til sykdommen. NKK oppfordrer til å følge Mattilsynets anbefalinger i forhold til smittevern frem til vi vet hva som forårsaker sykdommen. Ny informasjon publiseres fortløpende i denne artikkelen.

Artikkelen ble oppdatert 16. september 

Påmeldingsfristen til NKK Harstad utsettes til 18. september.

Mandag formiddag 16.09.19 kom Mattilsynet med følgende oppdatering: Siden fredag har Mattilsynet mottatt åtte nye meldinger om hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland.

Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet, og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Per fredag 13. september viser den pågående kartleggingen blant veterinærer 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august. Mattilsynet forventer flere svar på denne undesøkelsen i dagene fremover.

NKKs Hovedstyre vedtok i ekstraordinært styremøte 13. september kl 16:00 følgende

NKK Rogaland refunderer 75 % for avlyst utstilling

Basert på force majeure og påløpte og betalte kostnader for NKK region Rogaland, besluttet hovedstyret at det refunderes 75 % av påmeldingsavgiften til deltakere/hunder påmeldte til NKK Rogaland 14. – 15. 9. 2019.

NKK sender ikke norske landslag til mesterskap kommende uke

Hovedstyrets vedtak av 9.9.19 om å ikke sende norske landslag til mesterskap vil som et minimum stå fast frem til og med 23.9.19. Dette med bakgrunn i at årsaksforholdene knyttet til sykdommen ikke er fullt ut klarlagt og ikke kan forventes å bli ferdig analysert i løpet av de nærmeste dagene.

Vurderer neste ukes arrangementer mandag 16. september

Med bakgrunn i dagens situasjon, vil HS behandle en eventuell innstilling av neste ukes arrangementer på ordinært HS-møte 16. september.

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU arbeider for å finne årsaken til sykdommen.

Oppdateringer fredag 13. september:

Veterinærinstituttet melder fredag ettermiddag at de nå mener å kunne utelukke flere mulige kilder til akutt sykdom. Dette gjelder parvovirus og parasittene Giardia og Cryptosporidium. Det er ved opptelling fredag kommet inn 102 svar fra veterinærer på kartleggingen utarbeidet av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Svarene indikerer et oppsving av sykdomstilfeller med blodig diaré på hund fra ca. 20. august i år. For mer informasjon om virusene og de nye funnene, se nyhetsartikkel på Veterinærinstituttets nettsider.

Mattilsynet meldte fredag formiddag at de fra torsdag til fredag har Mattilsynet mottatt én ny melding om en hund som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellet er fra Vestfold.

Tidligere oppdateringer

Veterinærinstituttet kom torsdag ettermiddag (12.09.19) med følgende oppdatering:
Veterinærinstituttet melder om at de sammen med Mattilsynet følger flere spor i sine undersøkelser av sykdommen som har rammet flere hunder.

Veterinærinstituttet har i dag obdusert to døde hunder. Alle de nå til sammen 12 obduserte hundene viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. De sier videre at det vil bli foretatt noen nye obduksjoner i morgen og kommende uke, forutsatt at det kommer inn nye tilfeller. Obduksjon begrenses til tilfeller som kan bidra til å forstå sykdommen.

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens i ni av de ti obduserte hundene hvor bakteriologitest er klare. Bakteriologiske tester fra dagens obduksjon vil tidligst være klare i morgen. Veterinærinstituttet fortsetter sine undersøkelser av om denne bakterien kan forårsake sykdom av denne karakter og i så fall hvordan den kan gi sykdom.  

Det er forventet å få svar på andre typer laboratorieundersøkelser delvis til helgen, og delvis ut i neste uke.

Veterinærinstituttet opplyser at det har kommet inn nær 100 svar fra veterinærer på spørreskjemaet utarbeidet av Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen, som ble sendt ut til veterinærer i hele landet.

Det oppfordres fortsatt til å følge Mattilsynets råd til hundeiere, som du kan finne lenger ned i denne artikkelen.

Mattilsynet meldte torsdag formiddag at de har mottatt åtte nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom siden onsdag. En av hundene har dødd. Tilfellene er fra Buskerud, Vestfold, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark."

Veterinærinstituttet kom onsdag ettermiddag med en lengre statusoppdatering:
 
Her melder Veterinærinstituttet at de har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene, og hos flere syke hunder uten at de per i dag kan si noe om dette er årsaken til symptomene man ser. De vil fortsette å søke etter Providencia alcalifaciens i prøver fra flere dyr. Denne bakterien kan gi diaré, noe som også er kjent hos mennesker.
 
Veterinærinstituttet undersøker nå forekomsten av bakterien i prøver fra friske hunder. Denne kartleggingen av normalsituasjonen er ikke avsluttet, men det ser ut til at denne bakterien forekommer naturlig hos noen friske hunder.

Veterinærinstituttet undersøker bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap. Dette kan si dem noe om det er et utbrudd, flere utbrudd eller en serie av enkelttilfeller man opplever. Svar på dette er ventet til helgen.
 
Veterinærinstituttet forteller at det så langt har kommet inn ca. 60 svar på Veterinærinstituttets og Mattilsynets spørreundersøkelse som ble utarbeidet sammen med NMBU Veterinærhøgskolen og sendt ut til veterinærer i hele landet. Her ba de veterinærer rapportere detaljert om tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Foreløpig vurdering av disse viser ingen sammenheng mellom tilfellene som gir et klart spor å følge videre i utredningen.
 
Av de 60 hundene som så langt er innrapportert på spørreskjema og som har vært alvorlig syke, er 46 allerede blitt friske igjen. Dette indikerer at de fleste hundene blir friske.
 
Veterinærinstituttet melder også at en positiv nyhet er at det i de fleste tilfeller der det bor flere hunder i samme dyrehold har bare én hund blitt syk. Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Det har ikke blitt obdusert noen hunder i dag (onsdag 11.09), men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen.
 

Mattilsynet meldte onsdag formiddag (11.09.19) at de siden tirsdag har mottatt fem nye meldinger om enkeltstående tilfeller av hunder som har lignende symptomer på sykdom. Tilfellene er fra Oslo, Telemark, Vest-Agder, Nordland og Finnmark. Det har i tillegg kommet færre meldinger om hunder med mer moderate symptomer.

Mattilsynet melder tirsdag ettermiddag (10.09.19) at det i dag har blitt obdusert en hund fra Sogn og Fjordane, som viser samme tegn på blodig tarmbetennelse som de andre tilfellene. Så langt er det ingen fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende. Mattilsynet går aktivt ut sammen med Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og veterinærklinikker for å innhente informasjon om sykdomstilfeller. Det er et omfattende arbeid å systematisere data om de syke hundene og å finne eventuelle fellestrekk eller forbindelser mellom tilfellene.
 
Flere hunder skal obduseres på Veterinærinstituttet de kommende dagene, og i tillegg analyseres prøvemateriale fra syke hunder

Ekstraordinært hovedstyremøte 9. september: Terminfestede arrangementer – alvorlig sykdom hos hund

NKKs Hovedstyre innstiller alle terminfestede arrangementer fra og med dags dato og frem til og med mandag 16. september 2019. Det vil bli tatt en ny vurdering og gjort et nytt vedtak på senere tidspunkt for arrangementer etter 16. september. 

Hovedstyret beslutter å ikke sende norsk landslag til mesterskap i utlandet inntil
videre. Hovedstyret anbefaler at norske hunder ikke deltar på hundeutstillinger og prøver mv i utlandet inntil videre. Se protokoll fra møtet her (PDF, 108KB)

Det har 9. og 10. september gått ut informasjon til samtlige klubber og forbund rundt innstillingen og med råd til arrangører som berøres.

NKK har dessverre ikke kapasitet til å besvare alle spørsmål fra enkeltmedlemmer. Du finner til enhver tid oppdatert informasjon og anbefalinger på disse nettsidene.

Utsatt påmeldingsfrist NKK Harstad

Som en konsekvens av den uvisse situasjonen knyttet til alvorlig sykdom hos hund, utsettes påmeldingsfristen til NKK Harstad ut 18. september. 

Mattilsynet med oppdaterte råd til hundeeiere

 • Begrens nærkontakt med andre hunder.
 • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.
 • Unngå at hunden snuser mye i grøfta hvor andre hunder har vært.
 • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.
 • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.
 • Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses
 • Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken.

Informasjon på Mattilsynets nettsider

Hva utelukker Veterinærinstituttet langt på vei nå:

 • Ikke kun Oslo:
  Tilfeller med tilsvarende symptomer er meldt inn fra en rekke fylker over hele landet.
 • Ikke salmonella:
  Det er ikke unormale spor av salmonella
 • Ikke campylobacter:
  Det er ikke unormale spor av campylobacter.
 • Ikke rottegift eller lignende:
  Basert på de første obduksjonene av døde hunder vil Veterinærinstituttet utelukke rottegift og lignende spesifikke forgiftninger som mulig dødsårsak. De obduserte hundene har ikke indre skader som vil være forenlig med slik forgiftning. Denne utelukkelsen omfatter ikke alle typer toksiner som kan forekomme naturlig.
 • Ikke algeforgiftning:
  Det er ikke sannsynlig at det er algeforgiftning.
 • Ikke flåttbårne sykdommer:
  Ingenting tyder på at sykdommen stammer fra er flåttbårne sykdommer.
 • Ikke miltbrann
  Miltbrann utelukkes som årsak til sykdommen.
 • Ikke harepest
  Harepest (tularemi) utelukkes som årsak til sykdommen.
   

Les også: Tidslinje/historikk - alvorlig sykdom hos hund

Hvorfor anbefales det å ikke bytte fôr på friske hunder?

Spesifikke fôrtyper er langt på vei utelukket som smittekilde, det er for mange ulike typer fôr som er benyttet hos de syke/obduserte hundene, melder Veterinærinstituttet.

Bakgrunnen for at de nå anbefaler å ikke endre fôr på friske hunder nå er at det kan skape ubalanse i metabolismen og kanskje trigge at sykdom slår ut. Når vi bytter fôrsekker (selv om det er til samme fôrtype) anbefales en 14 dagers periode med gammel sekk og ny sekk i overgangsperioden for å unngå diaré. 

Tett dialog

Mattilsynet, Veterinærinstituttet og NMBU er i tett dialog med kollegaer i Sverige, Danmark, Finland og Færøyene som overvåker situasjonen i sine respektive land. Ingen av disse landene har meldt om tilsvarende sykdomstilfeller.

Smitte til mennesker ikke sannsynlig

NKK får spørsmål om hvorvidt sykdommen hos hund kan smitte til mennesker. Det er ikke noe som tyder på dette.

Overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier søndag til NKK at de ikke har fått noen rapporter om eiere som er blitt syke i forbindelse med utbruddet av sykdom på hund de siste ukene.

Bakteriene som er identifisert i tre av hundene som er obdusert kan også gi symptomer hos mennesker, sier Feruglio, bakteriene smitter som oftest til mennesker gjennom mat som er håndtert feil.

Hun understreker at god hygiene som alltid er viktig ved kontakt med dyr, men at det ikke er noen grunn til å være bekymret for å kose med hunden nå.

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet har særskilt vurdert muligheten for en sammenheng mellom utbruddet blant hunder og det pågående utbruddet med EHEC smitte blant mennesker. De to utbruddene vurderes som to separate hendelser. Du kan lese mer om dette på Veterinærinstituttets nettsider.

Feil informasjon i flere tilfeller

I sosiale medier er det spredd anklager mot navngitte fôrprodusenter. Veterinærinstituttet har ingen informasjon om at dette medfører riktighet, tvert om ser vi et bredt spekter av fôrprodukter i det materialet vi har til nå – noe som understreker kompleksiteten i saken. Fôr er bare en av mange ulike «spor» som følges opp som også vann, sopp, parasitter, bakterier og virus osv. Dette melder Veterinærinstituttet på sine nettsider søndag 8. september.

NTB meldte 6. september at Veterinærhøgskolen sier det ikke er indikasjon på smittsom sykdom. Dette er en feilsitering og en feilslutning, uttaler Veterinærhøgskolen.

7. september publisert NRK og flere andre medier informasjon fra Mattilsynet som ikke medførte riktighet. Vi henviser til Mattilsynets egne informasjonssider for å følge korrekt informasjon fra dem.
 
FEILINFORMASJON: NKK har fått informasjon om at obduksjon av hunder i denne saken koster opp mot kr 9000 for hundeeier. Dette medfører ikke riktighet, både Veterinærinstituttet og Mattilsynet har bekreftet overfor NKK at obduksjoner som er rekvirert av veterinær i denne saken dekkes av det offentlige. 

Fortløpende oppdatering

NKK vil oppdatere informasjonen fortløpende på denne siden. Kun informasjon fra bekreftet kilde vil bli lagt inn her.

 

Våre samarbeidspartnere: